De Hoge Bank van Zaltbommel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 22-09-1566. Schepenen: Arnt Feij en Cornelis Baldewijnsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Arnt Feij ende Cornelis Baldewijnsz scepenen in Zaltboemel tuijgen dat
voir ons comen is Dirck van Malburch ende heeft bestoirt allen erf-
fenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemel ende inden gerichte
van Zaltboemel gelegen allet vermogens die insettingsbrieff van Zalt-
boemel die hij opten erffenissen ende guederen voirsz. spreeckende heeft In
oirconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vijffhondert ses-
endetsestich den twenendetwintichsten dach septembris
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-C
2 ) 12-08-1566. Schepenen: Gherit Gielisz en Cornelis Baldewijnsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Gherit Gielisz ende Cornelis Baldewijnsz scepenen in
Zaltboemel tuijgen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode der stadt Zaltboemel ende heeft gegiet dat
hij van wegen Dirck van Malburch den weet ge-
daen heeft Wauter Jansz dat hem den aenfanck
verboden is van allen sijnen guederen binnen Boemell
ende inden gerichte van Zaltboemel gelegen, allet ver-
mogens den scepenen insettings brieff van Zaltboemell
die Dirck van Malburch voirg. opten voirsz. gue-
deren spreeckende heeft, In oirconde onser letteren gegeven
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert sesende-
tsestich den twaelfsen dach smaents Augusti
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-B
3 ) 29-09-1565. Schepenene: Hanrick die Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick die Groot ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell tuijgen dat wij daer over
geweest hebben dair nae onsen vondenisse Jan van Deventer nae inhalt sijnre scepenen coip
brieve van Zaltboemell ingeset is overmits den gesworen richter van Zaltboemell tot allen
recht in allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell ende inden gerichte van
Zaltboemell gelegen, Ende die richter voirg. verboet voirt eenen ijegelicken op sijn lijff ende
goet dat hem nijemant die erffenissen ende guederen voirsz. in onderwonde noch die hant
daer aen en slege, hij en dede dat van wegen ende bij wille ende consente Jan van Deventer voir-
g. off hij en dede dat mit eenen beteren recht, In oirconde onser letteren gegeven Int jair ons
heren duijsent vijffhondert vijffendetsestich den negenendetwintichsten dach septembris
A. d. Bije
Transfix.
Hangt aan: 29-09-1565
Aanhangend: 30-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-2
4 ) 30-09-1565. Schepenen: Hanrick die Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick die Groot ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell tuijgen dat voir
ons comen is Jan van Deventer ende heeft vercoift ende opgedragen voir thien pont
gever penningen .... die brieven daer desen tegen-
woirdigen brieff duersteecken is ...
.... Dirck van Malburch erflicken te besitten, Ende Jan van
Deventer voirsz. verteech op die brieven ...
... In oirconde onser letteren gegeven Int jaer ons heren
duijsent vijffhondert vijffendetsestich den dartichsten dach smaents septembris
A. d. Bije
Transfix.
Hangt aan: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-3
5 ) 29-09-1565. Schepenen: Hanrick de Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Hangt aan: 26-05-1565
Aanhangend: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-1
6 ) 26-05-1565. Schepenen: Hanrick die Groot en Arnt Feij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Hangt aan: 02-05-1565
Aanhangend: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen
7 ) 02-05-1565. Schepenen: Hanrick de Groot en Jan Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Aanhangend: 26-05-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-1
8 ) 20-10-1461. Schepenen: Johannes de Heerlaer en Heijnricus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-6-2017.
Universis presencia visuris Nos Johannes de Heerlaer et Heijnricus Raet scabini in Zautboemel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis domicella Katheryna de Eckoye relicta quondam Wouteri de Eemskerck cum eius tutore electo
vendidit et optulit pro trecentum libris denariorum legalium ...... sitis in opido de
Zautboemel inter Hubertum de Doern ab uno latere et communem platea ab alio latere extendentum cum uno fine
versus aquilonem super communem platea et cum alio fine super Hubertum de Doern predictum Gherardo de Eemskerck in
allodio sine censu et aggere ... hereditarie possidendam Et domicella Katheryna cum eius tutore electo predicto bonis
predictis renunciavit ...
...
... Nostrarum testimonio littera-
rum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo vicesima die mensis octobris
Met 2 aanhangende zegels
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1815
9 ) 23-06-1493. Schepenen: Cesarius Noeijdonis en Johannes Haghestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-6-2017.
Universis presencia visuris. Nos Cesarius Noeijdonis et Johannes Haghestout scabini in Zautboemel Notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Egidij promisit Ricaerdo Pieck Nycolay censum unius floreni
Renensis ... etc ....
in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proximo et deinde singulis annis perpetue censum ...
...
... ex quarta parte unius molendini vento molent.... cum quarta parte eius werve / dictus die Wes-
tersche moelen sitis in opido de Zautboemell in platea dictis Moelenstraet ... etc ....
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio vicesima tertia die mensis Junij
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1811
10 ) 19-06-1551. Schepenen: Roeloff Moliart en Ghisbert Wijnricksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-6-2017.
Wij Roeloff Moliart ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir
ons komen is die gesworen bode der stadt Zaltboemel ende heeft gegiet dat hij van
wegen Goessen Gorisz Elias Jansz den weet gedaen ende den aenfanck verboden
heeft van huijs ende erve bynnen Boemel in die Kerckstraet gelegen tuschen Jan
Gorisz ten noirden ende ter andere sijden Agnes weduwe Dijonijs Luijlofsz streckende
mit den enen eijnde op die straet voirsz. ten oesten Allet na wijderen inhalt, des
voirg. Goesen Gorisz coip ende insettings brieven van Zaltboemel hij op huijs ende
erve voirsz. sprekende heeft. In oirkonde onser letteren gegeven int jaer ons heren duij-
sent vijffhondert eenendevijftich den negenthienden dach smaents Junij
A. d. Bije
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-A
11 ) 06-08-1537. Schepenen: Gijsbert Naijensz en Cornelis Aertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copie
Wij Gijsbert Naijensz ende Cornelis Aertsz scheepenen in Saltbommel tuijgen dat Gijsbert Wang Dircxsz heeft gelooft Willem Schoock tot behoeff des Ed. heeren Walraven van Arckel heere tot Weerdenburch ridder thijns eene gulden Brabants drie snaphanen met twee stuijvers voorden gulden voorsz. gereeckent, off ander goet paijement ....
... uijt alle sijne erffenisse ende goederen ....
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635
12 ) 07-10-1568. Schepenen: Jan Moliaert en Huijbert Gijsbertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Dirck Johan Dircxsz secretaris in Deijl ende Zuijlichem, den pantbrief van vier mergen lants, aut etc gelegen inden gerichte van Zaltboemel, op de Boemelsche weijen voor Bruechum, tussen paelgenooten ende welcken heer ende mr. Naijdo de Raet priester ende canonick binnen Boemel, ende pater ende confessoor des vrouwen convents binnen Boemel voersz, sampt joffr. Ermgart van Malsen ende Anna van Meteren procuratrix des voersz convents (elcx cum tut.) in naem ende van wegen des convents vsz aen Dirck de Gier, met gemeijne dijck op Boemel, op 7 8br. 1568 ten overstaen van schepenen Jan Moliaert ende Huijbert Gijsbertsz verlijdt hebben ... gecedeert ende opgedragen Matheus Gijsbertsz ... 20-2-1634.
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 314, folio 204v
Bron: Overigen
13 ) 12-06-1554. Schepenen: Arien van Oever en Gerit Gielisz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Geertje weduwe Willem Osewalts z. .... [verkoopt] eene tijnsbrieff van ses car. guldens thien stuijvers ..... bij Engel Henrixdr. in behoeff Met nagelaten weduwe Arien de Raet z. den 12 juni ao 1554 voor scepenen Arien van Oever ende Gerit Gielisz gelooft ... ende bij Dirriske nagelaten weduwe Tileman Lenertsz z. mede geloovende voor haren broeder Gijsbert Matheusz gecedeert aen Lodowijck Jansz burgemr. opten 1e februiarij ao 1582 als nu getransporteert Otto Vorsterman ende Margriet van Kerckwijck echteluijden ... 18-8-1632.
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 314, folio 130
Bron: Overigen
14 ) 25-11-1545. Getuigen de schepenen van Zaltboemel Dirck de Ghyer ende Roelff Moliart, dat voor hen verschenen zijn Arnt Peterss, Jan Lambertss en Huyman van Huesden als provisoren en de dekens van het gilde ende broederschap der H. Barbara, en dat ten bate van het gilde zijn "opgedragen vyftich pont graen". In hetzelfde stuk ziet men Joannes van Muers, priester en deken des Kapittels. Op St. Barbarafeest moest het Kapittel de mis zingen; ook Vrijdags zal men een zingende mis op het St. Barbara-altaar doen, "ombecroent vanden Capittel vurs."
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2017.
Wij Dirck de Ghijer ind Roelff Moliaert schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voer ons komen sijn Gerit
Petersz Jan Lambertsz ind Huijman van Huesden als provisoers ind dekens des ghilde ind broederscap
van Sunte Barbaren inder kercken tot Zaltboemel inden naem ind van wegen des selven ghijlde inde
broederschap vursz. ind hebben vercoeft ind opgedragen voer vijftich pont gever pennyngen die sij gieden
dat hoer tot behoef des ghijlde ind broederschappe vursz. betaelt sijn, ....
Oorkonde: BHIC, toegang 2114, Abdij van Postel (1138-1797), Zaltbommel_3
Regest: Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel 19, pag. 215.
Bron: Overigen
15 ) 08-11-1528. Schepenen: Matheus Janssen en Cornelis Lotthumss.
Korsten Janssen, Mechteld weduwe Jan Selkaert en haar dochter Lijn verkopen voor vijftig pond een huis en erf in de Coninckstraat aan Arien Peterssen “mit thijns die mit recht dair uut geet”.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
Afschrift staat in ORA Zaltbommel, inv. 304, f. 74.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 29
16 ) 13-09-1528. Gerigtelyke getuigenis, afgelegd voor schepenen van Zalt-Bommel, dat in de wederzate of het verdrag van onzijdigheid, te Buren gesloten, het huis Poederooyen mede begrepen was.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
In den jaer ons Heren duysent vijffhondert acht ind twyntich, den derthienden dach der maent Septembris.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden, Deel 6B, nr. 1518 (pag. 931).
Authentiek afschrift in het pakket Karel van Egmond No. 2.
Hiervan (nog) geen afschrift gevonden in ORA Zaltbommel.
Bron: Overigen
17 ) 21-02-1528. Schepenen: Roeloff die Raet Janss en Elbert Geritss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
Wij Roeloff die Raet Janss. ende Elbert Geritss. scepen in Zaltboemell tugen dat voir ons komen is Erck Jan Selkairtsdochter, echte huijsfrouwe Henrick Korstenss. ende sijnre volmechtich, heeft vertegen op allen recht ende toeseggen zij durch dode Jan Selkairt oeren vader voirs. bestorven mach wesen in huijs ende erff gelegen in der stat van Zaltboemel in die Koninckstraet tusschen Cornelis Thijssen ter eenre zijden ten oisten ende ter anderen zijden Gielis die Weever ten westen, streckende mitten enen eijnde ten noirden op die gemeijn straet voirs. off soe wie mit recht daer naestgelegen mogen sijn, tot behoeff Arien Peterss. erffelick te besitten. Zij geloeffden oick als voirs. van haere wegen alle voirplicht aff te doen van den selven. In oirkonde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert acht ende twyntich den een ende twyntichsten dag in Ffebruario
Met uithangende zegels van Roeloff en Elbert.
Afschrift staat in ORA Zaltbommel, inv. 304, f. 66.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 65
18 ) 20-04-1551. Schepenen: Moliart en Gielisz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2017.
Voor schepen Moliart, Gielisz, heeft Willem Willemsz van wegen sijns selfs et ut tutor Arijs Willemsz kijnderen, dat Marcelis Gielisz dese twee thijnsbrieven gelost en betaelt heeft.
Aantekening in de marge, ORA Zaltbommel inv. 305, f. 105
Bron: Overigen
19 ) 15-02-1376. Schepenen: Arnoldus de Puijfflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijfflic et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Cleynart filius
Gerardi vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens litteram est transfixa et omnia in dictis litteris contentis prout ibidem continentur Johanni
de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Gerardus
Cleynart predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere ex parte sua dicto Johannis de Tyell ad opus dicte mense sancti spiritus super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegiumquod voirplicht dicitur de eisdem In super Gerardus

predictus promisit Johannem Bordijn? filium Nycholai et Rubbertum? filum magni Johannis
facere renunciare super litteris et earum contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte et hoc
et quo tempore provisores dicte mense sancti spiritus pro tempore existentis momn...... dictum Geraardum super
dictam renunciacione et tunc? presentes? fuerint? in opido de Zautboemell Johannes Bordijn? et Rub-
bertus? antidicti? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo sexto
feria secunda post diem beati Valentini
Transfix.
Hangt aan: 09-12-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
20 ) 09-12-1374. Schepenen: Wilhelmus Schoen en Gerardus Zewout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus Schoen et Gerardus Zewout scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius magni Johannes et
Henricus de Za....enus sartori vendiderunt et optulerunt pro viginti libris/libras? denariorum legalium eisdem ut
fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout
ibidem continentur Inquantum littera predicta et eius contenta eos tangunt et ad eos de jure pertinent
Gerardo Cleynart filio Gerardi hereditarie possidendam et Johannes et Henricus predictam littere

et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes facere warandiam Gerardo

Cleynart predicto ex parte ipsorum super litteram? et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Insuper Johannes et Henricus predicti promisserunt Mechteldem
sororem Johannis predicti facere renunciare super litteram? et eius contentis predictis ad opus Gerardi
Cleynarts antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo-
quarto feria secunda post concepcionem beate Marie virginis
Transfix.
Hangt aan: 26-11-1363
Aanhangend: 15-02-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
21 ) 11-12-1367. Schepenen: Johannes de Werva en Johannes filius Eccreni de Welle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
          Opten dam
Universis presencia visuris nos Johannes de Werva et Johannes filius Eccreni de Welle
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Coec et Johannes
de Tyell tamquam provisores mensi sancti spiritus de Zautboemell vice et nomine dicte mense sancti
spiritus contulerunt aream triginta quatuor pedes terre in latitudine continentem site in jurisdic-
tione de Zautboemell infra aggerem Op den Dam inter Arnoldum dictum? Coman? Arnt? et
mensam sancti spiritus predictam cum aggere iacente aut? dictam? aream in tanta longitudine quanta?
latitudine dictam aream se extendit ad eandem? aream de jure pertinente perpetue construando?
Nycholao filio Wenerheijnen in hereditario censu possidendam pro triginta solidis? denariorum
legalium hereditarij census grosso regis... Turonense... pro sedecim denariis computato...? aut alio bono
pagamento in valore equali? singulis annis die beati Petri ad Cathedram dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimoseptimo feria sexta post beate Nycholai

Marge L: Hubert van Doern
           buten opten dam
Marge R: Petri ad Cathedram xxx scil... gen
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
22 ) 01-07-1363. Schepenen: Milo Fey en Wilhelmus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Milo Fey et Wilhelmus Hac scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hac filius Mercelij vendidit

et optulit pro viginti quatuor libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis Cristine sorore

domini Rodolphi Cotteners presbyteri duas libras? denariorum legalium hereditarij census grosso regi....
Turon.... per? sedecim denariis computato? vel alio bono pagamentum? in valore equali singulis annis
in die penthecosthes Cristine predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex

domo et area sitas in opido de Zautbomell inter Johenni Textorem [1] Johenni floerkini? Arnoldum
Waell et Godefridum Seylkairt ab uno latere et Johenni Carnifex [2] ab alio latere Item ex area sitas
in opido de Zautbomell inter Rodolphum filium Trude et Henricum filium Elizabeth Cristine
predicte in allodio hereditarie possidendam Et Ghiselbertus Hac predictus dicto censui renun-
ciavit Promittens facere renunciare omnes qui dicto censui de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam warandiam facere Cristine predicte super dicto censui per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria tercia
post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum

Marge links:
Die molen van Tuijll
Claes Selkairt
Aris uten Broeck
Ott Dircksz
1. wever
2. vleeshouwer
Transfix.
Aanhangend: 30-06-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 12v / s. 28)
23 ) 07-06-1548. Maesz Jansz en Roloff Moliart, schepenen van de stad Saltbommel, oorkonden dat Andreas, kelner te Putten, verklaard heeft, dat de abt van Paterborn de tiend in Tiilre end Bommeler werden aan Gerrit Geilissz en Jan Henricsz verpacht heeft
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2017.
RAG, Kelnarij van Putten, toegang 0324, inv. 76.
NB: Gecollationeerd afschrift in inv.no. 235.
Bron: Overigen
24 ) 23-07-1545. Akte van borgtocht voor Jacob Roelofszoon als pachter der watertollen te Zalt-Bommel en Heerewaarden. Schepen: Roelof Moliart [1].
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2017.
1. Zijn zegel staat online in de zegelverzameling van RAG.
Voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 942.
Bron: Gelderse Rekenkamer, inv. 787
25 ) 04-12-1591. Schepenen: Jacop Jansz en Ewalt Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
         Rumbdt
Wij Jacop Jansz ende Ewalt Jansz schepen in
Zaltboemel tuijgen dat voir ons comen is Ma-
theus Hanricksz ende heefft geloofft Joest Ghijs-
bertsz ende Cornelis Trip als gasthuijsmeesteren ende tot
behoeff des gasthuijs binnen Boemel ten ewigen
dagen tot onsen stadtrecht to waeren als recht is
tegens allen die des ten rechten comen willen, al-
sulcken erffthijns van achtendetwintichstalve
gulden iaerlicx als hij hierbefoerens voir schepenen
van Deijll bij het aen nemen van thien mergen
lants op Runbdt gelegen, tvoirs. t'gasthuijs verseec-
kert heefft In oirconde onser letteren gegeven int iaer
ons heren duijsent vijfhondert eenentnegentich den
vierden Decembris

Ende was onderteickent JDBye Ende mit twee
der schepenen in groonen wasse vuijthangende segelen
besegelt

Marge L:
waerscappe van’t voirgaende
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 53v.
De verwijzing naar “het voorgaande” betreft een akte op folio 189 voor schepenen van Deil, waar Rumpt onder valt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 189v / scan 268)
26 ) 04-12-1591.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
Wij Ewalt Jansz ende Aerndt Schoock schepenen in Salt-
boemel tuijgen dat voir ons comen is Michiel Willemsz
ende heefft van Joest Ghijsbertsz ende Cornelis Trip als gast-
huijsmesteren binnen Boemel inder tijt ende tot behoeff des gast-
huijs voirss. aengenomen vijf hont lants gelegen inden ge-
richte van Boemel opte Tijnonge eertijts vanden lange
Gerit gecomen, lantg. oestwaert Jan Versteghe westwaert
Thonis Hanricksz de Vrijes/Vrijer? ende suijdwaert die Tijningsteech
besitten ende to gebruijcken in .....? erfpacht
tot twentich stuvers brabants valueert? den gulden gereeckent to
betalen op dach Martini toecomende? soe voirt alle iaeren ewelicken
op? dach Martini als voirs. vrij gelt sonder ennigerhan-
de cortinge t'weer dan oick vuijt wadt saecke ende bij wadt mid-
delen die bedocht soude moegen werden, van welcke allen, als oick
vanden ordonnantien tot sulcke fine naemaels optorichten enter? bijden
joncheren ende gerichten deses Ampts off bijden Lantfurst off Lantscappe
van Gelre Michiel voirn. wetentlick ende expresselick bij desen
is renuntierende Soe oick den eenen erfpacht in de anderen
verliep sal Michiel voirs. en sulcken valle in eenen dubbelden
erfpacht vervallen sijn, die de gasthuijsmesteren inder tijt metten ver-
...... erfpacht off erffpachten sonder ennige oppositie soe wanneer
oir gelieven sall inforderen sullen moegen soe met maninge als met
pandinge tot oirder optie Ende Michiel Willemsz voirn. geloefden
den gasthuijsmesteren ende tot behoeff als voirs. den voirs. erfpacht to waeren
tegens? allen die desen ten rechte comen willen vuijt viijf hont lants
ende voirts vuijt alles hij heeft ende vercrijgen mach tot onser stadt-
recht Wel verstaende soe vere? hij vande voirs. vijf hont lants ont-
waert wordt sal hij vanden erffpacht ontslaennen? sijn ende bij in-
w.....nghe de ....? hem bijden gasthuijsmesteren overgelevert
sal wederom inden erfpacht gehalden sijn. Denselven Michiel
Willemsz van? gelijcken voirbehalden sijne losse? aen den erff-
pacht voirs. soe men die vier met hondert lost In oirconde onser
letteren gegeven in iaer ons heren duijsent vijfhondert eenentnegentich
den vierde Decembris

Ende was onderteickent: JDBye Ende mit twee der
schepenen in groene wasse vuijthangende segelen besegelt
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 54.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 155 / s. 240)
27 ) 04-12-1591. Schepenen: Aernt Schoock en Matheus Trip
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
Wij Aernt Schoock ende Matheus Trip schepenen in
Saltboemel tuijgen dat voir ons comen is Dirck Francken ende
heefft van Joest Ghijsbertsz ende Cornelis Trip als gasthuijsmesteren
binnen Boemel inder tijt ende tot behoeff des gasthuijs voirss. aenge-
nomen vijf hont lants liggende inden gerichte voirs. ope tij-
nonghe? lantg. westwaert eenen Aelbert vanden Poll z.? oest-
waert ick Schoock, suijdtwaert die Tijningsteech?, to besitten
ende to gebruijcken ende to gebruijcken? in eenen erfpacht van?
vijf gulden vijff stuver tot twentich stuver brabants valueer....
den gulden gereeckent to betalen, op dach Martini toecoemende
ende soe voirt alle iaer ewelicken op dach Martini als voirs.
sonder ennigerhande cortinge, t'weer dan oick
vuijt wadt saecken, ende bij wadt middelen die
bedocht soude moegen werden, als van oorloch, brant,
inundatie, desolatie der dorpen ende gelijcke anderen
van welcken allen, alsoick vande ordonantien tot sulcken
fine naemaels optorichten, enter? bijden joncheren ende
gerichten deses Ampts off bijden Lantfurst off Lant-
scappe van Gelre Dirck Francken voirn. wetentlick
ende expresselick bij desen is renuntierende : Soe oick
den eenen erffpacht in den andere verliep sal Dirck
voirn. in sulcken valle in eenen dubbelden erffpacht ver-
vallen sijn, die de gasthuijsmesteren inder tijt mettem ver-
schenen erffpacht off erffpachten sonder eenige
oppositie soe wanneer oire gelieven sall inforderen sullen
moegen soe met maninge als met pandinge tot oirder
optie Ende Dirck Francken voirn. geloefden den gasthuijs-
mesteren ende tot behoeff als voirs. den voirs. erffpacht tho
waeren tegens allen die des ten recht coemen willen
vuijt vijf hont lants voirs. ende voirts vuijt alles dat hij
heefft ende vercrijgen mach tot onsen stadtrecht Den
voirn. Dirck Francken aender voirs. erfpacht sijnre
losse van? behalden? soe men die vier? met? hondert lost? In
oirconde onser letteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijf-
hondert eenentnegentich den vierde Decembris

Ende was onderteickent JDBye ende mit
twee der schepenen in groene wasse vuijthangende
segelen besegelt
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 54.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 154 / s. 239)
28 ) 04-12-1591. De gasthuismeesters Joest Ghijsbertsz en Cornelis Geritsz Trip verlenen Jacop Jansz Raijmaecker een erfpacht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
erffpacht van vijfthien gulden iaerlicx tot twintich
stuver brabants valueert den gulden gereeckent to beta-
len op dach Martini toecomende, ende soe voirt alle iaer ewelicken
op dach Marini als voirss. vrij gelt sonder ennigerhande cor-
tinge, t’weer dan oick vuijt wadt saecke en ende bij wadt mid-
delen die bedocht soude moegen werden, als van oorloch, brant,
inundatie, desolatie der dorpes ende gelijcke anderen, van
welcken allen als oick vande ordonnantien tot sulcken fine nae-
maels optorichten enter? bijden Joncheren ende gerichten deses
Ampts off bij den Lantfurst off Lantscappe van Gelre
Jacop voern. wetentlick ende expresselick bij desen is re-
nuntierende Soe oick den eenen erffpacht in den anderen
verliep sal Jacop voern. in sulcken valle in eenen dub-
belden erffpacht vervallen sijn die de gasthuijsmesters inder
tijt metten verschenen erffpacht off erffpachten sonder eeni-
ge oppositie soe wanneer oir gelieven sall inforderen sullen
moegen soe met maninge als met pandinghe tot oirder optie
Ende Jacop voirn. geloefden den gasthuijsmesteren ende tot be-
hoeff als voirs. den voirs. erfpacht to waeren tegens allen die
des ten rechten coemen willen vuijten voirs. anderhalve mer-
gen lants ende voirts vuijt alles hij heeft ende vercrijgen mach
tot onsen stadtrecht Den voirn. Jacop sijne losse aenden voirs.
erffpacht voirbehalden soe? men? die vier? met hondert lost In
oirconde onser litteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijfhon-
dert eenentnegentich den vierden Decembris

Ende was onderteickent JDBye [1] ende mit twee der
schepenen in groenen wasse vuijthangende segelen besegelt
Het begin van deze tekst ontbreekt in het Cartularium.
De gehele tekst staat vrijwel identiek in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 53v.
1. Jan de Bije.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 154 / s. 239)
29 ) 20-01-1546. Schepenen: Dirck Wijnter Aertsz en Roloff Moliaert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2017.
Wij Dirck Wijnter Aertsz ind Roloff Moliaert scepen in Zalt-
boemel tuijgen dat Jacop Jansz snijder heeft geloeft Elisabeth
naegelaeten weduwe Jan Roelofsz thijns drie gulden brabants twin-
tich stuver brabants geng ind geve voir elcken gulden voirsz? ind den
Geldersen rijder gulden voir vijf indtwentich? stuver gereeckent, voirt
alle ander paijement daer nae advenant? in gelijcke werden op
sunte Pontiaens dach naestcomende ind daer nae alle iaer welcken?
thijns drie gulden brabants als voirsz sijn? iaerlicx op sunte Pontiaens
dach to betaelen ind to bueren vuijt huijs ind erff binnen der stadt van
Saltboemel gelegen in die Gamerse straet tuschen geris? Aertsz ther
eenre sijden ten oesten ind ter andere sijde Stijn? naegelaete wedu-
we Jan Thonisz, streckende voirt? mitter eenen einde op die gemein
straet voirsz? ten suijden off soe verre mit? recht daer naest alomme ge-
legen moegen sijn voert vuijt allet tgene der? hij? nu ter tijt heeft off
hier naemaels eenichsins? vercrijgen mach in den gerichte van
Zaltboemel gelegen. Welcken thijns voirsz weert saeck dat hij alle
jaere ewelicke opten voirg. termijn der betalinge niet? betaelt en
weer dan soe sall dienvalle? weecken? daer naestcomen den peene
van eenen stuver hollants geng ind geve opten voirs. thijns
wassen ind gaen, welcke peene tegader metten thijns voirs.
Elisabeth weduwe voirs. verhalen sal ind mach vuijt huijs ind
erve ind alle goets voirs. soe wanneer als sij niet langer en sal
willen beiden Ende Jacop Janszz voirs. heeft geloeft Elisabeth
weduwe voirs. den thijns voirs. ten ewigen dagen te waeren vuijt
huijs ind erff ind alle goets voirs. voir allen die ghene die then
recht comen willen Mit voirwaerden toegedaen dat Jacop Jansz
voirs. desen thijns voirs. alle .....? ewelicken opten voirn. termijn
der betalinghe sal mogen lossen soe wanneer hem dat believen
sall in deser manieren In der eersten mit drie gulden brabants
als voirs. sijn voir den? thijns voirs. ende? daer nae met vijftich gul-
den brabants paijements voirs. der voirg. weduwe voir die losse
des thijns voirs. op? ennige? termijn der betalinge te betaelen met
allen verloopen onbetaelde thijnsen Noch ist voirwaert dat men den
thijns voirs. vier iaeren lanck staende halden mach ende binnen? den-
selven vier iaeren voirs. tot twee maelen muegen lossen, smaels
metten helft der hoofftsumme in maeten als voirs. steet In
oirkonde onser litteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijfhondert
sesindvertich den twintichsten dach der maent Januarij
Transfix.
Aanhangend: 25-01-1593
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 33v / s. 70)
30 ) 20-10-1518. Schepenen: Ghijsbertus Groot en Theodericus Goeswini
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Ghijsbertus Groot et Theodericus Goeswini scabini in Zautboemell protestamur quod
Goeswinus Nycholay promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie opido de Zautbomell
tamquam provisori mense sancti spiritus opidi predicti ad opus eiusdem mense sancti spiritus censem unius cum
dimidio aurei floreni? vulgariter nuncupati hertoch Philips gulden bonum? et legalium? aut equivalens
pagamentum pro eoin festo omni sanctorum proximo post unum annum Et deinde singulis annis
perpetue censum unius cum dimidio florenis? aureis? sicut prescriptus est aut pagamenntum pro eo prout
prescriptum est annue in festo omni sanctorum jure censuali solvendam et recipiendam ex domo et area
cum omnibus suis attinencijs? sitis? in dicto opido de Zautboemell inter heredes Alardi Wilhel-
mi calcificis? ab uno latere versus occidentem et heredes Henrici Zuynen? ab alio latere versus
orientem extenden... cum uno fine versus aquilonem super hereditarie Lodewici Bakini/Vakini? et cum alio
fine super communem plateam dictam Volrestraet ibidem versus meridiem sitam aut inter de jure colla-
terales circumquaque? Quiquidem? census predictus quolibet anno perpetue in dicto solucionis
termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius denariis? dicti een alt cleiken
bonum? et legalium? predicto censui supercrescet Quam penam una cum censu antedicto provisor dicte mense sancti
spiritus semper in tempore existens ad opus uts..... ex domo et area predictis recuperare poterit
quum? diucius expectare noluerit Et Goeswinus Nycholay predictus promisit prefato domino Aelberto
Posthauwer canonico tamquam provisori dicte mense sancti spiritus ad opus eiusdem mense sancti spiritus
censum predictum perpetue warandisare ex domo et area predictis adversus omnes juri comparere
volentes Tali adiuncta condicione quod Goeswinus Nycolay predictus censum predicti singulis annis
perpetue in dicto solucionis termino redimere seu quitare? poterit quacumque? sibi hoc placuerit?
in hunc videlicet modum? in promis? cum uno et dimidio aureis florenis? sicut prescriptus est aut
pagamento pro eo prout precriptis est pro solucione census predicti Et deinde cum decem et
novem cum dimidio aureis? florenis? prescriptis aut equivalenti pagamento pro eis prout prescriptum
est provisoribus in tempore dicte mense sancti spiritus et ad opus eiusdem mense sancti spiritus pro re-
dempcione seu quitacione? census predicti in aliqua? solucionis termino persolvendam Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo decimo octavo mensis octobris die
vicesima

Marge L:
Omnj sanctorum
ij Phs gl

Marge rechts:
Goessen Claesz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17 / s. 37)
31 ) 19-10-1518. Schepenen: Ghijsbertus Groot en Theodericus Goeswini
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Ghijsbertus Groot et Theodericus Goeswini scabini in Zautboemell protestamur quod
Goeswinus Nycholay promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie opido de Zautbomell
tamquam provisori mense sancti spiritus opidi predicta ad opus eiusdem mense sancti spiritus censum duorum
florenorum? dictorum Rijnsgulden viginti denariis? dictis stuvers pagamenti semper? in tempore solucionis
currrentis? pro? quolibet floreno predicto computatis? singulis annis perpetue in festo pasche jure cen-
suali solvendam et recipiendam ex domo et area cum omnibus suis attenencijs? sitis? in opido de
Zautbomell inter heredes Alardi Wilhelmi calcificis? ab uno latere versus occidentem et heredes
Henrici Zuynen? ab alio latere versus orientem extenden...? cum uno fine versus aquilonem super
heriditatem Lodewici Bakini? et cum alio fine super communem plateam dictam Volrestraet ibidem versus
meridiem sitam? seu inter de jure collaterales circumquaquam? Et Goeswinus Nycolay predictus pro-
misit domino Aelberto Posthauwer canonico tamquam provisori predicto ad opus dicte mense sancti
spiritus censum predictem perpetue warandisare ex domo et area cum omnibus suis attenencijs? predictis
adversus omnes juri comparere volentes Tali adiuncta condicione quod si antiqui? littera censualis
de censu duorum florenorum? predictorum aliquo tempore futuro reperta? et inventa? fuerit quod extunc presens
littera censualis erit? deinde o....o? morua et invalida Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quingentesimo decimo octavo mensis Octobris die decima nona

Marge L:
Pasche
ij Rijnss
gulden

Marge R:
Goessen Claesz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17 / s. 37)
32 ) 10-05-1511. Schepenen: Petrus Moliart en Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Universis presencia visuris nos Petrus Moliart et Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mathias Cornelij [et?]
contulit aream sitam in opidi de Zautboemell in platea dictam Karrestraet inter Gerardum
Wilhelmi ab uno latere versus aquilonem et Johenni Thome carpentatorem ab alio latere
versus meridiem extendentis? cum uno fine versus occidentem super hereditatem Rutger Bou-
man et cum alio fine super communem plateam predictam ibidem versus orientem sitam Johanni filio
Weltkini Jacobi in hereditario censu possidendam pro censu octo denariorum dictorum oudt
Philippus Bourgoensche stuvers bonum et legalium singulis annis exinde de jure persolvendem
Et pro censu unius floreni dicti hoerns gulden bonum et legalium aut equivalens pagamentum pro
eo in die invencionis sancte crucis proximo et deinde singulis annis ---- pro censu
unius floreni dicto hoernsgulden sitis? prescriptus est aut pagamento pro eo prout prescriptum est
hereditarij census Mathie Cornelij predicto in die invencionis sancte crucis jure censualis
perpetue persolvendam Quiquidem census predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis ter-
mino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena dimidij denarij dictum
halff cleyken bonum et legalium censu predicto supercrescet Quam penam una cum censu antedicto Ma-
thias Cornelij predictus recuperare poterit ex area pretacta quum diucius expectare noluerit
Tali adiuncta condicione quod Johannes Weltkini predictus censu unius floreni prescripti dicti
hoernsgulden singulis annis perpetue in dicto solucionis termino redimere seu quito... poterit
quacunque sibi hoc placuerit? in hunc videlicet modum In promis? cum uno floreno sitis? prescriptus
est aut pagamento pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et deinde cum duodecim
florens sicut prescripti sunt aut pagamento pro eis prout prescriptum est Mathie Cornelij
predicto pro redempcione seu quitacione? census unius floreni prescripti in die invencionis sancte
crucis persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo
undecimo mensis may die decima

Marge L:
Jan Weltensz
Jan die olyslegher
Par... Willemsz
gelost

Merge R:
Invencio[nes]
Sancte Cru[cis]
acht ph.....
stuver
enen ho....
gulden
Transfix.
Aanhangend: 29-11-1522
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28v / s. 60)
33 ) 02-04-1497. Schepenen: Jacobus Tengnagell en Gregorius Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
        Ista littera qui sequitur et littera predicta est unus census
        et tangit super hereditatem prout in litteram pretacta et
        terminus solucionis littere subscripte tenetur

Universis presencia visuris nos Jacobus Tengnagell et Gregorius Morinck scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis dominus Aelbertus Posthauwer
canonicus ecclesie Zautboemellense et seniori Arnoldus de Moza tamquam provisores mense sancti spiritus
opidi de Zautboemell nomine et ex parte mense predicte contulerunt domum et aream cum muro
lapideo dicto Stenengevelt sito ibidem versus aquilonem in omni jure sicut quidam? Ghijsbertus
Schoemaicker easdem domum et aream predictas possidem? solebat sitas in opido de Zautboemell
inter Johannem Gerardi Houtzager et Henricum Merselii ab uno latere versus aquilonem et
Wilhelmum Textorem Theoderici ab alio latere versus meridiem extenden...? cum uno fino usque?
orientem super hereditatem Theoderici Sanderi et cum alio fine super communem plateam dictam Bosch-
straet ibidem versus occidentem sitam, domino Johanni Theoderici canonico ecclesie Zautboeme-
lense ad opus Petri Voecht filii naturalis Everardi Voecht in hereditario censu possidendam
pro uno floreno aureo dicto gouden overlensche Rijnsche gulden bono et legali... aut equi-
valenti pagamento pro eo singulis annis in die beati bavonis confessoris dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam Et provisores predicti nomine et ex parte ut super promiserunt
domino Johanni Theoderici canonico predicto ad opus Petri Voecht predicti domum et aream pre-
dictas cum muro lapideo predicto in omnibus modo et forma prout prescriptum? est perpetue waran-
disare pro censu predicto adversus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo mensis Aprilis
die secunda
Marge links:
Peter die Voecht
schoemaicker
Merten tymmerman
Transfix.
Hangt aan: 03-05-1462
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05v / s. 14)
34 ) 11-03-1506. Schepenen: Robbertus de Hoesden en Henricus de Doerne Henrici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Robbertus de Hoesden et Henricus de Doerne Henrici scabini in Zautboemell
protestamur quod Johannes de Mosa Arnoldi promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie
Zautboemelense tamquam provisori pro tempore mense sancti spiritus opido de Zautboemell ad opus
eiusdem mense predicte censum unius floreni dicti Rijnsgulden current floreno predicto computato
pro viginti stuveris pagamenti in tempore solucionis communiter currentis bonum? et legalium? aut equivalenti
pagamento pro eis in die sancti Martini episcopi hiemalis proximo Et deinde singulis annis
perpetue censum unius floreni sicut prescriptus est aut pagamentum pro eo prout pre-
scriptum est annue in die sancti Martini episcopi hiemalis jure censuali solvendam et reci-
piendam ex domo et area sitis? in opido de Zautboemell in platea dicta Boschstraet
inter Gerardum vander Dell ab uno latere versus aquilonem et Arnoldum Gijsberti ab alio
latere versus meridiem extenden... cum uno fine versus orientem super hereditatem Johannis
Aelberti et cum alio fine super communem plateam predictam ibidem versus occidentem sitam Quiquidem
census predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit
extunc omni septimana deinde sequenti pena unius denarij dimidij dicti halff alt cleiken
bonum? et legalium? censui predicto supercrescet Quiam? penam una cum censu antedicto provisor mense
predicta semper in tempore existens ad opus eiusdem mense predicte recuperare poterit ex domo et
area predictis quum? diucius expectare noluerit Et prenotatus? Johannes de Mosa promisit domino
Aelberto Posthauwer canonico predicto tamquam provisori et ad opus eiusdem mense predicte
censum predictum perpetue warandisare ex domo et are predictis adversus omnes juri comparere
volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo sexto
mensis marcij die undecima
Marge rechts:
Jan vander Maze
die wever?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05v / s. 14)
35 ) 09-12-1500. Schepenen: Aelbertus de Nyewaell en Judocus vanden Velde
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Aelbertus de Nyewaell et Judocus vanden Velde scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Heymannus Raet presbyter
super litteris censualibus quibus hec presens littera est transfixa et super omnibus earum contentis prout
ibidem continentur pro modum cambii seu alternacionis alternis census ad opus mense sancte spiritus
opidi Zautboemelense renunciavit promittens ex parte sua omne plegium deponere quod voir-
plicht dicitur de eisdem Tali adjuncta condicione quod dicta mensa sancti spiritus seu eius provisores
semper in tempore existentis pro censu in principali littera dictarum? litterarum? conscripto annue non
plus recopient neque? exigent seu poterit? videlicet? quod/quam? viginti unum denarios dictos Vleems-
che groten bonis? et legalibus? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingen-
tesimo mensis Decembris die nona
Transfix.
Hangt aan: 16-03-1484
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16v / scan 36)
36 ) 30-11-1499. Schepenen: Henricus de Doern en Arnoldus Feij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Henricus de Doern et Arnoldus Feij scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Albertus Posthauwer canonicus ecclesie
Zautbomelense tamquam provisor pro tempore mense sancti spiritus in opido de Zautboemell nomine et
ex parte mense predicti contulit domum et aream site in opido de Zautbomell inter Gerardum
Henrici Screymseren? ab uno latere versus orientem et Henricum Godefridi ab alio latere ex-
tendentem? cum fine posteriori super Hermannus Johannis Dorsser et cum alio fine super communem pla-
team ibidem versus aquilonem sitam Aleidi filie Theoderici Symonis in hereditario censum
possidendam pro duobus florensis aureis Renensis bonum et legalium singulis annis perpetue in die beatorum
Philippi et Jacobi apostolorum mense predictem jure censuali persolvendam Qui census predictus si
quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit ex tunc omnia septimana
deinde sequenti pena unius denarij dicti oudebodtdregher bonum et legalium censui antedicto super-
crescet Quam penam una cum censu predicto provisor mense predicte semper in tempore existens
ad opus eiusdem mense predictem recupare poterit quum diucius expectare noluerit Et dominus
Aelbertus Posthauwer canonicus predictus tamquam provisor nomine et ex parte ut supra promisit
Aleijdi predictem domum et aream predictas perpetue warandizare pro censu predicto adversus
omnes juri comparere volentes Insuper Hillegundis relicta Theoderici Symonis predicti cum eius
tutore electo super domo et area predictis renunciavit promittens ex parte sua deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Tali adiuncta condicione quod Aleidis predicta pro
quolibet floreno aureo predicto annue? persolve...re? debet viginti tres stuferis? pagamenti
in tempore solucionis communiter currentis bonum et legalium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono in die beati Andree - apostoli

Marge links:
Aleijt Dirck Sij-
monsz dochter
Jan Rinck
Goris die Bruijn

Marge rechts:
Philippus [et]
Jacobi
ij gouden
Rijns g[ulden]
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 27v / s. 58)
37 ) 16-03-1484. Schepenen: Huygmannus Johannis en Johannes de Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Huygmannus Johannis et Johannes die Raet scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Wesselus Johannis et Henricus
Arnoldi vendiderunt et optulerunt pro quadraginta libris? denariorum legalium eisdem ut fatebantur
persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur
domino Heymanno Raet presbytero hereditarie possidendam Et Wesselus Johannis et Henricus Arnoldi
antedicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere
ex eorem parte domino Heymanno antedicto super litteris et earum contentis antedictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo quarto in profesto sancte Gertrudis virginis
Transfix.
Hangt aan: 09-02-1449
Aanhangend: 09-12-1500
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16v / scan 36)
38 ) 31-12-1473. Schepenen: Jacobus Berchman en Henricus Posthauwer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Jacobus Berchman et Henricus Posthauwer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Pau/Pan? vendidit et
optulit pro viginti quinque florenis Renensis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loye presbytero
tamquam provisore pro tempore mense spiritus sancti opidi Zautbomelense ad opus mense predicte hereditarie
possidendam Et Henricus Pan/Pau? predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
warandiam facere domino Ghijsberto predicto ad opus mense predicti super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio in profesto circumcisionis domini
nostri
NB. dit is daags voor 1 januari en zou ook in 1472 kunnen vallen
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13v / s. 30)
39 ) 03-05-1462. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Hubertus de Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Nos Rodolphus de Groensbeeck et Hubertus de Auwrijn scabini in Zautboemell protestamur
quod Merselius Penningman promisit domino Ghijsberto Loye et Arnoldo de Moza tamquam provisoribus
pro tempore mense sancti spiritus opidi Zautboemelense ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicte
censum unius aureis floren? dicti gouden overlensche Rijnsche gulden bonum et legalium? aut aliud
equivalens pagamentum pro eo in die pasche proximo post quatuor annos et deinde singulis
annis perpetue censum aureis floren? aut pagamentum pro eo prout prescriptis est singulis annis
perpetue in die pasche mense sancti spiritus predicte solvendam et recipiendam ex domo et area
sitis? in opido de Zautboemell inter Ghijsbertum Jacobi ab uno latere et mensam sancti spiritus
predictis ab alio latere extendentis? cum uno fine versus occidentem super communem plateam dictam
Boschstraet Et cum alio fine super Henricum Gerardi Que area predicta continet in latitudine
versus occidentem viginti unum pedes terre et retro versus orientem viginti pedes terre et in
longitudine centum et duos pedes terre Qui census predictus si quolibet anno perpetue i...
...dicto? solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena unius
denarij dicti een ald cleyken bonum? et legalium? predicto censu supercrescet Quam penam una cum
censu predicto provisores mense sancti spiritus semper? pro tempore ex....tes? ex domo et area
predictis recuperare poterunt quum? diucius exspectare noluerunt? Et Merselius Penningman pre-
dictus promisit domino Ghijsberto Loye et Arnoldo de Moza tamquam provisoribus ad opus mense
sancti spiritus predictis censum predictum perpetue warandisare adversus omnes juri comparere vo-
lentes ex domo et area predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Millesimo
quadringentesimo sexagesimosecundo tercia die mensis maij

Marge L:
Pasche enen
gouden over-
lensche
g.

Marge R:
Merselis Penningman
Meysterken die We...
Tonis Meysterkens
Everit Geritsz
Gerit Rutgersz
Peter Andriesz?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
40 ) 16-07-1458. Schepenen: Matheus de Hoesden en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
    Gasthuijsstraet after dat Gasthuijs ther Strickstraet
    Oude Vischmarkt

Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Petrus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nicolaus Groot tamquam
provisore in tempore mense sancti spiritus in opido de Zautboemell nomine et ex parte mense
predicte contulit domum et aream in opido de Zautboemell site? inter Leonium Leonii ab uno
latere et Wilhelmum Waell ab alio latere extendentis? cum uno fine versum orientem super communem
plateam et cum alio fine super Leonium predictum aut inter collaterales circumjacentes de jure Jo-
hanni Henrici in hereditario censu possidendam pro tali censu qui singulis annis Rectori?
altaris beate Barbare in ecclesia beati Martini in opido predicto de jure persolutis Et pro uno
denaris? aureis dicto oudeschilt bonum et legalium aut alio equivalenti pagamento singulis
annis perpetue in die nativitatis Johannis baptiste jure censuali persolvendam Qui census
predictus si quolibet anno in predicto solucionis termino persolutis non fuerit ex tunc omni sep-
timana deinde sequenti pena unius denaris? dimidii? dictis halfvlemsche bonum? et legalium? predicto
censu supercrescet Quam penam una cum censu predictis Nicolaus Groot predictus ad opus mense
predicte recuperare poterit ex domo et area predictis quum? ipse diucius expectare noluerit? Et
Nicolaus Groot predictus tamquam provisor mense predicte nomine et ex parte mense predicte promisit
Johanni Henrici predicto domum et aream predictis perpetue warandisare adversus omnes juri
comparere volentes pro? censu predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo octavo in crastino divisionis sanctorum apostolorum

Marge L:
Nativitatis
Johannis baptiste
enen auden
schilt

Marge R:
Jan Fredericksz
die sloetmaecker
Hans van Morenburch?
Jan? die ...
genaempt
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
41 ) 01-08-1450. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus vanden Berghe
vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus
hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Nycholao Groot
ad opus mense sancti spiritus et hospitalis de Zautboemell hereditarie possidendam Et Gerardus
vanden Berge predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Nycholao predicto ad opus mense et hospitalis predictis
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quinquagesimo die beati Petri ad vincula
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
42 ) 09-02-1449. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Arnoldus de Moza
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Arnoldus de Moza sca-
bini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Dyeden
filius Petri Mercelij vendidit et optulit pro quadraginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur
Inquantum littere et earum contenta predictis Gerardum de Dyeden predictum tangunt et ad eum de jure
pertinent Alberto suo fratri filio Petri Mercelij predicti hereditarie possidendam Et Gerardus
de Dyeden predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Alberta predicto super litteris et earum contentis predictus per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº XLIXº dominica post diem purificacionis beatissime virginis Marie
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1407
Aanhangend: 16-03-1484
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
43 ) 25-10-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heylwigis filia Ghiselberti Buijsen cum suo
tutore electo vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Teets
ad opus hospitalis de Zautboemell et mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam
Et Heijlwigis cum eius tutore electo predictis littere et eius contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico Teets predicto ad
opus hospitalis et mense predictis super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº
die beatorum Crispini et Crispinani martirum
Transfix.
Hangt aan: 23-11-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
44 ) 11-01-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemel
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Johannis Johannis Hermanni tamquam tutore
et maritus legitimus uxoris sue Elyzabeth filie Peter Kruijcs et Jacobus filius antedicti Petri
vendiderunt et optulerunt pro viginti libras? denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur Inquantum quolibet eorum
de jure heredatus est in eisdem Gerardo vanden Berghe hereditarie possidendam Et Gerardus Johannis
et Jacobus filius antedicti Petri predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes
facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere Gerardo vanden Berghe predicto
super litteris et earum contentis venditis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº dominica post diem Epyphanie Domini
zondag na driekoningen
Transfix.
Hangt aan: 14-06-1406
Aanhangend: 01-08-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
45 ) 23-06-1435. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Segherus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Segherus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Boodt promisit Noudoni Wijs ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell unum florensis aureis dicti Arnoldus Arnems gulden
confe... in anno domini Mº CCCCº vicesimo septimo vel ante bonum et legalium aut equivalens pagamentum
pro eo die beati Petri apostoli ad cathedram proximo Et deinde singulis annis unum floren? aureis prout
prescriptis est hereditarij census aut pagamentum per eo prout prescriptis est die beati Petri apostoli ad
cathedram dicte mense jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area
sitis? in opido de Zautbomell inter Gerardum filium Johannis Johannis [sic!] Hermanni ab uno
latere versus aquilonem et Henricum ex Insula Johannis muteorum? ab alio latere Et
Johannes Boot predictus promisit Noudoni predicto ad opus mense predicte deinde censum ex domo
et area predictis perpetue warandisare adversus omnes juri comparere volentes Cum tali condi-
cione quod provisores dicte mense pro tempore existentes? annuatim s...? deinde censum distribuent
propter deum pauperibus in opido de Zautbomell in panibus prout eis visum fuerit expedire
Eciam ad huc condicio est quod Johannes Boodt predictus censum prescriptis super? redime... p... quacunque vo-
l...erit? in die beati Petri apostoli ad cathedram / primo cum uno floren? prout prescriptis est aut pagamento
pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et postea cum nonem et dimidio florenis aureis
prout de floren? predicto prescriptis est aut pagamento pro eis prout prescriptis est pro redempcione floren...
census prescriptis in die beati Petri apostoli ad cathedram dicte mense persolvendam Et solutis sic
uno floren...? pro censu et nonem et dimidio florenis pro redempcione census prout prescriptis est dictus
census e.... quitus? Et provisores dicte mense tunc pro tempore exunt... hanc? presentem litteram tunc
reddent Johan Boodt predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tricesimo
quinto in vigilia nativitatis beati Johannis baptiste

Marge rechts:
Petri ad
cathedram
enen Arnol-
dus gl

Marge links:
Sander die tripmaicker
Aert Dircksz
Salome Aertss
Claes Coenen
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21v / s. 46)
46 ) 23-11-1432. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Boschstraet

Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vand’ Molen
vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream sitis? in opido de Zautboemell inter Symonem Metseleer Arnoldi et Gouburgis
filiam Gerardi Wijsen Heijlwigis filie Ghiselberti Buijsen in allodio sine censu et aggere
hereditarie possidendam Et Johannes predictus domui et aree predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam warandiam facere Heijlwigis predicte super domo et area predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht di-
citur de eisdem Quo facto Heijlwigis predicta cum eius tutore electo reddidit domum et
aream predictas Johanni predicto in hereditario censu possidendam pro tredecim gross... Flandren....
bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis die beati Martini hyemalis proximo
Et deinde? singulis annis pro tredecim gross.... Flandren... prout prescripti sunt hereditarij census
aut pagamento pro eis prout prescriptum est in die beati Martini hyemalis Heijlwigis predicte jure
censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIIº
feria sexta post octavam beate Martini hyemalis

marge L:
Martini
XIIJ Vleemsche
groten

Marge R:
Jacop Berchman
Peter Ghijsbertsz
Heijn Baert    1401
Rueger Baert
Marten Jansz
inden Leest?
Transfix.
Aanhangend: 25-10-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
47 ) 27-12-1403. Schepenen: Henricus Moliaert en Philippus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliaert et Philippus de Horwinen scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Walteri ven-
didit et optulit pro centum antiquis aureis clipeis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
domum et aream site in opido de Zautbomell in platea dicta Waterstraete apud portam
dictam Waterpoort inter heredes Johannes Petri et viam seu semitam muri opidi n.... ab uno
latere et heredes mercatoris Arnoldi Allentiers filij Fije ab alio latere Ghiselberto Hack
Johannis in allodio sine censu et aggere excepto censu de jure exinde solvendo hereditarie possi-
dendam Et Johannes Gheijnsie predictus domum et aream predictus renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui domu et aree predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere dicto Ghiselberto Hack super domo et area predictis per annum et diem de juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Inde est Henricus ex Insula Henrici multorum fideiussor Insuper dictus Johannes Gheijnse
promisit dicto Ghiselberto Hack perpetue indempnem conservare de censu prenotato Inde est
idem dictus Henricus ex Insula fideiussor Quo facto dictus Ghiselbertus Hack reddidit
dicto Johanni Gheijnsee domum et aream predictis in hereditario censu possidendam pro sex novis
aureis florensis monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in valore equali sin-
gulis annis die nativitatis christi Ghiselberto Hac predicto perpetue persolvendam qui..tensus?
predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino solutus non fuerit extunc omni
die sequente pena unius denarius dicti Vlemsche cleyken bonum et legalium dicto censui supercrescit
Quam penam una cum censu prescripto dictus Ghiselbertus Hack ex domo et area predictis
recuperare poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº quarto sabbato post diem nativitatis XPI [1] domini nostri [2]

Marge rechts:
Bernnt Goessensz ende
Lijsken Wouter Krijnsz
Henrick van Synthen?
alleen want nu een
huijs is
Roelof Moliaert
Desen is bij tijden
Roloff Hubertsz ende
Arnt Schoeck als gas-
sthuijsmeesters durch
Lijs Roloff Moliaerts
weduwe gelost

Marge links:
Nativitatis
Christi
Sess nij
geldersche
gulden
1. Christi
2. Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22 / s. 47)
48 ) 29-04-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Goeswinus de Werva
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Goeswinus de Werva scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti
contulit aream cum omnibus edificijs in eadem constructo? site in opido de Zautbomell inter
Johanni Tabbart et Johenni filium Johannis Hermanni quo area continet in latitudine ante
versus plateam viginti et dimidium pedes terre / et retro decem et octo pedes et sextam partem
unius pedis terre Et in longitudine decem virgatas et tres pedes terre Hermanno filio
Johannis Hermanni in hereditario censu possidendam pro censu ut jure exinde persolvendum Et pro
dimidio novo aureis florensis? monete ducis Gelrie quo? dimidius florenus valebit quinque placken Flan-
drensis bonum et legalium aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis die beatorum Phi-
lippi et Jacobi apostolorum dicto Johanni Rijke jure censuali perpetue persolvendam Et Johannes Rijke
predictus promisit dicto Hermanno perpetue indempnem conservare de censu ex dicte bonis de
jure persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto penultima die
mensis aprilis

Marge L:
Philippi
et Jacobi
j nijen Gel-
reschen gl

Marge R:
Bernt die sackdreger
Henrick van Berlikum
Desen brieff van v Vlemsche
placken is gelost mit
consent scepen ind burge-
meister in anno m vc ind Lij [1]
1. in het jaar 1552, maar er staat 1555 onder geschreven
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1405
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / s. 59)
49 ) 14-09-1402. Schepenen: Philippus de Horwinen en Theodericus Stonc?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Theodericus Sconc? scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rutgerus ex
Insula presbyter vendidit et optulit pro centum libris? eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Nycholao
ex Insula tamquam provisori mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus eiusdem mense sancti spiritus here-
ditarie possidendam Et dominus Rutgerus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua waradiam facere dicto Nycholao tamquam
provisori predicto ad opus mense predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº
secundo die exaltationis sancte crucis
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
50 ) 26-04-1429. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Henricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Henricus Mommer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefridus Luyskini vendidit
et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et aream
in tanta quantitate prout de jure sitis? sunt in opido de Zautboemell in platea dictam Oen-
selsche Straet inter communem plateam ibidem versus occidentem sitis? ab uno latere et Heyl-
wigis de Guylic et eciam pro parte Theodericum Geyll? ab alio latere Extendentis? eciam
a? communem platea ibidem versus aquilonem sitam cum uno fine / et cum alio fine super Johenni Egonis
et eius pueros ibidem versus meridiem sitis? Henrico Hamer in allodio cum censu exinde
de jure solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et Godefridus antedictus domui et
aree predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictus de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Hamer predicto super domo
et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? antedictum censum de quo? censum
Idem Godefridus promisit antedicto Henrico perpetue imdempnem conservare Quo facto Hen-
ricus Hamer predictus reddidit domum et aream prescriptis eidem Godefrido prescripties in
hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro uno florenis? aureis
dictis Arnoldus Arnenrijns? gulden [1] con... ante datum presentis? littere bonum et legalium aut equi-
valenti pagamentis pro eo die beatorum Philippi et jacobi apostolorum proximo Et deinde? singulis
annis pro uno floreis? prout prescriptis est hereditarij census aut pagamento pro eo prout prescriptis
est in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum Henrico Hamer predicto perpetue persolvendam
Qui census unius florenis? predictisi quolibet? anno in terminosolucionis predicto solutis non fuerit ...?
extunc omni die sequenti pena unius gross....? Gelren...? bonum? et legalium? censu unius florenis? predicti
supercrescet quam penam una cum antedicto censu unius florenis? prescriptis Henricus Hamer predictus
ex domo et aream predictis recuperare poterit quum? diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCCº vicesimo nono crastino beati Marcii ewangeliste

Marge links:
Aert vander maze
Eno? Struijffs
Gerit Cardinaell
Thonis Willem die Vrijess soen
Mo. Jan Geritsz
1. een gouden gulden of Arnoldus-gulden
Transfix.
Aanhangend: 31-12-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
51 ) 05-06-1412. Schepenen: Philippus de Horwinen en Johannes Hagestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
       Oenselsche Straet
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Johannes Hagestout scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cesarius de Malsen tamquam
provisore mense sancti spiritus de Zautbomell nomine et ex parte eiusdem mense contulit domum et aream
sitis? in opido de Zautbomell prope portam dicto Oenselsche Poert inter Heylwigis relictam
Johannes de Beest et Johannem Kint? qui? area continet in latitudine ante versus plateam trigin-
ta pedes et terciam partem unius pedis terre, et retro viginti septem pedes et quartam parte
unius pedis terre Et extendit a communem platea usque ad aream domini Rodolphi de Sleden?
presbyteri. Waltero Somer? in hereditario censu possidendam pro uno antiquis aureis clipeo monete
regis? Francie bonum et legalium hereditarij census aut alio bono pagamento in valore equali
singulis annis die beati Remigij mense sancti spiritus predicte jure censuali perpetue persolvendam
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº duodecimo dominica post octavas
penthecostes

Marge L:
Remigij
enen alden
fr. schilt

Marge R:
Aris Loem?
Jan Bartten
Gielis Jansz
Jan Gorisz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
52 ) 14-03-1381. Schepenen: Gerardus Zewout en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Gerardus Zewout et Gerardus Raet scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Bata relicta Theoderici de Stralen cum eius tutore
electo contulit domum et aream continentur in longitudine triginta duos pedes terre et oc-
tavam partem pedis terre et in latitudine ante versus plateam in uno fine decem et octo pedes et
quartam partem pedis terre et retro in alio fine decem et novem pedes et quartam partem pedis terre
sitas? in opido de Zautbomell inter heredes Theoderici de Stralen predicti et Thomam tinctorem –

Thome predicto in hereditario censu possidendam pro viginti solidos denariorum legalium grosso reg....
Tur.... pro sedecim denariis computatis? aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis in
die nativitatis beati Johannis baptiste Bate predicte jure censuali perpetue persolvendam Et
Bata cum eius tutore electo predictam promisit Thome predicto domum et aream predictas
pro censu predicto adversus omnes juri comparere volentes perpetue warandizane Insuper Henricus

de Stralen Johannes Neudo et Cristina cum eius tutore electo liberi dicte Theodericus de Stralen

et Henricus Teetse Arnoldi Mans super domo et aream predictis ad opus Thome antedicti re-

nunciaverunt preterea Bata cum eius tutore electo predictam promisit Heylwigen et Hildewaerden

eius pueros inpubens facere renunciare cum ad annos venerint pubertatis super domo et area
predictis ad opus Thome antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº

octuagesimo primo quartadecima die mensis martij
Transfix.
Aanhangend: 20-06-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
53 ) 04-01-1409. Schepenen: Everardus de Balveren en Gerardus de Dyeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Gerardus de Dyeden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc ven-
didit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Houschilt et Paulum Wijnkeni? Hen-
rico Mommer ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allodio cum censu exin.... de jure
solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico predicto ad opus mense antedicte super domo
et aream predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? dictum censum Quo facto dictus Henricus
tamquam provisore dicte mense nomine et ex parte dicte mense reddidit Johanni antedicto domui et
aree predictas in hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro
quarta parte unius aureis denariis dicti Engelsche nobell bonum? et legalium? aut equivalenti pagamento
pro eadem quarto parte denariis antedicti die Penthecostes proximo post unum annum Et deinde? singulis
annis pro quarta parte unius aureis denariis antedicti hereditarij census aut alio bono pagamento in
valore equali singulis annis in die Penthecostes mense sancti spiritus jure censuali
perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº nono feria quarta
post diem circumcisionis domini
Marge links:
Henrick Boudewijns soen
Jan Loeff
Willem Loeff
....?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
54 ) 20-05-1407. Schepenen: Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aelbertus Marcelij vendidit et
optulit pro centum libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Neudoni Aelberti ad opus Petri Mercelij
hereditarie possidendam Et dictus Aelbertus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Neudoni ad opus dicti Petri super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septimo vicesima die mensis May
Transfix.
Hangt aan: 28-03-1404
Aanhangend: 09-02-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / s. 35)
55 ) 14-06-1406. Schepenen: Johannes Conrardi en Nycholaus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Conrardi et Nycholaus Baert scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Albertus Mercelij vendidit et
optulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Cruijck hereditarie pos-
sidendam et dictus Albertus litteris et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volents Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria tercia post diem beati Odulphi
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1399
Aanhangend: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
56 ) 11-06-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Malsen Johannes vendidit et optulit
pro ducentum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor virgatas
minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loo inter Johenni
de Malsen filium Arnoldi Glummers et communem vicum Aelberto filio Marcelij in allodio sine censu et
sine aggere excepto censu trium librarum denariorum legalium mense sancti spiritus de Zautbomell et excepto
censum trium et dimidie librarum denariorum legalium decano et capello ecclesie de Zautbomell de jure exinde
solvendo/um? hereditarie possidendam Et Arnoldus de Malsen predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
dicto Aelberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter? censum prelibatum Inde Johannes
de Malsen frater dicti Arnoldi est fideiussore. Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quarto feria sexta post diem Sacramenti

Marge R:
In die Loe
XIIJ hont
Datum: op de 6e dag na de 9e donderdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
57 ) 28-03-1404. Schepenen: Goeswinus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Goeswinus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Crolle et Yda
eius filia cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Ydam predictis tangunt et ad
eos de jure pertinent Aelberto filio Marcelij hereditarie possidendam Et Gerardus et Yda
cum suo tutore electo predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere wa-
randiam ex parte ipsorem dicto Aelberto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus et Yda predicti promiserunt facere renunciare
Badeloge filiam dicti Gerardi infra hinc et diem nativitatis XPI [1] proximi post quatuor annos et
Johenni filium dicti Gerardi facere renunciare infra hinc et diem nativitatis XPI [1] proximi post sex
annos super litteris et earum contentis predictis ad opus Aelberti antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCCº quarto feria sexta post dominica palmarum
1. Christi
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1396
Aanhangend: 20-05-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
58 ) 06-04-1403. Schepenen: Theodericus Sconck en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Theodericus Sconck et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de Nulant [1. Moliert] promisit Egberto de
Dodenberch? et Nycholao ex Insula tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem
mense sancti spiritus quinque et dimidij denariorum dictus Vleemsche placken bonum et legalium hereditarij census
aut equivalens pagamentum pro eis singulis annis die beati Petri ad cathedram mense sancti spriritus
predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area cum omnibus suis atti-
nencijs site in opido de Zautbomell prope portam dictam Veltpoirte inter Theodericum Slim
ab uno latere communem plateam et heredes Johannis Rubkens ab alio latere Et dictus Henricus de Nulant
promisit dictus provisoribus ad opus mense predicte censum predictum adversus omnes juri comparere
volente perpetue warandizare ex bonis prenotatis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº tercio sexta die mensis aprilis

Marge L:
Ghijsbert Auwrijns
bouhuijs
Gerit Jansz van
Rossem

Marge R:
Petri [ad]
cathe[dram
vj Vl[eemsche]
plack[en]
1. Doorgestreept.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26v / s. 56)
59 ) 20-01-1402. Schepenen: Henricus Moliart Petri en Theodericus Sconc?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart Petri et Theodericus Sconc? scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gertrudis filia Theo-
derici de Hecell cum eius tutore electo quia sibi jure acquisunt? omnia bona dominum Nycholai Hacken
presbyteri vendidit et optulit pro quadraginta libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Aelberto
Marcelij hereditarie possidendam ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell Et dicta Gertrudem
cum suo tutore electo litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Aelberto ad opus mense sancti spiritus
predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo
secundo vicesima die mensis Januarij
Transfix.
Hangt aan: 04-07-1368
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11 / s. 25)
60 ) 20-07-1401. Schepenen: Ghiselbertus de Rossem en Goeswinus Johannes
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus de Rossem et Goeswinus Johannes scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Man Arnoldi
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et amicorum suorum
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Henrico Teetse
ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam Et Arnoldus predictus
littere et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua
warandiam facere dicto Henrico Teetse ad opus mense sancti spiritus predicti super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº Quadringentesimo primo vicesima die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
61 ) 25-04-1401. Schepenen: Henricus Moliart en Godefridus de Kessel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Moliart et Godefridus de Kessel scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Moliart Petri
vendidit et optulit pro viginti libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litterarum cui
hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Baert ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Henricus Moliart Pe-
tri predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere dicto Henrico Baert ad opus mense sancti spiritus predicte super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentisimo primo vicesimo quinta die mensis
aprilis
Transfix.
Hangt aan: 11-05-1388
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04v / s. 12)
62 ) 17-12-1360. Schepenen: Gerardus de Hoesden en Gerardus Engels
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
            Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gerardus de Hoesden et Gerardus Engels scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Fey filius Neudonis
vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus
hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur inquantum
dicte littere et contenta earum dominum Henricum Fey tangunt et ad eum pertinent Gherardo
Zewout hereditarie possidendam Et Henricus Fey predictus litteris et earum contentis predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Gerardo
Zewout predicto super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo in vi-
gilia beati Valentini
NB. het is niet zeker welke Valentini hier bedoeld wordt dus de exacte datum is onzeker.
Transfix.
Hangt aan: 02-02-1357
Aanhangend: 12-08-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 02v / s. 08)
63 ) 30-11-1371. Schepenen: Wolterus Teetse en Egho de Francia
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris nos Wolterus Teetse et Egho de Francia scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod ego Wolterus Teetse predictus tamquam tutor Gerardi Teetse mei fi-
lij vendidi et optuli pro duodecim libris/libras? denariorum legalium michi ut fatebar persolutis litteram cui
hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Conrardo Buijst?

et Gerardo Scriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti
spiritus hereditarie possidendam Et ego Wolterus Teetse tamquam tutor Gerardi predicti littere et eius
contentis predictis renunciavi promisi facere renunciare omnes qui ex parte mea de jure littere
et eius contentis predictis renunciare tenentur Promisi eciam warandiam facere ex parte mea Con-
rardo et Gerardo Scriver predictis ad opus dicte mense sancti spiritus super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte mea omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper ego Wolterus predictus
promisi Gerardum meum filium predictum cum ad annos venerit pubertatis facere renunciare super littera
et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini

Mº CCCº septuagesimoprimo feria sexta post diem beate Katherine virginis
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
64 ) 09-01-1363. Schepenen: Johannes de Werva en Mylo Fey
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Mylo Fey scabini in Zautbomell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis [1] filius Eccreni de Well vendidit et optulit
pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est trans-

fixa et omniam in dictis litteris contentis sicuti ibidem continentur exceptis t...? decem solidis hereditarij
census conscriptis in principali litteram sovend...? ex domo et aream Goeswini de Rossem sartoris

sitas in opido de Zautbomell inter Gerardum Scryptorem et Robbertum Koec qui? eciam? decem
solidi predicti sunt excepti in littera? transfixa littere principali domino Wilhelmo de Rossem presbytero

hereditarie possidendam Et Johannes filius Eccreni predictus dictis litteris et eius contentis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Wilhelmo predicto super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria quarta post Epiphania domini
1. Zijn voornaam "Johannes" is hier weggevallen
Transfix.
Hangt aan: 17-10-1361
Aanhangend: 20-06-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
65 ) 17-10-1361. Schepenen: Gerardus Engels en Henricus Storm
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Gerardus Engels et Henricus Storm scabini in Zautbo-

mell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mylo Fey vendidit et optulit pro
quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa
et contentis eius prout ibidem continentur Johanni filio Ecreni de Well hereditarie possidendam

exceptis t.... decem solidis hereditarij census conscriptis in dictam litteram solvendam ex domo et

area Goeswini de Rossem sartoris sitas in opido de Zautbomell inter Gerardum Scriptorem
et Robbertum Koec Et Mylo supradictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam warandiam facere Johanni predicto super litteram et contentis eius predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo primo
dominica post beate Victoris
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1360
Aanhangend: 09-01-1363
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
66 ) 12-09-1370. Schepenen: Arnoldus de Puijflick en Wilhelmus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijflick et Wilhelmus Schoen scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus de Tyell vendidit et op-
tulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur Conrardo Buijst (Vuijst?) et Gerardo

Schriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti spiritus hereditarie
possidendam Et Petrus de Tyell predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Conrardo et Gerardo predictis ad opus dicte mense
sancti spiritus super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insu-
per dictus Petrus promisit Conrardo et Gerardo predictis ad opus mense sancti spiritus
quam? si domus et area in dictis litteris conscriptis in futuro tempore pro? censu quatuor librarum denariorum
legalium non sufficiunt? ex eisdem dicte mense sancti spiritus persolvendam? extunc? dicta mensa sancti spiritus
seu eius provisores pro tempore existentis? def....? quod? dicta mensa sancti spiritus en censu quatuor librarum
in dictis litteris conscriptis habuerit? recuperare poterint? ex domo et area Petri de Tyel predicti

in opido de Zautboemell site inter Johannem Vincke? et Ulindem? filiam Henrici Poppelmans
q.... diucius noluerint? expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº

septuagesimo in crastino beate Marci ewangeliste
Transfix.
Hangt aan: 12-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 10 / s. 23)
67 ) 21-06-1389. Schepenen: Philippus de Horwinen en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Rutgerus de Dyechden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Horwinen con-
tulit domum et aream duas et dimidium virgatas et unum pedem terre .....? quanta/quarta? parte unius
pedis terre in uno fine versus communem platea et in alio fine duas et dimidium virgatas terre
minus uno pede? et tercia parte unius pede? terre in latitudine / et in longitudine quatuor vir-
gatas et tres peden? terre continentur sitas? in opido de Zautbomell inter dominum Gerardum
de Horwinen et Eghonem Gerardi Henrico Storme Henrici Storms in hereditario censu
possidendam pro censu exin[de]? de jure solvendam et pro uno aureis florenis? monete ducis Gelrie
bono et legalis? et pro decem denarijs dictis placken monete Dordracen.... bonis et legalibus
hereditarij census vel alio bono pagamento in valore equali singulis annis die Pasche dicto
Gerardo de Horwinen jure censuali perpetue persolvendam Et dictus Gerardus de Horwinen
promisit dicto Henrico Storme? perpetue indempnem servare de censu ex domo et area predictis
de jure solvendam excepto censu unius aureis florenis? et decem denariorum dictorum? placken predictis
Insuper dictus Gerardus de Horwinen promisit dicto Henrico Storme? domum et aream pre-
dictas adversus omnes juri comparere volentes perpetue warandisare pro censu unius aureis
floreni? et decem denariorum? dictis placken predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº octuagesimo nono vicesima prima die mensis Junij
Vide ultimas litteras
transfixas

Marge links:
Dirck Otten speld-
maickers dochter
Aert Dircksz ende
Lenaert Jansz
Transfix.
Aanhangend: 04-10-1392
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 14v / scan 32)
68 ) 11-06-1400. Schepenen: Petrus ex Insula en Henricus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Petrus ex Insula et Henricus Moliart scabini in Zautbo-
mell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc vendidit
et optulit pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Smit?? et suos pueros
ab uno latere et dictum Gerardum et eius pueros, Wilhelmum Arnoldi? et heredes
Andree Mols? ab alio latere, domino Rutgero ex Insula presbytero in allodio sine censu et aggere
exceptis censu de jure exin[de?] solvendam hereditarie possidendam, Et sciendam est quod domus et
area prescriptis sitas? sunt in platea hospitalis de Zautboemell Et Johannes de Wijc
predictus domum et aree predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui
et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto domino
Rutgero super domo et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Johannes
Molle Petri domui et aree predictis ad opus dicti domini Rutgeri renunciavit Preterea Johannes
de Wijck predictus promisit dicto domino Rutgero perpetue indempnem conservare de censu pre-
libato Quo facto dictus dominus Rutgerus reddidit dicto Johanni de Wijc domum et aream
predictas in hereditario censu possidendam pro tribus quartalibus aureis unius denarij aureis
dicti Engelschen nobell monete regis Anglie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in va-
lore equali singulis annis die Penthecostes dicto domino Rutgero jure censuali perpetue
persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo feria sexta
post diem penthecostes

Marge links:
Henrick Baudecijns? soen
Jan Loeff
Willem Loeff
Seris? Naijen?
Transfix.
Aanhangend: 14-09-1402
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
69 ) 20-06-1399. Schepenen: Philippus de Horwinen en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Jordanus Jordani scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Conrardus Sanderi vendidit et op-
tulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera
est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Alberto Mercelij hereditarie possidendam
Et dictus Conrardus littere et eius contentis predictis ad opus dicti Alberti renunciavit Promittens
deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimonono feria sexta post diem beati Viti
Datum: zaterdag na 15 juni.
Transfix.
Hangt aan: 14-03-1381
Aanhangend: 14-06-1406
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
70 ) 12-08-1394. Schepenen: Petrus ex Insula en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Petrus ex Insula et Jordanus Jordani scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes de Pulle et Otto de
Groensbeke litteris quibus hec presens littera est transfixa et omnibus earum contentis prout ibidem conti-
nentur ad opus Herberni Heymanni de Wijc renunciaverunt promittens ex parte ipsorem
omne plegium deponere quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº nonagesimo quarto duodecima die mensis Augusti
Transfix.
Hangt aan: 17-12-1360
Aanhangend: 15-04-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03 / s. 09)
71 ) 15-04-1399. Schepenen: Philippus de Horwinen en Rodolphus vander Weteringen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Rodolphus vander Weteringen
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Herbernus Heyman-
ni de Wijck vendidit et optulit pro quinquaginta libris/bras? denariorum legalium eidem ut fatebatur per-
solutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur
exceptis censu triginta septem solidoriis? et sex denariorum? denariorum legalium in litteris quibus hec
presens littera est transfixa conscriptis Johanni de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell
hereditarie possidendam Et dictus Herbernus litteris et earum contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam dicto Johanni de Tyell ad
opus mense sancti spiritus de Zautboemell super litteris et earum contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo
nono decimaquinta die mensis Aprilis
Transfix.
Hangt aan: 12-08-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03 / s. 09)
72 ) 21-09-1393. Schepenen: Ludowicus Wolteri en Florencius Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ludowicus Wolteri et Florencius Holle scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici super omni jure
quod idem Johannes habet in littera cui hec presens littera est transfixa et omnibus eius contentis prout
ibidem continentur ad opus Theoderici Stoute sui filij renunciavit Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo tercio die beati Mathee apostoli
Aangenomen is dat met Mathee wordt bedoeld Matheus en niet Mathias.
Transfix.
Hangt aan: 21-11-1368
Aanhangend: 30-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30v / s. 64)
73 ) 21-09-1393. Schepenen: Ludowicus Walteri en Florencius Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ludowicus Walteri et Florencius Holle scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici super omne jure
quod idem Johannes habit in littera cui hec presens littera est transfixa et omnibus eius contentis prout
ibidem continentur ad opus Theoderici Stoute sui filij renunciavit Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo tercio die beati Mathee apostoli
Aangenomen is dat met Mathee wordt bedoeld Matheus en niet Mathias.
Transfix.
Hangt aan: 21-11-1378
Aanhangend: 30-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 29v / s. 62)
74 ) 06-10-1392. Schepenen: Johannes Moliaert Theoderici en Gerardus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliaert Theoderici et Gerardus de Horwinen

scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Philippus de Horwinen
vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni de Est

hereditarie possidendam Et Philippus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni de Est pre-
dictis super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo secundo

sexta die mensis Octobris
Transfix.
Hangt aan: 04-10-1392
Aanhangend: 24-06-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 15 / scan 33)
75 ) 15-04-1392. Schepenen: Wilhelmus de Balveren en Godefridus de Kessel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
     Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus de Balveren et Godefridus de Kessel scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Wilhelmi Mols et Mech-
teldis relicta Petri Mols Wilhelmi cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro ducentum
libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia
earum contenta prout ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Mechteldis
tangunt et ad eos de jure pertinente Wilhelmo de Nywelant Henrici hereditarie possidendam
Et Gerardus et Mechteldis cum eius tutore electo predicto litteris et earum contentis predictis renuncia-
verunt Promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte ipsorem facere warandiam dicto Wilhel-
mo de Nywelant super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus
omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Insuper dicta Mechteldis promisit Margaretam eius filiam cum eius tutore electo facere
rununciare dicte beati Johannis baptiste nativitatis proximo post sex annos super litteris et earum contentis
predictis ad opus dicti Wilhelmi de Nywelant Et si dicta Margareta non renunciaverit ut
prescriptam est extunc dicta Mechteldis promisit dicto Wilhelmo de Nywelant triginta aureis
florenos monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis deinde ad
voluntatem dicti Wilhelmi de Nywelant ad jus opidi nostri persolvendam Insuper dicta Mechteldis
promisit Henricum eius filium facere renunciare super litteris et earum contentis predictis die pasche proximo
post novem annos ad opus dicti Wilhelmi de Nywelant Et si dictus Henricus non renunciaverit
dicte monete bonis et legalibus de..... ad voluntatem dicti Wilhelmi de Nywelant ad jus opidi nostri
persolvendam Inde Henricus Poppelman pater dicte Mechteldis est fideiussor Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo secundo crastino die pasche
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1377
Aanhangend: 07-11-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 58v / scan 93)
76 ) 19-08-1408. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Paulus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Paulus Baert scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina relicta Ghiselberti Sanderi de
Rossem cum eius tutore electo vendidit et optulit pro quinqueginta antiquis clipeis bonis
et legalibus eidem ut fatebatur persolutis quinque hont et quinque virgatas terre site in jurisdictione de
Zautbomell Opten Borchwall inter Aleidis relicta Wenemarus Ysoboldi et Weijndelmodis
filiam dicti Wenemari ab uno latere Et heredes Jacobi Wijsen ab alio latere Heijnrico Baert
Rodolphi in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Cristina predicta cum eius tutore
predicto dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere Heinrico Baert predicto super terra predicta per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht
dicitur de eadem Insuper ego Paulus predictus dicte terre ad opus Heinrici Baert predicti renunci-
avi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo octavo dominica post
diem assumpcionis beate Marie virginis gloriose

Marge L:
Opten borch-
wall
V hont
Datum: zondag na 15 aug
Transfix.
Aanhangend: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
77 ) 11-10-1363. Schepenen: Johannes de Werva en Johannes de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Johannes de Horwinen scabini

in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gertrudis relicta Neudonis
Pellifecs cum suo tutore electo contulit Johanni Bucke? domum et aream sitas? in opido de Zaut-
bomell inter Henricum de Reno et Gertrudem predictam, aream inquam viginti unum pedes terre
in latitudine et in longitudine versus Henricum de Reno predicti quinquaginta octo pedes terre
et versus Gertrudem? predictam? sexaginta unum pedes terre continentem in hereditario censu
possidendam pro quatuor libras denariorum legalium hereditarij census grosso regi.... Turon... pro sedecim
denariis? computatis? aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis die beati Lamberti

Gertrudi predicte jure censuali perpetue persolvendam Inde Johannes de Tyell et Petrus eius fratre
filij Gertrudis predicte sunt fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria secunda post diem beate Victoris

Marge links:
Gerit Olij off Stoff [?]
Yken Jacops Verwers
dochter
Gerit Dircksz die
Scoemaicker
Willem Dircksz
Hennike wedue Dirck
Goessensz
Barbara Paeschens
weduwe
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09v / s. 22)
78 ) 15-09-1364. Schepenen: Petrus Moliart en Johannes de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Petrus Moliart et Johannes de Balveren scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Agatha relicta Petri Moliartsz
cum eius tutore electo Henricus et ego Petrus predictus filij dicte Agathe vendidemus et op-
tulimus pro quadraginta libris denariorum legalium nobis ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Johanni de Tyell

provisori mense sancti spiritus de Bomell ad opus dicte mense sancte spiritus hereditarie possidendam
Et Agatha cum eius tutore electo Henricus et ego Petrus predicti renunciavimus littere et eius
contentis predictis pro/permisimus? facere renunciare ==? omnes qui littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promisimus eciam warandiam facere Johanni de Tyell predicto ad opus
mensi sancti spiritus predicte super littera et eius et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo quarto dominica die
post diem exaltacionis sancte crucis
NB. de datum is nog onzeker.
Transfix.
Hangt aan: 25-01-1329
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17v / scan 38)
79 ) 04-07-1368. Schepenen: Steskinus de Reyns en Walterus Teetse
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Steskinus de Reyns et Walterus Teetse scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Bacha filia Hermanni sutoris
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta libris? denariorum legalium eidem ut fate-
batur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti
ibidem continentur Domino Nycholao de Hecell presbytero hereditarie possidendam Et Bacha predicta
cum suo tutore electo litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam warandiam facere ex parte sua domino Nycholao predicto super litteris et earum contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domino Mº CCCº sexagesimo octavo in die translacionis beati Martini
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1366
Aanhangend: 20-01-1402
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11 / s. 25)
80 ) 30-06-1369. Schepenen: Ghiselbertus Schoen en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Schoen et Gerardus Raet scabini in Zaut-

bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina soror domini Rodolphi Cotte-

ners presbyteri cum suo tutore electo optulit et dedit pure et simpliciter propter deum litteram cui

hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur domino Ro-
dolpho Cottener presbytero ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam

Et Cristina predicta cum suo tutore electo littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Rodolpho predicto ad opus dicte mense
sancti spiritus super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Insuper condicionatum est quod dicta Cristina quamdiu ipsa supervixerit censum in dicta
littera conscriptum recipiet et levabit et post obitum eiusdem Cristine / dominus Rodolphus predictis
quam diu ipse supervixerit dictum censum eciam recipiet et levabit Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo nono sabbato post diem beatorum Petri et Pauli
apostolorum
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1363
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 12v / s. 28)
81 ) 01-08-1369. Schepenen: Arnoldus de Puijflick en Henricus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijflick et Henricus Holle scabini in

Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gertrudis relicta Neudonis Pelli-
fecs cum suo tutore electo vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fa-
tebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta sicuti ibidem continentur
Petro de Tyell suo filio hereditarie possidendam Et Gertrudis cum suo tutore electo predictam

littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et eius contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Petro predicto super
litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo nono die beati Petri ad vincula
Transfix.
Hangt aan: 11-10-1363
Aanhangend: 12-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09v / s. 22)
82 ) 19-08-1369. Schepenen: Arnoldus de Puijfflic en Henricus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijfflic et Henricus Holle scabini

in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Belia filia Theoderici Mols
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro triginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur
Waltero Teetse et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad
opus dicte mense sancti spiritus hereditarie possidendam Et dicta Belia cum suo tutore electo littere et
eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et
eius contentis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua
Woltero Teetse et Johanni de Tyell predictis ad opus dicte mense sancti spiritus super litteram et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº sexagesimo nono dominica post diem assumpcionis beate Marie virginis gloriose
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17 / scan 37)
83 ) 12-09-1369. Schepenen: Henricus de Hecell en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus de Hecell et Gerardus Raet scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Tyell littere cui hec presens
littera est transfixa et omnibus eius contenta sicuti ibidem continentur ad opus Peter de Tyell re-
nunciavit promisit quas/quam? deponere ex parte sua omne plegium deponere quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria quinta
post nativitatis beate Marie virginis
Transfix.
Hangt aan: 23-07-1349
Aanhangend: 26-04-1370
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09 / s. 21)
84 ) 12-09-1369. Schepenen: Henricus de Hecell en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus de Hecell et Gerardus Raet scabini in Zaut-

bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Tyell litteris quibus hec
presens littera est transfixa et omnibus earum contentis sicuti ibidem continentur ad opus Petri de Tyell

renunciavit Promisit quam? deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria quinta post nativitatis beate
Marie virginis
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1369
Aanhangend: 12-09-1370
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09v / s. 22)
85 ) 25-01-1329. Schepenen: Gerardus Maelghijs en Paulus Bart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris nos Gerardus Maelghijs et Paulus Bart scabini in Zautboemell
protestando notum facimus quod constitutus coram nobis Theodericus mercator vendidit et optulit
pro quadraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duas areas sitas in Bomell inter
Petrum sigulum et communem vicum Petro Moliaert in allodio sine censu et sine aggere excepto censu
dominum? comitis? hereditarie possidendam Et dictus Theodericus dictis areis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dictis areis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam
facere dicto Petro super dictis areis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volen-
tes Et deponere plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde est Johannes mercator
fideiussor Quo factor dictus Petrus reddidit dicto Theoderico dictas areas in hereditario
censu possidendam pro quadraginta solidis census denariorum legalium grosso regali Turonense pro sedecim
denariis computato aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis perpetue in die
beati Lamberti solvendis? dicto Petro jure censuali Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº vicesimo nono in die conversionis beati Pauli apostoli

Marge links:
Zander van Hellu
Arien schuytmaicker
Meriken weduwe
Goirt Zegersz van Venloo
ende Mathijs van Dalen?

Marge rechts:
staet opten
thijnsboeken?
Transfix.
Aanhangend: 15-09-1364
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17v / scan 38)
86 ) 20-06-1377. Schepenen: Johannes filius Huberti en Henricus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes filius Huberti et Henricus Moliart scabini in

Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Wilhelmus de Rossem cu-
ratus in Herwinen pure et simpliciter propter deum ob remedium anime sue dedit et optulit

litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur
Johanni de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam et dominus
Wilhelmus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui littere et eius contentis predictis ex parte sua de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere ex parte sua Johannis de Tyell predicto ad opus dicte mense sancti spiritus
super litteram? et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo septimo vicesima die mensis
Junij
Transfix.
Hangt aan: 10-04-1364
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18 / scan 39)
87 ) 29-12-1380. Schepenen: Gerardus Raet en Johannes Moliairt Theoderici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gerardus Raet et Johannes Moliairt Theoderici scabini

in Zautboemell {1} protestantes quod veniens coram nobis Wolterus Schaep vendidit et optulit
pro viginti libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est

transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Theoderico Sloetmaicker heriditarie

possidendam Et Wolterus Scaep predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam warandiam facere Theoderico predicto super littera et eius contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo

primo in crastino omniam Innocentum
1. Het normale “notum facimus” ontbreekt hier.
Vanwege het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
N.B. er staat tekst in de marge later bijgeschreven
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1380
Aanhangend: 01-05-1384
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01 / s. 05)
88 ) 20-06-1377. Schepenen: Johannes filius Huberti en Henricus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes filius Huberti et Henricus Moliart scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Wilhelmus de Rossem
presbyter pure et simpliciter propter deum ob remedium anime sue dedit et optulit litteras quibus hec
presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contentis prout ibidem continentur Johanni de Tyell ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et dominus Wilhelmus predictus
litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris
et earum contentis predictis de jure rununciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex
parte sua Johanni de Tyell predicto ad opus dicte mense sancti spiritus super litteris et earum contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº septuagesimo septimo vicesima die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1363
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 19 / scan 41)
89 ) 01-05-1384. Schepenen: Gerardus Raet en Johannes Ludolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gerardus Raet et Johannes Ludolphi scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gesa relicta Theoderici Sloetmaeckers
Bela eius filia cum earum tutore electo Arnoldus Rees tamquam tutor et maritus legitimus
uxoris sue Margarete filie Theoderici predicti Andreas Weyhase tamquam tutor et maritus
legitimus uxoris sue Cristine filie Theoderici predicti Henricus Cortgue/Cortgeve? tamquam tutor et
maritus legitimus uxoris sue Zaniet? filie Theoderici predicti et Arnoldus Allentyer filius
Theoderici predicti dederunt et optulerunt pure et simpliciter propter deum litteras quibus hec

presens litteram est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur Johanni de Tyell ad opus

mense sancti spriritus de Zautboemell hereditarie possidendam Et Gesa, Bela cum earum tutore
electo, Arnoldus Rees, Andreas Weyhase Henricus Cortgreve? et Arnoldus Allentyer
predicti litteris et earum contentis predictis ad opus mense sancti spiritus predicte renunciaverunt Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimoquarto prima die mensis may
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1380
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01 / s. 05)
90 ) 30-05-1387. Schepenen: Johannes Ludolphi [1] en Ludowicus Wouteri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Johannes Ludolphi et Ludowicus Wouteri scabini in

Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Godefridus Mast canonicus
ecclesie Zautboemelense vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur per-
solutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johanni

filio naturali Ghiselberti de Haefften ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possi-
dendam Et dictus Godefridus dictus littere et eius contenta predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua facere warandiam dicto Johanni filio naturali Ghiselberti de Haeften ad
opus dicte mense sancti spiritus super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo septimo

penultima die mensis may
1. vrijwel zeker Moliaert, zie Wapenalbum Peter van de Zalm, nr. rudo/ 2494.
Transfix.
Hangt aan: 09-06-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 06v / s. 16)
91 ) 05-03-1362. Schepenen: Gerardus de Hoesden en Henricus Storm
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Gerardus de Hoesden et Henricus Storm scabini in

Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius Gerardi Loyen
vendidit et optulit pro triginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec

presens littera est transfixa et contenta earum prout ibidem continentur domino Wilhelmo de Rossem cu-

rato ecclesie de Herwinen hereditarie possidendam Et Johannes predictus litteris et contentis earum
predictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et contentis earum
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Wilhelmo
predicto super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes ex parte sue Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Inde Gerardus patri Johannis predictis est fideiussor Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo secundo quinta die mensis Marcij
Transfix.
Hangt aan: 08-07-1361
Aanhangend: 20-06-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 14 / s. 31)
92 ) 01-07-1394. Schepenen: Johannes Ludolphi en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Johannes Ludolphi et Jordanus Jordani scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod venientes nobis Johannes, Steskynus, Belya cum
eius tutore electo liberis Johannis de Brakell dominum Johannes de Brakell militis et Gerardus de
Beesde dominum Gerardi de Beesde militis tamquam tutor et maritus legalus uxoris sue Margarete
filie Johannis de Brakell predicti vendiderunt et optulerunt pro viginti florenis aureis bonis et legalibus
eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Johennum Steskynum Beliam et Ger-
rardum predictos tangunt et ad eos de jure pertinent Gerardo Crolle hereditarie possidendam
Et Johannes Steskinus Belia cum eius tutore electo et Gerardus predicti litteris et earum contentis
predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis
predictus de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere
Gerardo Crolle predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo quarto
prima die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1394
Aanhangend: 03-04-1396
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 15v / scan 34)
93 ) 11-06-1394. Schepenen: Petrus ex Insula en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Kerckstraet
Universis presencia visuris Nos Petrus ex Insula et Jordanus Jordani scabini in Zautbomell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aleydis relicta Jacobi Judas cum eius tutore electo
vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream sitas? in opido de Zautbomell inter Gertruden filiam Henrici Hijrts? et Heylwigis filiam
Weskyni zadelmaickers Johanni de Tyele ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allo-
dio sine censu et aggere, excepto censu exin? de jure solvendam hereditarie possidendam Et Aleydis
cum eius tutore electo predictam domui et aree predicte renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam
facere Johanni de Tyele ad opus mense sancti spiritus predicte super domo et aream predictis per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem preter censum prenotatum Quo facto Johannes de Tyele tamquam pro-
visore mense sancti spiritus predicte nomine et ex parte eiusdem mense sancti spiritus reddidit Aleydi predicte
domum et aream predictas in hereditario censu possidendam pro uno dimidio florenis novum aureis mo-
nete ducis Gelrie bonis et legalibus hereditarij census vel alio bono pagamento in valore equali
singulis annis in die beati Jacobi apostoli mense sancti spiritus predicte jure censuali perpetue persolvendam
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo quarto undecima die
mensis Junij

Marge rechts:
Die molen van Tuijll
Claes Selkairt
Ott Dircksz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
94 ) 30-06-1394. Schepenen: Godefridus de Kessell en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Godefridus de Kessell et Everardus de Balveren
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens nobis Rodolphus de
Tuijle filius dominum Ghiselberti de Tuijle militis vendidit et optulit pro viginti florenis
aureis bonis et legalibus eidem et fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia
earum contentis prout ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis dictum Rodolphum
tangunt et ad eum de jure pertinent Gerardo Crolle hereditarie possidendam Et dictus
Rodolphus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
ex parte sua warandiam facere Gerardo predicto super litteris et earum contentis predictis per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne ple-
gium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº nonagesimo quarto crastino die beatorum Petri et Pauli apostolorum
Transfix.
Hangt aan: 24-06-1394
Aanhangend: 01-07-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 15v / scan 34)
95 ) 24-06-1394. Schepenen: Petrus ex Insula en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Petrus ex Insula et Everardus de Balveren scabini in

Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Ghiselbertus Henricus et Ar-
noldus filij dominum Ghiselberti de Tuyle militem vendiderunt et optulerunt pro viginti
florenis aureis bonis et legalibus eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa
et omnia earum contentis prout ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Ghiselbertum
Henricum et Arnoldum predictos tangunt et ad eos de jure pertinent Gerardo Crolle heredi-
tarie possidendam Et Ghiselbertum Henricum, Arnoldus predictis litteris et earum contentis
predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis
predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere Ge-
rardo Crolle predicto super litteris et earum contentis predictisper annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nona-
gesimo quarto die nativitatis Johannis baptiste
Transfix.
Hangt aan: 06-10-1392
Aanhangend: 30-06-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 15 / scan 33)
96 ) 26-02-1399. Schepenen: Philippus de Horwinen en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Everardus de Balveren scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Fredericus Crolle prebytero vendidit
et optulit pro ducentum aureis florenis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omniam earum contenta prout ibidem continentur Margarete relicte juniorem Johannis
Crols hereditarie possidendam Et dictus dominus Fredericus litteris et earum contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua et earum contenta predicta de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua facere warandiam dicte Margarete super litteras et earum contenta predicta
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex parte sua omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
nonagesimo nono feria quarta post dominica qua cantatur Reminiscere
Transfix.
Hangt aan: 10-12-1396
Aanhangend: 26-02-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52v / scan 81)
97 ) 18-09-1393. Schepenen: Henricus Moliaert en Egho Gerardi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
     Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliaert et Egho Gerardi scabini in Zautbo-

mell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Eccrenus de Vucht vendidit et optu-
lit pro quindecim florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Arnoldo Man Arnoldi hereditarie

possidendam Et Eccrinus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam facere warandiam Arnoldo predicto super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo tercio

in crastino die beati Lamberti
Transfix.
Hangt aan: 03-10-1377
Aanhangend: 20-07-1401
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
98 ) 04-10-1392. Schepenen: Johannes Moliaert Theoderici en Gerardus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliaert Theoderici et Gerardus de Horwinen

scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod ego Gerardus predictus vendidi et op-

tuli pro viginti florenis aureis bonis et legalibus michi ut fatebar persolutis litteram cui hec
presens litera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Philippo de Hor-

winen meo fratre hereditarie possidendam Et ego Gerardus predictus littere et eius contentis predictis
renunciavi promisi facere renunciare omnes qui ex parte mea littere et eius contentis predictis de
jure renunciare tenentur Promisi eciam ex parte mea warandiam facere Philippo predicto
super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte mea omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo secundo quarta die mensis

Octobris
Transfix.
Hangt aan: 21-06-1389
Aanhangend: 06-10-1392
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 14v / scan 32)
99 ) 11-05-1388. Schepenen: Wilhelmus Hack en Henricus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Hack et Henricus Moliart scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus Moliart filius
Petri contulit domum et aream decem et novem pedes terre in latitudine et quin-
quagintasex pedes terre in longitudine continentur sitis? in opido de Zautbomell

inter Wolterum de Maren? et dictum Petrum Moliart. Henrico filio Hugonis in he-
reditario censu possidendam pro uno aureo floren ....
...
. monete ducis Gelrie vel comitis Hollandie
hereditarij census bonum et legalium vel alio bono pagamento in valore equali singulis annis
die Omne? Scor...? dicto Petro Moliart jure censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo octavo undecima die mensis may

Marge L:
        Henrick de metseler
        Jan die Groot ....
        ...
        L.... die wever
        ...man die ketelbuyter?
Transfix.
Aanhangend: 25-04-1401
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
100 ) 25-06-1386. Vonnis van schepenen van Zalt-Bommel, in zake des rigters tegen Brusten van Herwijnen, ridder, beschuldigd van onderscheidene geweldenarijen te land en op den stroom gepleegd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-3-2017.
Wij Johan van Welle Eecrijns soen, Johan Moliart Derix soen, Willem Scoen van Est, Rutgher van Dyechden, Johan Ludolfs soen, Jan Ruwe, Henric Teetsen soen, Henric Teets [1] ende Deric die Wijse, scepen tot Saulbomel, tugen, daer wij mit Gherit van Hoesden ghesworen richter ons lijues ghenedighen heren des hertoghe van Gelre ende des greven van Zutphenne ende Gyesbert Kocs van Werdenberch (2) bynnen der stat van Sautbomel inder dingbancken tot Sautbomel te ghedinghe saten, aenspracke ende tichte die voersz. richter van ons lyef ghenedighe heren weghen van Gelre heren Brusten van Herwinen ridder van alsulken broecken als hier nae bescreuen staen.
Inden ijrsten, als dat heren Brusten van Herwinen voerscreuen Wouter van Soelen, Herman Spyeghel ende Heymeric Spyegel ghebruderen, dat mijns heren ondersate sijn van Gelre ende sijn vryedinstlude sijn, ontvriet heeft, ende sijn eyghen ghemaect heeft, ouermyds dat hi hem een oeruede (3) aen ghedronghen heeft, daer hi mijns heren heerlicheit van Gelre onderwonden heeft, ende aenghetast heeft, daer hi kracht ende ghewaut aen gedaen heeft, daer hi sijn lyef ende sijn guet aen verboert heeft, ende daer hi mit rechte niet tgegen en kan ende oecke en mach seggen ende oeck mit rechte gheen onscout voer doen en sal noch en mach, want hem die richter voerscreuen dat ouertughen sal mit scepenen of mit scepenen brieuen ende mit gueder orconde ende waerheit (4), die daer ouer ende aen waren, daer die voergenoemde Wouter, Herman ende Heymeric ghebruderen heren Brusten. die oeruede deden bynnen der stat van Sautbomel in Johan Moliart Derix soens huys. Vort soe heeft die voergenoemde richter heren Brusten voerscreuen aen gheleghen, als dat Vrederic Moliart, Johan Krolle, jonge Jan van Tyel, ynne seten poerteren van Saulbomel, ende Noude van Stralen, doe ter tijt ynne seten poerter was tot Sautbomel, voer den amptman, richter ende voer ons scepenen vorscreuen hebben gheseecht, getuecht ende ten heilighen gesworen, als dat sij quamen geuaren mit scepen roggen voer Louensteyn, daer quamen heren Brusten voerscreuen vander eenre sijden vanden water ende den scepen ende Gyesbert van Herwinen vander ander sijde vanden water ende den scepen mit hoeren knechten, ende dwongen hem mit bogen aen den lande ende namen hem ende leydense op t,huys tot Louensleyn, dat sij hem moesten geuangen geuen heren Brusten voerscreuen, die sij sekere ende sweren moesten aen hant heren Brusten voerscreuen, ende namen hen hoer guet, ende moesten hen seluen ende hoer guet dat hoere gesellen mede was copen eer sij vyter geuengnisse comen mochten voer vyer hondert scilde, ende moesten heren Brusten voerscreuen een oeruede doen bij bedwange vander geuengisse, vytgenomen Noude van Stralen. dat hi geen oeruede gedaen en heeft heren Brusten voerscreuen, mer dat quam alsoe toe dat heren Brusten voerscreuen hem dach (5) gegeuen had omme dat hi daer omme vytwesen soude omme dat d,ander die daer bleuen geuangen ende t,guet ende hen seluer soude helpen copen, daer op die tijt heren Brusten voerscreuen geen ontseechde vijant en was (6) ons heren van Gelre noch der stat van Sautbomel, ende hier tijde die voerscreuen richter heren Brusten voerscreuen af aen, dat hi daer aen sijn lijf ende sijn guet verboert heeft, want hi op ons heren stroem van Gelren Vrederic, Johan Krolle, jonghe Jan van Tyel ende Nouden voergenoemt van hoeren guede berooft ende geuangen heeft, ende Vrederic, Johan Krolle, jonge van Tyel een oeruede mit bedwange afgedrongen heeft, want dit der ghemeynre stat van Sautbomel ende scepenen kundich is, want hi hier tgegen mit recht niet geseggen en kan noch en mach, ende oec daer voer mit recht geen onscout doen en sal noch en mach. Vort soe heeft die voorgenoemde richter aen geteghen heren Brusten voerscreuen, als dat Jan van Tyel, Hein Krolle, Goeswijn Dulsche ende Claes Lubberts soen van sijnre moder wegen ynne seten poerteren van Sautbomel hebben geseecht ende getuecht, Hein Krolle ende Goessen Dulsche die hebbent ten heiligen mede gesworen, dat dat guet dat heren Brusten voerscreuen tot Louensteyne genomen had Vrederic Moliart ende Jan Krolle vorscreuen, dat dat hoer mede was, ende dat sij van dien genomen guede, dat tgegen heren Brusten voerscreuen weder gecoft wart, hoer aendele mede af gouden (7) van den vierhondert scilden, daer dat guet weder omme gecoft wart tgegen heren Brusten vorscreuen, ende heren Brusten voerscreuen gaf hen naderhant des gelds een dele weder, daer op die tijt heren Brusten voerscreuen geen ontseechde vijant en was ons heren van Gelren noch der stat van Sautbomel, ende hier tijde die richter voerscreuen heren Brusten voerscreuen af aen dat hi daer aen sijn lyef ende sijn guet verboert heeft, want hi op ons heren stroem van Gelre deser voerscreuen luden hoer guet af beroeft heeft, ende hen daer aen groet gewaut gedaen heeft, want der gemeynre stat van Sautbomel kundich is, want hi hier tgegen mit recht niet geseggen en kan noch en mach, ende hi oeck mit recht daer voer geen onscout doen en sal noch en mach. Ende hier antwerde heren Brusten voerscreuen op weder voerden richter ende ons scepenen voerscreuen, dat hi deser saken voerscreuen onsculdich were, ende doe vraechde die richter voerscreuen ons scepenen voergenoemt aen een vonnisse na der aenspraken ende na der antwarden voerscr. wats mit recht wesen soude, daer af namen wij scepenen voerscreuen onsen hoege (8), ende des leechde die richter voerscreuen den voergenoemden heren Brusten hier af dach int naeste gedinge. Ende dit ghescyede int jaer ons Heren dusent dryehondert ses ende tachtentich, des manendages nae ons Heren Hemeluaert, daer nae wij scepenen voerscreuen tugen, dat wij mitten gesworen richter voerscreuen saten inder dingbancken tot Sautbomel te ghedinge, quam heren Brusten voerscreuen ende verbode hem aldaer ende seechde dat hi alsoe daer weer als hem dach bescheiden were, ende sannen (9) den richter voerscreuen dat hi ons scepenen voerscreuen vermaenden des vonnisse dat wij onder hedden als tusschen den here ende hem, des vermaende die richter ons scepenen voergenoemt des vonnisse gelijc als wijt onder hedden tuschen den here ende here Brusten voerscreuen, waer op wij eendrechtelijc gewijst hebben na der aen sprake ende na der tichten voerscreuen, die die richter voerscreuen van des heren wegen aen gespraken ende geteghen heeft heren Brusten voerscreuen, na der antwarde die heren Brusten voerscreuen geantwart heeft, ende na der gueder apenbaerre konden, ende na den getuecht dat wij gehoert hebben, ende na der aenbrengen der scepen die doe ter tijt scepen waren, Soe hebbenwij gewijst heren Brusten voerscreuen tot ons heren genaden van Gelre. In orconde onser letteren. Gegeuen int jaer ons Heren dusent dryehondert ses ende tachtentich, des manendages na sunte Johans dage te mydsomer.
Gepubliceerd in Nijhoff, Gedenkwaardigheden, Deel 3, nr. 114 (pag. 119).
1. Dat hier 2x Henric Teets wordt genoemd kan niet juist zijn.
2. Gijesbert Kocs van Werdenberch. Deze was toen des hertogs ambtman van Zalt-Bommel, Bommeler- en Tielerwaarden.
3. oeruede] Zie deel II, bl. 172.
4. waerheit] Dat is: getuigen. Zie deel I. bl. 216 , aant. 2.
5. dach] Dat is: verlof om vrij uit te gaan. Zie deel II. bl. 274.
6. geen ontseechde vijant was] Dat is: hij was niet met den hertog in openbaren oorlog. Zie deel II, bl. 75, 76.
7. gouden] Dat is: betaalden; van het oude werkw. gelden, gouden. Zie KILIAAN.
8. hoege] Dat is: beraad.
9. sannen] Van sinnen, hetzelfde als gesinnen, verzoeken, iemand ergens toe uitnoodigen.
Naar den oorspronkelijken perkamenten brief, N°. 490, welke bezegeld is geweest met acht uithangende zegels, waarvan het tweede en het vijfde nog overig zijn in groen was, doch de overige thans afgebroken.
NB. de originele charter is nu onvindbaar.

Opmerking BvZb: de verwarring over "Jan Ruwe, Henric Teetsen soen, Henric Teets" is waarschijnlijk het gevolg van het onjuist plaatsen van een komma. Het betreft hier waarschijnlijk 2 personen: "Jan Ruwe Henric Teetsen soen" en "Henric Teets". Of de eerste een zoon is van de tweede is (nog) onbekend. Zie ook op 15-11-1385.
Bron: Charterverzameling (Hertogelijk Archief), inv. 490