De Hoge Bank van Zaltbommel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 12-09-1292. Magescheid van Hadewich, weduwe van heer Gerard van Rossem, en haar kinderen, met Gerard, zoon van haar man.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-10-2017.
Universis praesentia visuris Johannes filius Huberti, Henricus de Werva, Rodolfus de Husden, Petrus Bart, Theodericus de Hecel et Henricus Moliart, scabini de Bomel, salutem, et cognoscere veritatem tenore praesentium litterarum protestamur, quod venientes coram nobis anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo in Assumptione beate Marie domina Hadewigis, relicta domini Gerardi de Rossem, militis, bone memorie, cum pueris eius ex una parte, et Gerardus filius domini Gerardi praedicti es alia parte, super divisione inter eos facienda seu ordinanda in dominum Rodolfum dictum Koc et in dominum Rodolfum de Haften, milites, compromittebant. Quo facto dominus Rodolfus et dominus Rodolfus preadicti ordinantes dividebant praedictos sub hac forma : videlicet quod Gerardus praedictus mansionem magnam cum curte, iu qua dominus Gerardus praedictus in Roshem manere consuevit, deberet et debet optinere. Item quodam frustum terre, quod vocatur Vercht, cum domo situ in terra praedicta. Item omnem censum de Rossem domini Gerardi praedicti, excepta area in qua Johannes Struve manere solebat, qui censum ipsi Gerardo non solvet. Item optinebit omnes salices stantes iuxta villam de Rossem versus Mosam. Item habebit dimidietatem insularum, quae vocantur Ryswerde. Item frustum terre, quod vocatur Bemt. Item frustum terre, quod vocatur Rysbosch. Hiis vero ordinatis dominus Rodolfus et dominus Rodolfus praedicti, dividentes ulterius praedictes, dixerunt, quod domina Hadewigis praedicta et pueri eius tic? domino Gerardo praedicto progeniti, habebunt aliam omnein hereditatem, ad hereditatem de Rossem pertinentem in jurisdictione de Rossem vel ubicumque sitam, tam propriam quam feodalem, que fuerat domini Gerardi praedicti ipso moriente, et possidebunt, eandem eodem jure quo ipse dominus Gerardus ipsam hereditatem praedictam possidebat. Tali conditione addita quod pueri domine praedicte ab ipso Gerardo, filio domini Gerardi praedicti, ea bona que sunt feodalia, recipicat et possidebunt jure feodali. Seniore ver-puero? defuncto alter senior, et sic de singulis usque ad ultimum, recipiet ad opus aliorum puerorum sine acquisitione bona praedicta. Item domina et pueri eius praedicti habebunt aream, in qua Johannes dictus Struve manere solebat, dirigentem usque ad aggerem exteriorem qui dicitur Bandike, cum domo sita in area praedicta. Item domina praedicta et pueri eius praedicti habebunt et possidebunt omnia bona quae fuerunt domini Gerardi praedicti in jurisdictione de Hecel sita, et navigium ibidem quod dicitur verschip, et judicium ibidem, quod dicitur ghericht, et omnia attinentia corum? quocumquemodo sita. Item domina praedicta et pueri eius praedicti molendinum de Caldebeke habebunt et possidebunt. Insuper Gerardus praedictus deponere scu declarare promisit de hereditate praedicta ac bonis praedictis omne gravamen, quod dicitur kommer, quod in ipsis erat illo die quo dominus Rodolfus et dominus Rodolfus praedicti suam ordinautionem seu dictum inter praedictos diffiniendo dixerunt. De praedictis vero bonis omnibus domina Hadewigis praedicta ad vitagia sua que dicuntur Liefthogt, quinquaginta libras parvorum denariorum pro tempore legalium annuatim habebit. Qua defuncta pueri eius de domino Gerardo praedicto progeniti seu eorum heredes quinquaginta libras praedictas recipient et possidebunt. Hoc etiam est praenotandum, si aliquis seu aliqua puerorum praedictorum domine praedicte absque prole moriretur, quod reliqui superstites de pueris praedictis recipient equaliter hereditatem illius defuncti, et sic de singulis usque ad ultimum. Verum si omnes pueri praedicti domine praedictu absque prole seu heredibus morirentus, tunc hii, qui de jure tenentur, recipient quinquaginta libras praedictas insuper et totam hereditatem puerorum praedictorum nostrarum testimonio praesentium litterarum. Preterea dominus Rodolfus et dominus Rodolfus praediti dixerunt quod domina Hadewigis praedicta et pueri eius de domino Gerardo progeniti, habebunt insulas sitas infra aggerem exteriorem qui dicitur Bandike; alias vero insulas ultra aggerem versus aquas quae Ryswerde dicuntur Gerardus praedictus cum domina et pueris eius praedictus, ut dictum est, participabit.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo in octava Nativitatis beate Marie virginis
Met de zegels van de 1e, 2e, 3e en 5e oorkonders (schepenen van Bommel)
Transcriptie: De Nederlandsche Leeuw, 1953, kolom 148. Met enkele scanfouten.
Bron: Familie van Randwijck 1, inv. 1111
2 ) 08-06-1550. Schepenen: Hanrick die Groot en Roelof Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
Wij Hanrick die Groot ende Roelof Moliart schepen in Zaltboemell doen kundt
ende openbaer allen ende eenen iegelicken die desen onssen tegenwordigen
brieff sullen sien ofte hoeren lesen dat op huijden datum van desen
voer ons in haeren eijghenen properen persoenen erschenen ende gecom-
pareert sijn heer Guert Verheijen prior des convents van den Regulie-
ren bynnen Zaltboemell in naem ende van wegen des selvigen convents
heer Jan die Roij pater des convents van den nonnen bynnen Boemell
in naem ende van wegen des selvigen convents der nonnen voirsz, heer Roelof
Jansz in naem ende van wegen der susteren van Sinte Agnieten cloester
bynnen Boemell, heer Ghisbert die Rover ende meister Peter Moliart
in naem ende van wegen des gemeijne capittels van Sinte Mertens kercke
bynnen Boemell, Dirck de Gier ende Johan Gorisz als gasthuijsmeeste-
ren des gasthuijs bynnen Boemell, in naem ende van wegen des selvigen
gasthuijs, Ott Pieck, Dirck de Gier, heer Jan Hack, Elys die
Raet, Peter Doncker, Jacop Roelof Jacopsz, Rob van Huesden, Jan
Loijensz, Dirck van Wageningen, Aelbert Lotthumsz, Rutger van Die-
den, Hanrick Morinck, Willem van Deijll, Reijmbout Reijmboutsz, En-
gell weduwe Arnt Dirck Wemmersz, Bessel Jan Hagestauts dochter
als mitgeerfden in ennige der drien derpen Rossem, Herwaerden
ende Hoerwijnen, ende hebben aengaende die twystige saicke tuschen
den derpe van Driell eensdeels, ende den drien derpen voirg. ander-
deels ongedecideert hangende, wettelick mechtich gemaickt ende in hoeren
steden gestelt, ende vermits desen constitueren ende in haeren steden stellen
meister Johan van Rossem ende meister Jacop van Moers, omme van
huerent wegen ende in der naem van hem luijden ( voer alsoe voell
voirgeruerte saicke hem luijden aentreffen mach ) tegens den van Driell
tho Arnhem te compareren, hueren eijsch aen tho hoeren, ofte in
schrijft tho nemen, daer op te antworden ende tegens te opponeren, ende
voert allet te doene het sij mitter minnen off mitten recht, dat sij
constituanten voirg. ( beruerende voirgeruerte saicke ) aldaer selve present ende
voer oghen wesende doen soude moegen ende ennichsyns te doen solden
hebben, Ende sij constituanten voirscr. geloefden voer goet, bundich
gestentich ende van werden tho halden allet ghene bij den voirg.
volmechtichden in voirg. saicken ( soe voell die huerluijden construeren
kan ) gedaen, gehanteert ende voertgeheert sall worden, sonder daer
tegens te doen ofte doen doen in enniger manieren Allet sonder arch
ofte list Oirkonde der waerheijt des voirg. steet soe hebben wij
schepenen voirscr. onse segelen onder op spatium van desen gedruckt
geschiet den achsten dach junij aº etc. vijftich
Zegels af.
Bron: Hof van Gelre, toegang 0124, procesdossiers inv. 4926, nr. 34.
Bron: Overigen
3 ) 27-05-1525. Schepenen: onbekend.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-10-2017.
Jan, soone Jan Michielsz van Genderen vendidit et obtulit eenen scepenbrieff, van date des saterdachs post festum Dius Urbani Papa et Martiris, anni 1525. [1] Welcke Wilhelmus Antonij gelooft Godofrida, uxori Gerhardi de Cock van Opijnen, ad vier goude Overlentse Rijnsche keurvorster guldens, boni auri, et justi ponderis, aut aliud equivalens pagamentum iaerlicx. Jelis de Cock, weesmr. ten behoeff des weeshuijs deses stats in eijgendom te hebben. Actum den 19-6-1638. Cum warandia plena.
NB. Het betreft een schepenbrief; aanname is dat deze voor schepenen van Zaltbommel was, net zoals dit afschrift. Maar dat is niet zeker.
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 315, folio 225v
1. zaterdag na 25 mei = 27-5-1525.
Bron: Overigen
4 ) 19-11-1537. Schepenen Egon Woutersz en Jacob Roeloff Jacobsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-10-2017.
Cornelis soone Wouter Francken ende Peter Ariensz, hebben bekent voldaen te weesen, van een tijnske van eenen Hoorns gulden iaerlicks, twelck Huijbert Hanrixsz opden 19 dach der maent novembris, int iaer duijsent vijfhondert seven en dartich, voor scepenen Egon Woutersz ende Jacob Roeloff Jacobsz, uut huijs ende erff binnen deser stadt, tussen Jan Hanrixsz ter eener sijde ten noirden, ende Gerit Tijsz ter ander sijde ten suijden, streckende voorts met den eenen eijnde op Jan Petersz ten oosten, ende met den andere eijnde neffens des stats muijre ten westen, aut qui etc. modo competerende Hanrick Schoock als momber sijner huijsfrou Hillegund Cornelis van Boemel, te vooren weduwe was van Jan Berntsz vander Haere losbaer met seventiendalven Hoorns guldens, welcken tijnsbrief voersz. Splijnter Petersz opten 22. meij sjaers 1585 voor scepenen Jacob Jansz ende Eewalt Jansz, gecedeert ende opgedragen heeft aen Margrietken Gijsbert Corstens dr. van Gameren. Actum den maants Julij 1637
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 315, f. 159v
Transfix.
Aanhangend: 22-05-1585
Bron: Overigen
5 ) 22-05-1585. Schepenen Jacob Jansz en Eewalt Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-10-2017.
Cornelis soone Wouter Francken ende Peter Ariensz, hebben bekent voldaen te weesen, van een tijnske van eenen Hoorns gulden iaerlicks, twelck Huijbert Hanrixsz opden 19 dach der maent novembris, int iaer duijsent vijfhondert seven en dartich, voor scepenen Egon Woutersz ende Jacob Roeloff Jacobsz, uut huijs ende erff binnen deser stadt, tussen Jan Hanrixsz ter eener sijde ten noirden, ende Gerit Tijsz ter ander sijde ten suijden, streckende voorts met den eenen eijnde op Jan Petersz ten oosten, ende met den andere eijnde neffens des stats muijre ten westen, aut qui etc. modo competerende Hanrick Schoock als momber sijner huijsfrou Hillegund Cornelis van Boemel, te vooren weduwe was van Jan Berntsz vander Haere losbaer met seventiendalven Hoorns guldens, welcken tijnsbrief voersz. Splijnter Petersz opten 22. meij sjaers 1585 voor scepenen Jacob Jansz ende Eewalt Jansz, gecedeert ende opgedragen heeft aen Margrietken Gijsbert Corstens dr. van Gameren. Actum den maants Julij 1637
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 315, f. 159v
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1537
Bron: Overigen
6 ) 02-06-1572. Schepenen: niet vermeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-7-2017.
Wij schepenen in Salt Boemell ondersc. tuijgen dat voir ons coemen is Joest van Ghiessen als man ende mombaer joffrauw Anna van Malburch sijnre echte huijsfrauwe ende heeft met will ende consent sijne echte huijsfrauwe voergenoempt vercoft ende opgedraegen voer duijsent pont gever pennonge .... Vier mergen weij lants genaempt Inde Hoeve, die Henrick van Rossem ende? was rijssen? rechtevoert bruijcken sijn noch veerthien hont lants genaempt die Comme? ende den besiender Ghisbert Ghisbertsz rechtvoerdt in huere hebbende is / noch vijff mergen lants gelegen t’eijnde die vercht die Ghisbert van Moers in bruijck...g gehadt heeft ende Lambert Dircksz rechtevoerdt bruijckende ende in huere hebbende is / noch ... [etc, lange opsomming] ....
...
Adriaen die Cock van Delwijnen in eenen eijgendom erffelicken ende eweliken tho hebben ende tho besitten mette thijns daer jaerlicx vuijt gaende ...
...
Dit geschiede inden jaere ons heren duijsent vijff hondert twee ende tsoeventich den tweeden dach smaents junij, daer na tuijgen wij schepenen in Salt Boemell onders. dat voir ons coemen is Adriaen die Cock van Delwijnen ende heeft die vursz. lande, thienden sampt thijnsen .... etc ... wederom in een huere vuijtgegeven die voirgaende Joest van Ghiesssen ende joffrauw Anna van Malburch ....
....
... den derden dach smaents junij anno duijsent vijff hondert twee ende tsoeventich
NB. Dit is een vrij lang afschrift en bevat in tegenstelling tot wat er in staat, niet de namen van de schepenen.
Het tweede deel van dit afschrift is gedateerd 3-6-1572.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1818
7 ) 17-03-1584. Schepenen: Ewalt Jansz en Herman de Laet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-7-2017.
Wij Ewalt Jansz ende Herman de Laet scepenen in Saltboemell tuijgen dat voer ons comen is Christiaen van Berchem ende heeft
vercoft ende opgedragen voer thien pont gever penningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieven daer dese tegenwoerdige
grieff doersteecken is ende allet gehalt der brieven ghelijck daer inne geschreven staet Jan Dircksz scholtz tot behoeff des heren
erffelick to besitten ...
... Int jaer ons heren dusent vijffhondert vier ende tachtentich den soeventhienden dach meert
Transfix.
Hangt aan: 16-03-1584
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1821-3
8 ) 16-03-1584. Schepenen: Ewalt Jansz ende Herman de Laet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-7-2017.
Wij Ewalt Jansz ende Herman de Laet scepenen in Saltboemell tuijgen dat wij daer over geweest hebben daer
nae onsen vonnisse Christiaen van Berchem nae inhalt sijne scepenen coopbrieve van Saltboemell ingeseth in overmits
den gesworen richter van Saltboemell tot allen recht in allen erffenissen ende goederen toebehoerende Alant Aertsz binnen
Boemell ende inden gerichte van Boemell gelegen ... etc ...
... Inden jaere ons heren dusent vijffhondert vier ende tachtentich den sestienden dach meert
Transfix.
Hangt aan: 31-10-1583
Aanhangend: 17-03-1584
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1821-2
9 ) 31-10-1583. Schepenen: Matheeus Hanricksz en Ghijsbert Geritsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-7-2017.
Wij Matheeus Hanricksz ende Ghijsbert Geritsz scepenen in Saltboemell tuijgen dat voer ons comen is die gesworen bode
der stadt Saltboemell ende heeft geghiedt dat hij doer beveel des scholtz van Saltboemell van sheren wegen gemaent
heeft Alant Aertsz voir seeckere scepenen geloofte bij hem gelooft ende niet voldaen ghelijck die scepenen brieff van Salt-
boemell daer op gemaect ... etc ...
... nae onssen vonnisse Jan Dircksz scholtz voersz van sheren wegen gericht in tot allen recht overmits ...
... dit geschiede inden jaere XVc drie ende tachtentich den lesten dach octobris Daer
nae tuijgen wij Ewalt Jansz ende Herman de Laet scepenen in Saltboemell dat voir ons comen is die gesworen stadtbode
voersz ende heeft geghiedt dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendagen ...
... allen die erffenisse ende goederen voersz. dat die te vercopen weeren ...
... etc .... Christiaen
van Berchem voer thien schellongen erffelick te besitten Ende dese coop is uutgestelt ses weecken In oirconde onser
litteren Gegeven inden jaere ons heren duijsent vijffhondert vier ende tachtentich den sestienden dach meert
Feitelijk 2 akten ineen, de tweede op datum 16-3-1584.
Transfix.
Aanhangend: 16-03-1584
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1821-1
10 ) 16-07-1462. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Everaerdus Haeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Everaerdus Haeck scabini in Zautboemel notum fac-
imus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Doelvoet vendidit et optulit pro decem libris denariorum
legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem
continentur Johanni Awriin hereditarie possidendam Et Jacobus Doelvoet predictus littere et eius contentis predictis
ad opus Johannis Awriin predicti renunciavit promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo
decima sexta die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1462
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1820-2
11 ) 15-07-1462. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Everaerdus Haeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Everaerdus Haeck scabini in Zautboemel notum facimus protestan-
tes qd veniens coram nobis preco juratus opidi nostri Zautbomelensis recognovit se? monisse? ex parte Johannis Awriin Johenni
Heijnrici Merselij super quinque aureis florenis dictis gouden overlensche Riinsche gul[den] bonis et legalibus secundi termum? quos
Johannes Heijnrici predictus Johanni Awrini predicto deli.... et permiserat p....? in litteris scabinalibus super hoc confectus plenius
continentur post hoc protestamur nos inters...sse ubi Johannes Awrini predictus iniudicatus est pro judicem juratum
quo ad omne jus in omnibus bonis Johannis Heijnrici predicti in jurisdictione de Zautboemel sitis? pre? defectu pe.... pre-
dicte et judice a nobis recipente? quid? Johannes Awrini predictus cum bonis predictis de jure? foret faeturus? super
hoc s...a...us quod ipse vendiret? ea ad jus opidi nostri acta sunt hec s..b? anno domini millesimo quadringenteesimo
sexagesimo secundo in festo divisionis apostolorum Deinde? nos scabini predicti protestamur qd veniens coram nobis Johannes
Awriin predictus vendidit ea forma qua jus opidi nostri dictat omnia bona pre...ta et pre...ta Johannis Heijnrici
predicti in jurisdictione de Zautboemel sitis? et ibidem in platea opidi de Zautboemel tribus drebus? prout ....? est debite pro
clamata? quod quinque solidis denariorum legalium Jacobo Doelvoet habendam et possidendam Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo decima quinta diem mensis Julij
Transfix.
Aanhangend: 16-07-1462
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1820-1
12 ) 26-05-1565. Schepenen: Hanrick die Groot en Arnt Feij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Hangt aan: 02-05-1565
Aanhangend: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-1
13 ) 18-08-1551. Schepenen: Ariaen van Oever en Ghisbert Wijnrickss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Ariaen van Oever ende Ghisbert Wijnrickss schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons komen is Goes-
sen Gorissen ende heeft vercoeft ....
... die brieven daer desen tegenwoirdigen brief duersteken is, ...
... Dirck van Malburch erffelicken te besitten ...
... In oerkonde onser letteren gegeven int jaer
ons heren duijsent vijffhondert eenendevijftich den achthiende dachs augusti
        A d Bije
Transfix.
Hangt aan: 12-05-1549
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1816-5
14 ) 19-01-1544. Schepenen: Henrick die Groet en Henrick Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Henrick die Groet ind Henrick Morinck schepenen in Zaltboemell tugen dat ick Henrick die Groet
hebb vercoeft ind opgedragen ...
... den brief daer desen daer desen tegenwoerdigen brief duersteken is ....
.... heer ind meester Aert Selkaert priester erffelick te besitten ...
..... In oerkonde onser letteren Gegeven int jaer ons heren duijsent vijff hondert
vyer ind veertich den negentyenden dach des maent januarij
Transfix.
Hangt aan: 10-10-1530
Aanhangend: 14-01-1548
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1816-2
15 ) 14-01-1548. Schepenen: Maes Jansz en Henrick Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Maes Jansz ind Henrick Morinck schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voer ons komen is Joachim Claesz
ind heeft vercoeft ind opgedragen voer vijfftich pont gever pennyngen ....
dye brieven daer desen tegenwoerdigen brief duersteken is ...
... Claes Goessensz erfeliken te besitten ...
... In oerkonde onser litteren gegeven
int jaer ons heren duijsent vijff hondert acht ind veertich den vyertyenden dach der maent
januarij
Transfix.
Hangt aan: 19-01-1544
Aanhangend: 12-05-1549
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1816-3
16 ) 12-05-1549. Schepenen: Ariaen van Oever en Gerit Gijelissen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Ariaen van Oever ende Gerit Gijelissen scepen in Saltboemell tuijgen dat voor ons komen
is Claes Goessensen ind heft vercoft ende opgedragen voor vijftich pont penningen ...
.... die brieven daer desen tegenwordigen brief duersteken is ...
.... Goessen Gorijssen erfeliken the
besitten ...
...
... int jaer ons heren duijsent vijfhondert negenind-
veertich den eenindtwintichsten dach meij
Transfix.
Hangt aan: 14-01-1548
Aanhangend: 18-08-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1816-4
17 ) 10-10-1530. Schepenen: Egen Woutersz en Naijdo Roelofsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Egen Woutersz ende Naijdo Roelofsz schepen in Zaltboemel tugen dat Jan Auwrijn heefft geloefft Henrick die Groot thijns
sess gouden enckell? gulden ... etc ...
... uijt huijs ende erff gelegen bynnen der
stadt van Zaltboemell tuschen Jan Goris ther eenre sijden ten noirden ende ther ander sijden Dionijs Luijlofsz streckende metten
enen eijndt aen die Kerckstraet ten oisten voirt uijt alle sijne erffenissen ende guederen ....
.... Welck thijns voirsz. weert zaicken dat hij in alle jair
ewelicken opten voirg. termijn der betalinge nyet betaelt en weer .... etc ...
... In oirkonde onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert vijffendedertich den tiende dach
der maendt octobris
Transfix.
Aanhangend: 19-01-1544
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1816-1
18 ) 20-10-1461. Schepenen: Johannes de Heerlaer en Heijnricus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Universis presencia visuris Nos Johannes de Heerlaer et Heijnricus Raet scabini in Zautboemel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis domicella Katheryna de Eckoye relicta quondam Wouteri de Eemskerck cum eius tutore electo
vendidit et optulit pro trecentum libris denariorum legalium fibi [sibi?] ut fatebatur persolutis d....os litteris? sitis in opido de
Zautboemel inter Hubertum de Doern ab uno latere et communem platea ab alio latere extendentum cum uno fine
versus aquilonem super communem platea et cum alio fine super Hubertum de Doern predictum Gherardo de Eemskerck in
allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et domicella Katheryna cum eius tutore electo predicto bonis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui bonis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam warandiam facere Gherardo de Eemskerck predicto super bonis predictis per annum et diem ut juris est adver-
sus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio littera-
rum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo vicesima die mensis octobris
Met 2 aanhangende zegels
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1815
19 ) 23-06-1493. Schepenen: Cesarius Noeijdonis en Johannes Haghestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Universis presencia visuris. Nos Cesarius Noeijdonis et Johannes Haghestout scabini in Zautboemel Notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Egidij promisit Ricaerdo Pieck Nycolay censum unius floreni
Renensis seu pro florenis predicto octo denarius dictus vurenijsers bonum et legalium aut aliud equivalens pagamentum pro eis
in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proximo et deinde singulis annis perpetue censum unius floreni Renensis
sicut prescriptum est aut pagamentum pro eo prout prescriptum est annue in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum
solvendum recepiendam ex quarta parte unius molendini vento molentum cum quarta parte eius werve / dictus die Wes-
tersche moelen sitis in opido de Zautboemell in platea dictis Moelenstraet / Qui census predictus si quolibet
anno in dicto solucionis termino persolutus non fuerit / vel pro duos menses deinde immediate proxime sequentes / extunc
Ricaerdus predictus apprehendere potest quartam partem molendini vento molentum cum quarta parte eius werve
predictus tamquam alia sua propriabona absque alicius contradictione Et Johannes Egidij predictus promisit Ricaerdo
Pieck predicto censum predictem perpetue warandisare ex quarta parte molendini vento molentum cum quarta parte
eius werve predictus adversus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio vicesima tertia die mensis Junij
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1811
20 ) 03-02-1549. Schepenen: Dirk de Gier en Johan Gorisz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
28-2-1548: Dirk van Malburg bij overdracht door Karel van Lennep, neef van Walraven van Arkel, leenheer, zijn zwager, 1672; vidimus van Dirk de Gier en Johan Gorisz., schepenen van Zaltbommel, 3-2-1549. get. Gijsbert Simonsz., Bernard Gerardsz.
Bron: Repertorium op de lenen van de hofstede Waardenburg, 1548-1792, door J.C. Kort
Bron: Overigen
21 ) 15-01-1577. Schepenen: Jacop Jansz en Jacop van Meurs
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Jacop Jansz ende Jacop van Meurs schepen in Saltboemel tugen dat voir ons comen is Dirck
vander Horst den selve mede gelovende voir sijn onmondich kijndt vercregen ende verweckt
bij Oijda natuurlicke dochter Jans van Rossem heer to Poderoden ende heeft vercocht ende op-
gedragen ... die brie-
ven ende allet gehaut der brieven daer desen tegenwoirdigen brieff doir gesteken is ....
.... Herman Jansz van Deventer erffelick to hebben ind to be-
sitten ...
... vuijt huijs ende erve staende binnen die
stadt van Bomel in die Kerckstraet ten noirden die erfgenaemen Hanricks die Groot Gijsbert Moe-
rincx .....
Transfix.
Hangt aan: 21-07-1568
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-6
22 ) 21-07-1568. Schepenen: Jan Moliart en Hubert Ghijsbertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Jan Moliart ende Hubert Ghijsbertsz scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir
ons comen sijn Johan van Rossem heren to Poderoijen ende Meijnerswijck ende
Jenneken Ghijsbert Fessen dochter mit haeren gecoeren mombair ende hebben
vertegen op alsulcke huere als sij ennichsins hebben ende oir competeert aen
den brief daer desen tegenwoirdigen brieff duersteecken is ...
... tot behoeff Dirck vander
Horst als man ende mombaer joffer Oijda van Rossem natuerlicke dochter Jo-
hans van Rossem voirg. sijnre echte huijsfrouwe ....
Transfix.
Hangt aan: 06-11-1561
Aanhangend: 15-01-1577
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-5
23 ) 06-11-1561. Schepenen: Dirck de Ghier en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Dirck de Ghier ende Hanrick die Raet scepenen in Saltboemel tuijgen dat voir ons comen is Dirck van Malburch ende heeft geloeft Jan Mathijsz tot
behoeff joffer Oijda natuerlicke dochter des erentfeste Johan van Rossem heren to Poderoijen ende Meijnerswijck thijns vierendetwintich carolus
gulden .... etc ...
... vuijt huijs ende erve met sijnen timmeringe ende toebehoiren geegen binnen Boemell in die Nijestraet, tus-
schen dat manhuijs ende joffer Jacop van Boxmeer ten oisten ende die ... van Schoenhoven ende Frederick van Doern ten westen, ...
... Noch uijt vijff mergen lants .... die Vercht in den gerichte van Zalt-
boemel gelegen sijn tusschen Roeloff van Bueren ende die gemeijn straet ten oisten, ende tgasthuijs binnen Boemell ten westen, streckende ten noirden op
erffenisse heren ende meester Roeloff Andries priester ...
... etc ...
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1530
Aanhangend: 21-07-1568
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-4
24 ) 11-02-1530. Schepenen: Ghijsbert Naijensz en meijster Boudewin Henricksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Ghijsbert Naijensz ende meijster Boudewin Henricksz scepenen in Zaltboemell tugen dat voir ons komen is Roeloff
die Raet Henricksz ende heefft uijtgegeven huijs ende erff met alle sijn toebehoren gelegen inden stadt van Zaltboemell
in die Nijstraet ... etc ...
... den clooster van onsen lieven vrouwen broeders bynnen Scoenhoven ...
.... welck huijs ende erff met sijn toebehoren voirsz. Ott
van Malburch vercofft heefft Roeloff die Raet Henricksz voersz. ....
... Ott van Malburch voirsz. tot behoeff sijns selffs ende tot behoeff Peter sijn echte
huijsfrouwe in eenre hueren te hebben ende te besitten ...
... In oirkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende
dertich den ylfften dach in februario
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1530
Aanhangend: 06-11-1561
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-3
25 ) 10-02-1530. Schepenen: Ghijsbert Naijensz en meijster Boudewin Henricksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Wij Ghijsbert Naijensz ende meijster Boudewin Henricksz scepenen in Zaltboemell tugen dat voir ons komen is Ott van Malburch mit will ende consent Peter sijn echte huijsfrouwe ende heeft vercofft ...
.... huijs ende erff mit alle sijn toebehoren gelegen
inder stadt van Zaltboemell in die Nijstraet tusschen der armen gasthuijs geheeten dat Manhuijs ther
eenre sijden ten oisten ende ther ander sijden huijs ende erff toebehorende den clooster van onssen lieve vrouwen
broeders bynnen Schoenhoven gelegen ...
.... Roeloff die Raet Henricksz in enen eijgendom mit thijns ...
... In oirkonde
onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende dertich den tienden dach in februario
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1505
Aanhangend: 11-02-1530
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-2
26 ) 15-04-1505. Schepenen: Aelbertus de Nijewael en Arnoldus Feije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-7-2017.
Universis presencia visuris Nos Aelbertus de Nijewael et Arnoldus Feije scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod
venientes coram nobis Michaell Meijer et Henricus filius Johannis Pauli tamquam provisores pro tempore hospitalis opidi de Zautboemell
nomine et ex parte eiusdem hospitali predicti Recognoverunt coram nobis scabinis predictis videlicet quod Johannes de Echtelt redeunt seu
quitavit censum unius floreni aurei dicti gouden overlentsche Rijnsche gulden quem censum provisores hospitalis predicti ad opus
eiusdem hospitalis annue de jure recipere consueverunt ex domo et area Johannis de Echtelt predicti dicti Bouhuijs Item ad huc
censum unius libre ex domo et area Johannis de Echtelt predicti videlicet ex domo sua anteriori sita in opidi de Zautboemel in pla-
tea dicta Nijstraet inter de jure collaterales circumquaque Insuper idem Michaell Meijer tamquam provisore nomine et ex parte ut supra
predictus recognovit se recepisse a Johanne de Echtelt predicto omnes pactus seu census cess.... de eisdem censibus pretactus et hoc
...pibus Illes et qu... Idem Michaell predictus provisore fuit eiusdem hospitalis predicti Nostrarum testomonio litterarum testimonio
litterarum [sic!] Datum anno domini millesimo quingentesimo quinto mensis aprilis die decimaquinta
Transfix.
Aanhangend: 10-02-1530
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1810-1
27 ) 31-12-1587. Schepenen: Jacob Jansz en Matheus de Groot
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-7-2017.
Wij Jacob Jansz ende Matheus de Groot scepenen in Saltboemel tuijgen dat voor ons
comen is Jutken Dirck Foncken huijsfr. mit oere wittige mombaer ende consent
van oere man voersz. ende heeft in kraft van testament oft oeren vuijtersten
will gemaect ende geordonneert Ierstelick dat sij will dat die hylicxvorwar-
de tusschen Dirck Fonck haere man voirsz ende haer opgericht in alle puncten
voldaen ende voltogen sall worden voert soe maect ende legateert sij Jan Geritsz
oer broeder die somme van vijftich gul. tot twentich stuiver tstuck nae haere doet
te ontfangen Noch soe will ende maect sij dat Lijntgen haer dochter bij haere
voerman vercregen alles sall hebben wat sij voert afterlaet dan en sall tselve
niet comen in haeren handen noch bij haer vercoft verbrocht oft vermindert mo-
gen worden ..... etc, etc .....
.... In oirconde onser litteren gegeven inden
jaere ons heren dusent vijffhondert acht ende tachtentich den lesten dach de-
cembris naer tschrijven der stadt Saltboemel
     J de Bije
Vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte in 1587.
Bron: ORA Deil, inv. 1160 (losse oorkonde).
Bron: Overigen
28 ) 22-09-1566. Schepenen: Arnt Feij en Cornelis Baldewijnsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Arnt Feij ende Cornelis Baldewijnsz scepenen in Zaltboemel tuijgen dat
voir ons comen is Dirck van Malburch ende heeft bestoirt allen erf-
fenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemel ende inden gerichte
van Zaltboemel gelegen allet vermogens die insettingsbrieff van Zalt-
boemel die hij opten erffenissen ende guederen voirsz. spreeckende heeft In
oirconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vijffhondert ses-
endetsestich den twenendetwintichsten dach septembris
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-C
29 ) 12-08-1566. Schepenen: Gherit Gielisz en Cornelis Baldewijnsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Gherit Gielisz ende Cornelis Baldewijnsz scepenen in
Zaltboemel tuijgen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode der stadt Zaltboemel ende heeft gegiet dat
hij van wegen Dirck van Malburch den weet ge-
daen heeft Wauter Jansz dat hem den aenfanck
verboden is van allen sijnen guederen binnen Boemell
ende inden gerichte van Zaltboemel gelegen, allet ver-
mogens den scepenen insettings brieff van Zaltboemell
die Dirck van Malburch voirg. opten voirsz. gue-
deren spreeckende heeft, In oirconde onser letteren gegeven
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert sesende-
tsestich den twaelfsen dach smaents Augusti
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-B
30 ) 29-09-1565. Schepenene: Hanrick die Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick die Groot ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell tuijgen dat wij daer over
geweest hebben dair nae onsen vondenisse Jan van Deventer nae inhalt sijnre scepenen coip
brieve van Zaltboemell ingeset is overmits den gesworen richter van Zaltboemell tot allen
recht in allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell ende inden gerichte van
Zaltboemell gelegen, Ende die richter voirg. verboet voirt eenen ijegelicken op sijn lijff ende
goet dat hem nijemant die erffenissen ende guederen voirsz. in onderwonde noch die hant
daer aen en slege, hij en dede dat van wegen ende bij wille ende consente Jan van Deventer voir-
g. off hij en dede dat mit eenen beteren recht, In oirconde onser letteren gegeven Int jair ons
heren duijsent vijffhondert vijffendetsestich den negenendetwintichsten dach septembris
A. d. Bije
Transfix.
Hangt aan: 29-09-1565
Aanhangend: 30-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-2
31 ) 30-09-1565. Schepenen: Hanrick die Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick die Groot ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell tuijgen dat voir
ons comen is Jan van Deventer ende heeft vercoift ende opgedragen voir thien pont
gever penningen .... die brieven daer desen tegen-
woirdigen brieff duersteecken is ...
.... Dirck van Malburch erflicken te besitten, Ende Jan van
Deventer voirsz. verteech op die brieven ...
... In oirconde onser letteren gegeven Int jaer ons heren
duijsent vijffhondert vijffendetsestich den dartichsten dach smaents septembris
A. d. Bije
Transfix.
Hangt aan: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-3
32 ) 29-09-1565. Schepenen: Hanrick de Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Hangt aan: 26-05-1565
Aanhangend: 29-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-1
33 ) 02-05-1565. Schepenen: Hanrick de Groot en Jan Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2017.
Wij Hanrick de Groot ende Jan Moliart scepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons
comen is die gesworen bode der stadt Saltboemell ende heeft van wegen Dirck van
Malburch gepant aen allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen als voir sekere pandtbaere schulde
die den voirg. Dirck van Malburch onthouden ende nijet betaelt sijn soude, dit
geschieden den tweeden dach Meije anno etc vijffendetsestich, Daer nae tuijgen wij
Hanrick die Groot ende Arnt Feij scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is die ge-
sworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie son-
nendagen ter rechter misse tijt inder kercke van Zaltboemell allen erffenissen ende
guederen voirsz. dat die te vercopen weren overmits Dirck van Malburch voir-
g. als voir dat gebreck der schlde voirsz.. Dit geschieden den sesendetwentichsten
dach Meije anno etc vijffendetsestich. Daer nae tuijghen wij Hanrick die Groot
ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell dat voir ons comen is Dirck van
Malburch voirg. ende heeft vercooft nae allen formen ende manieren gelijck ons
stadt recht eijscht ende wijest, allen erffenissen ende guederen voirsz. binnen Boemell
ende inden gericht van Zaltboemell gelegen, ... etc ...
... Jan van Deventer voir thien schillingen erfflicken te besitten, Ende is
desen coip uijtgestelt tot sunt Huberts dach soo naestcomende, In oirconde
onser letteren gegeven Inden iaere ons heren duijsent vijffhondert vijffendetses-
tich den negenendetwentichsten dach september
A. de Bije
Transfix.
Aanhangend: 26-05-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-1
34 ) 19-06-1551. Schepenen: Roeloff Moliart en Ghisbert Wijnricksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-6-2017.
Wij Roeloff Moliart ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir
ons komen is die gesworen bode der stadt Zaltboemel ende heeft gegiet dat hij van
wegen Goessen Gorisz Elias Jansz den weet gedaen ende den aenfanck verboden
heeft van huijs ende erve bynnen Boemel in die Kerckstraet gelegen tuschen Jan
Gorisz ten noirden ende ter andere sijden Agnes weduwe Dijonijs Luijlofsz streckende
mit den enen eijnde op die straet voirsz. ten oesten Allet na wijderen inhalt, des
voirg. Goesen Gorisz coip ende insettings brieven van Zaltboemel hij op huijs ende
erve voirsz. sprekende heeft. In oirkonde onser letteren gegeven int jaer ons heren duij-
sent vijffhondert eenendevijftich den negenthienden dach smaents Junij
A. d. Bije
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-A
35 ) 06-08-1537. Schepenen: Gijsbert Naijensz en Cornelis Aertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copie
Wij Gijsbert Naijensz ende Cornelis Aertsz scheepenen in Saltbommel tuijgen dat Gijsbert Wang Dircxsz heeft gelooft Willem Schoock tot behoeff des Ed. heeren Walraven van Arckel heere tot Weerdenburch ridder thijns eene gulden Brabants drie snaphanen met twee stuijvers voorden gulden voorsz. gereeckent, off ander goet paijement ....
... uijt alle sijne erffenisse ende goederen ....
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635
36 ) 07-10-1568. Schepenen: Jan Moliaert en Huijbert Gijsbertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Dirck Johan Dircxsz secretaris in Deijl ende Zuijlichem, den pantbrief van vier mergen lants, aut etc gelegen inden gerichte van Zaltboemel, op de Boemelsche weijen voor Bruechum, tussen paelgenooten ende welcken heer ende mr. Naijdo de Raet priester ende canonick binnen Boemel, ende pater ende confessoor des vrouwen convents binnen Boemel voersz, sampt joffr. Ermgart van Malsen ende Anna van Meteren procuratrix des voersz convents (elcx cum tut.) in naem ende van wegen des convents vsz aen Dirck de Gier, met gemeijne dijck op Boemel, op 7 8br. 1568 ten overstaen van schepenen Jan Moliaert ende Huijbert Gijsbertsz verlijdt hebben ... gecedeert ende opgedragen Matheus Gijsbertsz ... 20-2-1634.
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 314, folio 204v
Bron: Overigen
37 ) 12-06-1554. Schepenen: Arien van Oever en Gerit Gielisz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Geertje weduwe Willem Osewalts z. .... [verkoopt] eene tijnsbrieff van ses car. guldens thien stuijvers ..... bij Engel Henrixdr. in behoeff Met nagelaten weduwe Arien de Raet z. den 12 juni ao 1554 voor scepenen Arien van Oever ende Gerit Gielisz gelooft ... ende bij Dirriske nagelaten weduwe Tileman Lenertsz z. mede geloovende voor haren broeder Gijsbert Matheusz gecedeert aen Lodowijck Jansz burgemr. opten 1e februiarij ao 1582 als nu getransporteert Otto Vorsterman ende Margriet van Kerckwijck echteluijden ... 18-8-1632.
Bron: ORA Zaltbommel, inv. 314, folio 130
Bron: Overigen
38 ) 25-11-1545. Getuigen de schepenen van Zaltboemel Dirck de Ghyer ende Roelff Moliart, dat voor hen verschenen zijn Arnt Peterss, Jan Lambertss en Huyman van Huesden als provisoren en de dekens van het gilde ende broederschap der H. Barbara, en dat ten bate van het gilde zijn "opgedragen vyftich pont graen". In hetzelfde stuk ziet men Joannes van Muers, priester en deken des Kapittels. Op St. Barbarafeest moest het Kapittel de mis zingen; ook Vrijdags zal men een zingende mis op het St. Barbara-altaar doen, "ombecroent vanden Capittel vurs."
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2017.
Wij Dirck de Ghijer ind Roelff Moliaert schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voer ons komen sijn Gerit
Petersz Jan Lambertsz ind Huijman van Huesden als provisoers ind dekens des ghilde ind broederscap
van Sunte Barbaren inder kercken tot Zaltboemel inden naem ind van wegen des selven ghijlde inde
broederschap vursz. ind hebben vercoeft ind opgedragen voer vijftich pont gever pennyngen die sij gieden
dat hoer tot behoef des ghijlde ind broederschappe vursz. betaelt sijn, ....
Oorkonde: BHIC, toegang 2114, Abdij van Postel (1138-1797), Zaltbommel_3
Regest: Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel 19, pag. 215.
Bron: Overigen
39 ) 08-11-1528. Schepenen: Matheus Janssen en Cornelis Lotthumss.
Korsten Janssen, Mechteld weduwe Jan Selkaert en haar dochter Lijn verkopen voor vijftig pond een huis en erf in de Coninckstraat aan Arien Peterssen “mit thijns die mit recht dair uut geet”.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
Afschrift staat in ORA Zaltbommel, inv. 304, f. 74.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 29
40 ) 13-09-1528. Gerigtelyke getuigenis, afgelegd voor schepenen van Zalt-Bommel, dat in de wederzate of het verdrag van onzijdigheid, te Buren gesloten, het huis Poederooyen mede begrepen was.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
In den jaer ons Heren duysent vijffhondert acht ind twyntich, den derthienden dach der maent Septembris.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden, Deel 6B, nr. 1518 (pag. 931).
Authentiek afschrift in het pakket Karel van Egmond No. 2.
Hiervan (nog) geen afschrift gevonden in ORA Zaltbommel.
Bron: Overigen
41 ) 21-02-1528. Schepenen: Roeloff die Raet Janss en Elbert Geritss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2017.
Wij Roeloff die Raet Janss. ende Elbert Geritss. scepen in Zaltboemell tugen dat voir ons komen is Erck Jan Selkairtsdochter, echte huijsfrouwe Henrick Korstenss. ende sijnre volmechtich, heeft vertegen op allen recht ende toeseggen zij durch dode Jan Selkairt oeren vader voirs. bestorven mach wesen in huijs ende erff gelegen in der stat van Zaltboemel in die Koninckstraet tusschen Cornelis Thijssen ter eenre zijden ten oisten ende ter anderen zijden Gielis die Weever ten westen, streckende mitten enen eijnde ten noirden op die gemeijn straet voirs. off soe wie mit recht daer naestgelegen mogen sijn, tot behoeff Arien Peterss. erffelick te besitten. Zij geloeffden oick als voirs. van haere wegen alle voirplicht aff te doen van den selven. In oirkonde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert acht ende twyntich den een ende twyntichsten dag in Ffebruario
Met uithangende zegels van Roeloff en Elbert.
Afschrift staat in ORA Zaltbommel, inv. 304, f. 66.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 65
42 ) 20-04-1551. Schepenen: Moliart en Gielisz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2017.
Voor schepen Moliart, Gielisz, heeft Willem Willemsz van wegen sijns selfs et ut tutor Arijs Willemsz kijnderen, dat Marcelis Gielisz dese twee thijnsbrieven gelost en betaelt heeft.
Aantekening in de marge, ORA Zaltbommel inv. 305, f. 105
Bron: Overigen
43 ) 15-02-1376. Schepenen: Arnoldus de Puijfflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijfflic et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Cleynart filius
Gerardi vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens litteram est transfixa et omnia in dictis litteris contentis prout ibidem continentur Johanni
de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Gerardus
Cleynart predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere ex parte sua dicto Johannis de Tyell ad opus dicte mense sancti spiritus super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegiumquod voirplicht dicitur de eisdem In super Gerardus

predictus promisit Johannem Bordijn? filium Nycholai et Rubbertum? filum magni Johannis
facere renunciare super litteris et earum contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte et hoc
et quo tempore provisores dicte mense sancti spiritus pro tempore existentis momn...... dictum Geraardum super
dictam renunciacione et tunc? presentes? fuerint? in opido de Zautboemell Johannes Bordijn? et Rub-
bertus? antidicti? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo sexto
feria secunda post diem beati Valentini
Transfix.
Hangt aan: 09-12-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
44 ) 09-12-1374. Schepenen: Wilhelmus Schoen en Gerardus Zewout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus Schoen et Gerardus Zewout scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius magni Johannes et
Henricus de Za....enus sartori vendiderunt et optulerunt pro viginti libris/libras? denariorum legalium eisdem ut
fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout
ibidem continentur Inquantum littera predicta et eius contenta eos tangunt et ad eos de jure pertinent
Gerardo Cleynart filio Gerardi hereditarie possidendam et Johannes et Henricus predictam littere

et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes facere warandiam Gerardo

Cleynart predicto ex parte ipsorum super litteram? et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Insuper Johannes et Henricus predicti promisserunt Mechteldem
sororem Johannis predicti facere renunciare super litteram? et eius contentis predictis ad opus Gerardi
Cleynarts antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo-
quarto feria secunda post concepcionem beate Marie virginis
Transfix.
Hangt aan: 26-11-1363
Aanhangend: 15-02-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
45 ) 11-12-1367. Schepenen: Johannes de Werva en Johannes filius Eccreni de Welle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
          Opten dam
Universis presencia visuris nos Johannes de Werva et Johannes filius Eccreni de Welle
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Coec et Johannes
de Tyell tamquam provisores mensi sancti spiritus de Zautboemell vice et nomine dicte mense sancti
spiritus contulerunt aream triginta quatuor pedes terre in latitudine continentem site in jurisdic-
tione de Zautboemell infra aggerem Op den Dam inter Arnoldum dictum? Coman? Arnt? et
mensam sancti spiritus predictam cum aggere iacente aut? dictam? aream in tanta longitudine quanta?
latitudine dictam aream se extendit ad eandem? aream de jure pertinente perpetue construando?
Nycholao filio Wenerheijnen in hereditario censu possidendam pro triginta solidis? denariorum
legalium hereditarij census grosso regis... Turonense... pro sedecim denariis computato...? aut alio bono
pagamento in valore equali? singulis annis die beati Petri ad Cathedram dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimoseptimo feria sexta post beate Nycholai

Marge L: Hubert van Doern
           buten opten dam
Marge R: Petri ad Cathedram xxx scil... gen
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
46 ) 01-07-1363. Schepenen: Milo Fey en Wilhelmus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Milo Fey et Wilhelmus Hac scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hac filius Mercelij vendidit

et optulit pro viginti quatuor libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis Cristine sorore

domini Rodolphi Cotteners presbyteri duas libras? denariorum legalium hereditarij census grosso regi....
Turon.... per? sedecim denariis computato? vel alio bono pagamentum? in valore equali singulis annis
in die penthecosthes Cristine predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex

domo et area sitas in opido de Zautbomell inter Johenni Textorem [1] Johenni floerkini? Arnoldum
Waell et Godefridum Seylkairt ab uno latere et Johenni Carnifex [2] ab alio latere Item ex area sitas
in opido de Zautbomell inter Rodolphum filium Trude et Henricum filium Elizabeth Cristine
predicte in allodio hereditarie possidendam Et Ghiselbertus Hac predictus dicto censui renun-
ciavit Promittens facere renunciare omnes qui dicto censui de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam warandiam facere Cristine predicte super dicto censui per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria tercia
post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum

Marge links:
Die molen van Tuijll
Claes Selkairt
Aris uten Broeck
Ott Dircksz
1. wever
2. vleeshouwer
Transfix.
Aanhangend: 30-06-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 12v / s. 28)
47 ) 07-06-1548. Maesz Jansz en Roloff Moliart, schepenen van de stad Saltbommel, oorkonden dat Andreas, kelner te Putten, verklaard heeft, dat de abt van Paterborn de tiend in Tiilre end Bommeler werden aan Gerrit Geilissz en Jan Henricsz verpacht heeft
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2017.
RAG, Kelnarij van Putten, toegang 0324, inv. 76.
NB: Gecollationeerd afschrift in inv.no. 235.
Bron: Overigen
48 ) 23-07-1545. Akte van borgtocht voor Jacob Roelofszoon als pachter der watertollen te Zalt-Bommel en Heerewaarden. Schepen: Roelof Moliart [1].
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2017.
1. Zijn zegel staat online in de zegelverzameling van RAG.
Voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 942.
Bron: Gelderse Rekenkamer, inv. 787
49 ) 04-12-1591. Schepenen: Jacop Jansz en Ewalt Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
         Rumbdt
Wij Jacop Jansz ende Ewalt Jansz schepen in
Zaltboemel tuijgen dat voir ons comen is Ma-
theus Hanricksz ende heefft geloofft Joest Ghijs-
bertsz ende Cornelis Trip als gasthuijsmeesteren ende tot
behoeff des gasthuijs binnen Boemel ten ewigen
dagen tot onsen stadtrecht to waeren als recht is
tegens allen die des ten rechten comen willen, al-
sulcken erffthijns van achtendetwintichstalve
gulden iaerlicx als hij hierbefoerens voir schepenen
van Deijll bij het aen nemen van thien mergen
lants op Runbdt gelegen, tvoirs. t'gasthuijs verseec-
kert heefft In oirconde onser letteren gegeven int iaer
ons heren duijsent vijfhondert eenentnegentich den
vierden Decembris

Ende was onderteickent JDBye Ende mit twee
der schepenen in groonen wasse vuijthangende segelen
besegelt

Marge L:
waerscappe van’t voirgaende
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 53v.
De verwijzing naar “het voorgaande” betreft een akte op folio 189 voor schepenen van Deil, waar Rumpt onder valt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 189v / scan 268)
50 ) 04-12-1591.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
Wij Ewalt Jansz ende Aerndt Schoock schepenen in Salt-
boemel tuijgen dat voir ons comen is Michiel Willemsz
ende heefft van Joest Ghijsbertsz ende Cornelis Trip als gast-
huijsmesteren binnen Boemel inder tijt ende tot behoeff des gast-
huijs voirss. aengenomen vijf hont lants gelegen inden ge-
richte van Boemel opte Tijnonge eertijts vanden lange
Gerit gecomen, lantg. oestwaert Jan Versteghe westwaert
Thonis Hanricksz de Vrijes/Vrijer? ende suijdwaert die Tijningsteech
besitten ende to gebruijcken in .....? erfpacht
tot twentich stuvers brabants valueert? den gulden gereeckent to
betalen op dach Martini toecomende? soe voirt alle iaeren ewelicken
op? dach Martini als voirs. vrij gelt sonder ennigerhan-
de cortinge t'weer dan oick vuijt wadt saecke ende bij wadt mid-
delen die bedocht soude moegen werden, van welcke allen, als oick
vanden ordonnantien tot sulcke fine naemaels optorichten enter? bijden
joncheren ende gerichten deses Ampts off bijden Lantfurst off Lantscappe
van Gelre Michiel voirn. wetentlick ende expresselick bij desen
is renuntierende Soe oick den eenen erfpacht in de anderen
verliep sal Michiel voirs. en sulcken valle in eenen dubbelden
erfpacht vervallen sijn, die de gasthuijsmesteren inder tijt metten ver-
...... erfpacht off erffpachten sonder ennige oppositie soe wanneer
oir gelieven sall inforderen sullen moegen soe met maninge als met
pandinge tot oirder optie Ende Michiel Willemsz voirn. geloefden
den gasthuijsmesteren ende tot behoeff als voirs. den voirs. erfpacht to waeren
tegens? allen die desen ten rechte comen willen vuijt viijf hont lants
ende voirts vuijt alles hij heeft ende vercrijgen mach tot onser stadt-
recht Wel verstaende soe vere? hij vande voirs. vijf hont lants ont-
waert wordt sal hij vanden erffpacht ontslaennen? sijn ende bij in-
w.....nghe de ....? hem bijden gasthuijsmesteren overgelevert
sal wederom inden erfpacht gehalden sijn. Denselven Michiel
Willemsz van? gelijcken voirbehalden sijne losse? aen den erff-
pacht voirs. soe men die vier met hondert lost In oirconde onser
letteren gegeven in iaer ons heren duijsent vijfhondert eenentnegentich
den vierde Decembris

Ende was onderteickent: JDBye Ende mit twee der
schepenen in groene wasse vuijthangende segelen besegelt
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 54.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 155 / s. 240)
51 ) 04-12-1591. Schepenen: Aernt Schoock en Matheus Trip
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
Wij Aernt Schoock ende Matheus Trip schepenen in
Saltboemel tuijgen dat voir ons comen is Dirck Francken ende
heefft van Joest Ghijsbertsz ende Cornelis Trip als gasthuijsmesteren
binnen Boemel inder tijt ende tot behoeff des gasthuijs voirss. aenge-
nomen vijf hont lants liggende inden gerichte voirs. ope tij-
nonghe? lantg. westwaert eenen Aelbert vanden Poll z.? oest-
waert ick Schoock, suijdtwaert die Tijningsteech?, to besitten
ende to gebruijcken ende to gebruijcken? in eenen erfpacht van?
vijf gulden vijff stuver tot twentich stuver brabants valueer....
den gulden gereeckent to betalen, op dach Martini toecoemende
ende soe voirt alle iaer ewelicken op dach Martini als voirs.
sonder ennigerhande cortinge, t'weer dan oick
vuijt wadt saecken, ende bij wadt middelen die
bedocht soude moegen werden, als van oorloch, brant,
inundatie, desolatie der dorpen ende gelijcke anderen
van welcken allen, alsoick vande ordonantien tot sulcken
fine naemaels optorichten, enter? bijden joncheren ende
gerichten deses Ampts off bijden Lantfurst off Lant-
scappe van Gelre Dirck Francken voirn. wetentlick
ende expresselick bij desen is renuntierende : Soe oick
den eenen erffpacht in den andere verliep sal Dirck
voirn. in sulcken valle in eenen dubbelden erffpacht ver-
vallen sijn, die de gasthuijsmesteren inder tijt mettem ver-
schenen erffpacht off erffpachten sonder eenige
oppositie soe wanneer oire gelieven sall inforderen sullen
moegen soe met maninge als met pandinge tot oirder
optie Ende Dirck Francken voirn. geloefden den gasthuijs-
mesteren ende tot behoeff als voirs. den voirs. erffpacht tho
waeren tegens allen die des ten recht coemen willen
vuijt vijf hont lants voirs. ende voirts vuijt alles dat hij
heefft ende vercrijgen mach tot onsen stadtrecht Den
voirn. Dirck Francken aender voirs. erfpacht sijnre
losse van? behalden? soe men die vier? met? hondert lost? In
oirconde onser letteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijf-
hondert eenentnegentich den vierde Decembris

Ende was onderteickent JDBye ende mit
twee der schepenen in groene wasse vuijthangende
segelen besegelt
Deze tekst staat verkort in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 54.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 154 / s. 239)
52 ) 04-12-1591. De gasthuismeesters Joest Ghijsbertsz en Cornelis Geritsz Trip verlenen Jacop Jansz Raijmaecker een erfpacht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-4-2017.
erffpacht van vijfthien gulden iaerlicx tot twintich
stuver brabants valueert den gulden gereeckent to beta-
len op dach Martini toecomende, ende soe voirt alle iaer ewelicken
op dach Marini als voirss. vrij gelt sonder ennigerhande cor-
tinge, t’weer dan oick vuijt wadt saecke en ende bij wadt mid-
delen die bedocht soude moegen werden, als van oorloch, brant,
inundatie, desolatie der dorpes ende gelijcke anderen, van
welcken allen als oick vande ordonnantien tot sulcken fine nae-
maels optorichten enter? bijden Joncheren ende gerichten deses
Ampts off bij den Lantfurst off Lantscappe van Gelre
Jacop voern. wetentlick ende expresselick bij desen is re-
nuntierende Soe oick den eenen erffpacht in den anderen
verliep sal Jacop voern. in sulcken valle in eenen dub-
belden erffpacht vervallen sijn die de gasthuijsmesters inder
tijt metten verschenen erffpacht off erffpachten sonder eeni-
ge oppositie soe wanneer oir gelieven sall inforderen sullen
moegen soe met maninge als met pandinghe tot oirder optie
Ende Jacop voirn. geloefden den gasthuijsmesteren ende tot be-
hoeff als voirs. den voirs. erfpacht to waeren tegens allen die
des ten rechten coemen willen vuijten voirs. anderhalve mer-
gen lants ende voirts vuijt alles hij heeft ende vercrijgen mach
tot onsen stadtrecht Den voirn. Jacop sijne losse aenden voirs.
erffpacht voirbehalden soe? men? die vier? met hondert lost In
oirconde onser litteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijfhon-
dert eenentnegentich den vierden Decembris

Ende was onderteickent JDBye [1] ende mit twee der
schepenen in groenen wasse vuijthangende segelen besegelt
Het begin van deze tekst ontbreekt in het Cartularium.
De gehele tekst staat vrijwel identiek in ORA Zaltbommel, inv. 306, folio 53v.
1. Jan de Bije.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 154 / s. 239)
53 ) 20-01-1546. Schepenen: Dirck Wijnter Aertsz en Roloff Moliaert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2017.
Wij Dirck Wijnter Aertsz ind Roloff Moliaert scepen in Zalt-
boemel tuijgen dat Jacop Jansz snijder heeft geloeft Elisabeth
naegelaeten weduwe Jan Roelofsz thijns drie gulden brabants twin-
tich stuver brabants geng ind geve voir elcken gulden voirsz? ind den
Geldersen rijder gulden voir vijf indtwentich? stuver gereeckent, voirt
alle ander paijement daer nae advenant? in gelijcke werden op
sunte Pontiaens dach naestcomende ind daer nae alle iaer welcken?
thijns drie gulden brabants als voirsz sijn? iaerlicx op sunte Pontiaens
dach to betaelen ind to bueren vuijt huijs ind erff binnen der stadt van
Saltboemel gelegen in die Gamerse straet tuschen geris? Aertsz ther
eenre sijden ten oesten ind ter andere sijde Stijn? naegelaete wedu-
we Jan Thonisz, streckende voirt? mitter eenen einde op die gemein
straet voirsz? ten suijden off soe verre mit? recht daer naest alomme ge-
legen moegen sijn voert vuijt allet tgene der? hij? nu ter tijt heeft off
hier naemaels eenichsins? vercrijgen mach in den gerichte van
Zaltboemel gelegen. Welcken thijns voirsz weert saeck dat hij alle
jaere ewelicke opten voirg. termijn der betalinge niet? betaelt en
weer dan soe sall dienvalle? weecken? daer naestcomen den peene
van eenen stuver hollants geng ind geve opten voirs. thijns
wassen ind gaen, welcke peene tegader metten thijns voirs.
Elisabeth weduwe voirs. verhalen sal ind mach vuijt huijs ind
erve ind alle goets voirs. soe wanneer als sij niet langer en sal
willen beiden Ende Jacop Janszz voirs. heeft geloeft Elisabeth
weduwe voirs. den thijns voirs. ten ewigen dagen te waeren vuijt
huijs ind erff ind alle goets voirs. voir allen die ghene die then
recht comen willen Mit voirwaerden toegedaen dat Jacop Jansz
voirs. desen thijns voirs. alle .....? ewelicken opten voirn. termijn
der betalinghe sal mogen lossen soe wanneer hem dat believen
sall in deser manieren In der eersten mit drie gulden brabants
als voirs. sijn voir den? thijns voirs. ende? daer nae met vijftich gul-
den brabants paijements voirs. der voirg. weduwe voir die losse
des thijns voirs. op? ennige? termijn der betalinge te betaelen met
allen verloopen onbetaelde thijnsen Noch ist voirwaert dat men den
thijns voirs. vier iaeren lanck staende halden mach ende binnen? den-
selven vier iaeren voirs. tot twee maelen muegen lossen, smaels
metten helft der hoofftsumme in maeten als voirs. steet In
oirkonde onser litteren gegeven int iaer ons heren duijsent vijfhondert
sesindvertich den twintichsten dach der maent Januarij
Transfix.
Aanhangend: 25-01-1593
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 33v / s. 70)
54 ) 20-10-1518. Schepenen: Ghijsbertus Groot en Theodericus Goeswini
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Ghijsbertus Groot et Theodericus Goeswini scabini in Zautboemell protestamur quod
Goeswinus Nycholay promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie opido de Zautbomell
tamquam provisori mense sancti spiritus opidi predicti ad opus eiusdem mense sancti spiritus censem unius cum
dimidio aurei floreni? vulgariter nuncupati hertoch Philips gulden bonum? et legalium? aut equivalens
pagamentum pro eoin festo omni sanctorum proximo post unum annum Et deinde singulis annis
perpetue censum unius cum dimidio florenis? aureis? sicut prescriptus est aut pagamenntum pro eo prout
prescriptum est annue in festo omni sanctorum jure censuali solvendam et recipiendam ex domo et area
cum omnibus suis attinencijs? sitis? in dicto opido de Zautboemell inter heredes Alardi Wilhel-
mi calcificis? ab uno latere versus occidentem et heredes Henrici Zuynen? ab alio latere versus
orientem extenden... cum uno fine versus aquilonem super hereditarie Lodewici Bakini/Vakini? et cum alio
fine super communem plateam dictam Volrestraet ibidem versus meridiem sitam aut inter de jure colla-
terales circumquaque? Quiquidem? census predictus quolibet anno perpetue in dicto solucionis
termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius denariis? dicti een alt cleiken
bonum? et legalium? predicto censui supercrescet Quam penam una cum censu antedicto provisor dicte mense sancti
spiritus semper in tempore existens ad opus uts..... ex domo et area predictis recuperare poterit
quum? diucius expectare noluerit Et Goeswinus Nycholay predictus promisit prefato domino Aelberto
Posthauwer canonico tamquam provisori dicte mense sancti spiritus ad opus eiusdem mense sancti spiritus
censum predictum perpetue warandisare ex domo et area predictis adversus omnes juri comparere
volentes Tali adiuncta condicione quod Goeswinus Nycolay predictus censum predicti singulis annis
perpetue in dicto solucionis termino redimere seu quitare? poterit quacumque? sibi hoc placuerit?
in hunc videlicet modum? in promis? cum uno et dimidio aureis florenis? sicut prescriptus est aut
pagamento pro eo prout precriptis est pro solucione census predicti Et deinde cum decem et
novem cum dimidio aureis? florenis? prescriptis aut equivalenti pagamento pro eis prout prescriptum
est provisoribus in tempore dicte mense sancti spiritus et ad opus eiusdem mense sancti spiritus pro re-
dempcione seu quitacione? census predicti in aliqua? solucionis termino persolvendam Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo decimo octavo mensis octobris die
vicesima

Marge L:
Omnj sanctorum
ij Phs gl

Marge rechts:
Goessen Claesz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17 / s. 37)
55 ) 19-10-1518. Schepenen: Ghijsbertus Groot en Theodericus Goeswini
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Ghijsbertus Groot et Theodericus Goeswini scabini in Zautboemell protestamur quod
Goeswinus Nycholay promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie opido de Zautbomell
tamquam provisori mense sancti spiritus opidi predicta ad opus eiusdem mense sancti spiritus censum duorum
florenorum? dictorum Rijnsgulden viginti denariis? dictis stuvers pagamenti semper? in tempore solucionis
currrentis? pro? quolibet floreno predicto computatis? singulis annis perpetue in festo pasche jure cen-
suali solvendam et recipiendam ex domo et area cum omnibus suis attenencijs? sitis? in opido de
Zautbomell inter heredes Alardi Wilhelmi calcificis? ab uno latere versus occidentem et heredes
Henrici Zuynen? ab alio latere versus orientem extenden...? cum uno fine versus aquilonem super
heriditatem Lodewici Bakini? et cum alio fine super communem plateam dictam Volrestraet ibidem versus
meridiem sitam? seu inter de jure collaterales circumquaquam? Et Goeswinus Nycolay predictus pro-
misit domino Aelberto Posthauwer canonico tamquam provisori predicto ad opus dicte mense sancti
spiritus censum predictem perpetue warandisare ex domo et area cum omnibus suis attenencijs? predictis
adversus omnes juri comparere volentes Tali adiuncta condicione quod si antiqui? littera censualis
de censu duorum florenorum? predictorum aliquo tempore futuro reperta? et inventa? fuerit quod extunc presens
littera censualis erit? deinde o....o? morua et invalida Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quingentesimo decimo octavo mensis Octobris die decima nona

Marge L:
Pasche
ij Rijnss
gulden

Marge R:
Goessen Claesz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 17 / s. 37)
56 ) 10-05-1511. Schepenen: Petrus Moliart en Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Universis presencia visuris nos Petrus Moliart et Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mathias Cornelij [et?]
contulit aream sitam in opidi de Zautboemell in platea dictam Karrestraet inter Gerardum
Wilhelmi ab uno latere versus aquilonem et Johenni Thome carpentatorem ab alio latere
versus meridiem extendentis? cum uno fine versus occidentem super hereditatem Rutger Bou-
man et cum alio fine super communem plateam predictam ibidem versus orientem sitam Johanni filio
Weltkini Jacobi in hereditario censu possidendam pro censu octo denariorum dictorum oudt
Philippus Bourgoensche stuvers bonum et legalium singulis annis exinde de jure persolvendem
Et pro censu unius floreni dicti hoerns gulden bonum et legalium aut equivalens pagamentum pro
eo in die invencionis sancte crucis proximo et deinde singulis annis ---- pro censu
unius floreni dicto hoernsgulden sitis? prescriptus est aut pagamento pro eo prout prescriptum est
hereditarij census Mathie Cornelij predicto in die invencionis sancte crucis jure censualis
perpetue persolvendam Quiquidem census predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis ter-
mino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena dimidij denarij dictum
halff cleyken bonum et legalium censu predicto supercrescet Quam penam una cum censu antedicto Ma-
thias Cornelij predictus recuperare poterit ex area pretacta quum diucius expectare noluerit
Tali adiuncta condicione quod Johannes Weltkini predictus censu unius floreni prescripti dicti
hoernsgulden singulis annis perpetue in dicto solucionis termino redimere seu quito... poterit
quacunque sibi hoc placuerit? in hunc videlicet modum In promis? cum uno floreno sitis? prescriptus
est aut pagamento pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et deinde cum duodecim
florens sicut prescripti sunt aut pagamento pro eis prout prescriptum est Mathie Cornelij
predicto pro redempcione seu quitacione? census unius floreni prescripti in die invencionis sancte
crucis persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo
undecimo mensis may die decima

Marge L:
Jan Weltensz
Jan die olyslegher
Par... Willemsz
gelost

Merge R:
Invencio[nes]
Sancte Cru[cis]
acht ph.....
stuver
enen ho....
gulden
Transfix.
Aanhangend: 29-11-1522
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28v / s. 60)
57 ) 02-04-1497. Schepenen: Jacobus Tengnagell en Gregorius Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
        Ista littera qui sequitur et littera predicta est unus census
        et tangit super hereditatem prout in litteram pretacta et
        terminus solucionis littere subscripte tenetur

Universis presencia visuris nos Jacobus Tengnagell et Gregorius Morinck scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis dominus Aelbertus Posthauwer
canonicus ecclesie Zautboemellense et seniori Arnoldus de Moza tamquam provisores mense sancti spiritus
opidi de Zautboemell nomine et ex parte mense predicte contulerunt domum et aream cum muro
lapideo dicto Stenengevelt sito ibidem versus aquilonem in omni jure sicut quidam? Ghijsbertus
Schoemaicker easdem domum et aream predictas possidem? solebat sitas in opido de Zautboemell
inter Johannem Gerardi Houtzager et Henricum Merselii ab uno latere versus aquilonem et
Wilhelmum Textorem Theoderici ab alio latere versus meridiem extenden...? cum uno fino usque?
orientem super hereditatem Theoderici Sanderi et cum alio fine super communem plateam dictam Bosch-
straet ibidem versus occidentem sitam, domino Johanni Theoderici canonico ecclesie Zautboeme-
lense ad opus Petri Voecht filii naturalis Everardi Voecht in hereditario censu possidendam
pro uno floreno aureo dicto gouden overlensche Rijnsche gulden bono et legali... aut equi-
valenti pagamento pro eo singulis annis in die beati bavonis confessoris dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam Et provisores predicti nomine et ex parte ut super promiserunt
domino Johanni Theoderici canonico predicto ad opus Petri Voecht predicti domum et aream pre-
dictas cum muro lapideo predicto in omnibus modo et forma prout prescriptum? est perpetue waran-
disare pro censu predicto adversus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo mensis Aprilis
die secunda
Marge links:
Peter die Voecht
schoemaicker
Merten tymmerman
Transfix.
Hangt aan: 03-05-1462
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05v / s. 14)
58 ) 11-03-1506. Schepenen: Robbertus de Hoesden en Henricus de Doerne Henrici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2017.
Nos Robbertus de Hoesden et Henricus de Doerne Henrici scabini in Zautboemell
protestamur quod Johannes de Mosa Arnoldi promisit domino Aelberto Posthauwer canonico ecclesie
Zautboemelense tamquam provisori pro tempore mense sancti spiritus opido de Zautboemell ad opus
eiusdem mense predicte censum unius floreni dicti Rijnsgulden current floreno predicto computato
pro viginti stuveris pagamenti in tempore solucionis communiter currentis bonum? et legalium? aut equivalenti
pagamento pro eis in die sancti Martini episcopi hiemalis proximo Et deinde singulis annis
perpetue censum unius floreni sicut prescriptus est aut pagamentum pro eo prout pre-
scriptum est annue in die sancti Martini episcopi hiemalis jure censuali solvendam et reci-
piendam ex domo et area sitis? in opido de Zautboemell in platea dicta Boschstraet
inter Gerardum vander Dell ab uno latere versus aquilonem et Arnoldum Gijsberti ab alio
latere versus meridiem extenden... cum uno fine versus orientem super hereditatem Johannis
Aelberti et cum alio fine super communem plateam predictam ibidem versus occidentem sitam Quiquidem
census predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit
extunc omni septimana deinde sequenti pena unius denarij dimidij dicti halff alt cleiken
bonum? et legalium? censui predicto supercrescet Quiam? penam una cum censu antedicto provisor mense
predicta semper in tempore existens ad opus eiusdem mense predicte recuperare poterit ex domo et
area predictis quum? diucius expectare noluerit Et prenotatus? Johannes de Mosa promisit domino
Aelberto Posthauwer canonico predicto tamquam provisori et ad opus eiusdem mense predicte
censum predictum perpetue warandisare ex domo et are predictis adversus omnes juri comparere
volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo sexto
mensis marcij die undecima
Marge rechts:
Jan vander Maze
die wever?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05v / s. 14)
59 ) 09-12-1500. Schepenen: Aelbertus de Nyewaell en Judocus vanden Velde
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Aelbertus de Nyewaell et Judocus vanden Velde scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Heymannus Raet presbyter
super litteris censualibus quibus hec presens littera est transfixa et super omnibus earum contentis prout
ibidem continentur pro modum cambii seu alternacionis alternis census ad opus mense sancte spiritus
opidi Zautboemelense renunciavit promittens ex parte sua omne plegium deponere quod voir-
plicht dicitur de eisdem Tali adjuncta condicione quod dicta mensa sancti spiritus seu eius provisores
semper in tempore existentis pro censu in principali littera dictarum? litterarum? conscripto annue non
plus recopient neque? exigent seu poterit? videlicet? quod/quam? viginti unum denarios dictos Vleems-
che groten bonis? et legalibus? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingen-
tesimo mensis Decembris die nona
Transfix.
Hangt aan: 16-03-1484
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16v / scan 36)
60 ) 30-11-1499. Schepenen: Henricus de Doern en Arnoldus Feij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Henricus de Doern et Arnoldus Feij scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Albertus Posthauwer canonicus ecclesie
Zautbomelense tamquam provisor pro tempore mense sancti spiritus in opido de Zautboemell nomine et
ex parte mense predicti contulit domum et aream site in opido de Zautbomell inter Gerardum
Henrici Screymseren? ab uno latere versus orientem et Henricum Godefridi ab alio latere ex-
tendentem? cum fine posteriori super Hermannus Johannis Dorsser et cum alio fine super communem pla-
team ibidem versus aquilonem sitam Aleidi filie Theoderici Symonis in hereditario censum
possidendam pro duobus florensis aureis Renensis bonum et legalium singulis annis perpetue in die beatorum
Philippi et Jacobi apostolorum mense predictem jure censuali persolvendam Qui census predictus si
quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit ex tunc omnia septimana
deinde sequenti pena unius denarij dicti oudebodtdregher bonum et legalium censui antedicto super-
crescet Quam penam una cum censu predicto provisor mense predicte semper in tempore existens
ad opus eiusdem mense predictem recupare poterit quum diucius expectare noluerit Et dominus
Aelbertus Posthauwer canonicus predictus tamquam provisor nomine et ex parte ut supra promisit
Aleijdi predictem domum et aream predictas perpetue warandizare pro censu predicto adversus
omnes juri comparere volentes Insuper Hillegundis relicta Theoderici Symonis predicti cum eius
tutore electo super domo et area predictis renunciavit promittens ex parte sua deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Tali adiuncta condicione quod Aleidis predicta pro
quolibet floreno aureo predicto annue? persolve...re? debet viginti tres stuferis? pagamenti
in tempore solucionis communiter currentis bonum et legalium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono in die beati Andree - apostoli

Marge links:
Aleijt Dirck Sij-
monsz dochter
Jan Rinck
Goris die Bruijn

Marge rechts:
Philippus [et]
Jacobi
ij gouden
Rijns g[ulden]
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 27v / s. 58)
61 ) 16-03-1484. Schepenen: Huygmannus Johannis en Johannes de Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Huygmannus Johannis et Johannes die Raet scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Wesselus Johannis et Henricus
Arnoldi vendiderunt et optulerunt pro quadraginta libris? denariorum legalium eisdem ut fatebantur
persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur
domino Heymanno Raet presbytero hereditarie possidendam Et Wesselus Johannis et Henricus Arnoldi
antedicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere
ex eorem parte domino Heymanno antedicto super litteris et earum contentis antedictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo quarto in profesto sancte Gertrudis virginis
Transfix.
Hangt aan: 09-02-1449
Aanhangend: 09-12-1500
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16v / scan 36)
62 ) 31-12-1473. Schepenen: Jacobus Berchman en Henricus Posthauwer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Jacobus Berchman et Henricus Posthauwer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Pau/Pan? vendidit et
optulit pro viginti quinque florenis Renensis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loye presbytero
tamquam provisore pro tempore mense spiritus sancti opidi Zautbomelense ad opus mense predicte hereditarie
possidendam Et Henricus Pan/Pau? predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
warandiam facere domino Ghijsberto predicto ad opus mense predicti super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio in profesto circumcisionis domini
nostri
NB. dit is daags voor 1 januari en zou ook in 1472 kunnen vallen
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13v / s. 30)
63 ) 03-05-1462. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Hubertus de Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Nos Rodolphus de Groensbeeck et Hubertus de Auwrijn scabini in Zautboemell protestamur
quod Merselius Penningman promisit domino Ghijsberto Loye et Arnoldo de Moza tamquam provisoribus
pro tempore mense sancti spiritus opidi Zautboemelense ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicte
censum unius aureis floren? dicti gouden overlensche Rijnsche gulden bonum et legalium? aut aliud
equivalens pagamentum pro eo in die pasche proximo post quatuor annos et deinde singulis
annis perpetue censum aureis floren? aut pagamentum pro eo prout prescriptis est singulis annis
perpetue in die pasche mense sancti spiritus predicte solvendam et recipiendam ex domo et area
sitis? in opido de Zautboemell inter Ghijsbertum Jacobi ab uno latere et mensam sancti spiritus
predictis ab alio latere extendentis? cum uno fine versus occidentem super communem plateam dictam
Boschstraet Et cum alio fine super Henricum Gerardi Que area predicta continet in latitudine
versus occidentem viginti unum pedes terre et retro versus orientem viginti pedes terre et in
longitudine centum et duos pedes terre Qui census predictus si quolibet anno perpetue i...
...dicto? solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena unius
denarij dicti een ald cleyken bonum? et legalium? predicto censu supercrescet Quam penam una cum
censu predicto provisores mense sancti spiritus semper? pro tempore ex....tes? ex domo et area
predictis recuperare poterunt quum? diucius exspectare noluerunt? Et Merselius Penningman pre-
dictus promisit domino Ghijsberto Loye et Arnoldo de Moza tamquam provisoribus ad opus mense
sancti spiritus predictis censum predictum perpetue warandisare adversus omnes juri comparere vo-
lentes ex domo et area predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Millesimo
quadringentesimo sexagesimosecundo tercia die mensis maij

Marge L:
Pasche enen
gouden over-
lensche
g.

Marge R:
Merselis Penningman
Meysterken die We...
Tonis Meysterkens
Everit Geritsz
Gerit Rutgersz
Peter Andriesz?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
64 ) 16-07-1458. Schepenen: Matheus de Hoesden en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
    Gasthuijsstraet after dat Gasthuijs ther Strickstraet
    Oude Vischmarkt

Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Petrus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nicolaus Groot tamquam
provisore in tempore mense sancti spiritus in opido de Zautboemell nomine et ex parte mense
predicte contulit domum et aream in opido de Zautboemell site? inter Leonium Leonii ab uno
latere et Wilhelmum Waell ab alio latere extendentis? cum uno fine versum orientem super communem
plateam et cum alio fine super Leonium predictum aut inter collaterales circumjacentes de jure Jo-
hanni Henrici in hereditario censu possidendam pro tali censu qui singulis annis Rectori?
altaris beate Barbare in ecclesia beati Martini in opido predicto de jure persolutis Et pro uno
denaris? aureis dicto oudeschilt bonum et legalium aut alio equivalenti pagamento singulis
annis perpetue in die nativitatis Johannis baptiste jure censuali persolvendam Qui census
predictus si quolibet anno in predicto solucionis termino persolutis non fuerit ex tunc omni sep-
timana deinde sequenti pena unius denaris? dimidii? dictis halfvlemsche bonum? et legalium? predicto
censu supercrescet Quam penam una cum censu predictis Nicolaus Groot predictus ad opus mense
predicte recuperare poterit ex domo et area predictis quum? ipse diucius expectare noluerit? Et
Nicolaus Groot predictus tamquam provisor mense predicte nomine et ex parte mense predicte promisit
Johanni Henrici predicto domum et aream predictis perpetue warandisare adversus omnes juri
comparere volentes pro? censu predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo octavo in crastino divisionis sanctorum apostolorum

Marge L:
Nativitatis
Johannis baptiste
enen auden
schilt

Marge R:
Jan Fredericksz
die sloetmaecker
Hans van Morenburch?
Jan? die ...
genaempt
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
65 ) 01-08-1450. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus vanden Berghe
vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus
hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Nycholao Groot
ad opus mense sancti spiritus et hospitalis de Zautboemell hereditarie possidendam Et Gerardus
vanden Berge predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Nycholao predicto ad opus mense et hospitalis predictis
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quinquagesimo die beati Petri ad vincula
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
66 ) 09-02-1449. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Arnoldus de Moza
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Arnoldus de Moza sca-
bini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Dyeden
filius Petri Mercelij vendidit et optulit pro quadraginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur
Inquantum littere et earum contenta predictis Gerardum de Dyeden predictum tangunt et ad eum de jure
pertinent Alberto suo fratri filio Petri Mercelij predicti hereditarie possidendam Et Gerardus
de Dyeden predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Alberta predicto super litteris et earum contentis predictus per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº XLIXº dominica post diem purificacionis beatissime virginis Marie
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1407
Aanhangend: 16-03-1484
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
67 ) 25-10-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heylwigis filia Ghiselberti Buijsen cum suo
tutore electo vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Teets
ad opus hospitalis de Zautboemell et mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam
Et Heijlwigis cum eius tutore electo predictis littere et eius contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico Teets predicto ad
opus hospitalis et mense predictis super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº
die beatorum Crispini et Crispinani martirum
Transfix.
Hangt aan: 23-11-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
68 ) 11-01-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemel
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Johannis Johannis Hermanni tamquam tutore
et maritus legitimus uxoris sue Elyzabeth filie Peter Kruijcs et Jacobus filius antedicti Petri
vendiderunt et optulerunt pro viginti libras? denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur Inquantum quolibet eorum
de jure heredatus est in eisdem Gerardo vanden Berghe hereditarie possidendam Et Gerardus Johannis
et Jacobus filius antedicti Petri predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes
facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere Gerardo vanden Berghe predicto
super litteris et earum contentis venditis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº dominica post diem Epyphanie Domini
zondag na driekoningen
Transfix.
Hangt aan: 14-06-1406
Aanhangend: 01-08-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
69 ) 23-06-1435. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Segherus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Segherus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Boodt promisit Noudoni Wijs ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell unum florensis aureis dicti Arnoldus Arnems gulden
confe... in anno domini Mº CCCCº vicesimo septimo vel ante bonum et legalium aut equivalens pagamentum
pro eo die beati Petri apostoli ad cathedram proximo Et deinde singulis annis unum floren? aureis prout
prescriptis est hereditarij census aut pagamentum per eo prout prescriptis est die beati Petri apostoli ad
cathedram dicte mense jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area
sitis? in opido de Zautbomell inter Gerardum filium Johannis Johannis [sic!] Hermanni ab uno
latere versus aquilonem et Henricum ex Insula Johannis muteorum? ab alio latere Et
Johannes Boot predictus promisit Noudoni predicto ad opus mense predicte deinde censum ex domo
et area predictis perpetue warandisare adversus omnes juri comparere volentes Cum tali condi-
cione quod provisores dicte mense pro tempore existentes? annuatim s...? deinde censum distribuent
propter deum pauperibus in opido de Zautbomell in panibus prout eis visum fuerit expedire
Eciam ad huc condicio est quod Johannes Boodt predictus censum prescriptis super? redime... p... quacunque vo-
l...erit? in die beati Petri apostoli ad cathedram / primo cum uno floren? prout prescriptis est aut pagamento
pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et postea cum nonem et dimidio florenis aureis
prout de floren? predicto prescriptis est aut pagamento pro eis prout prescriptis est pro redempcione floren...
census prescriptis in die beati Petri apostoli ad cathedram dicte mense persolvendam Et solutis sic
uno floren...? pro censu et nonem et dimidio florenis pro redempcione census prout prescriptis est dictus
census e.... quitus? Et provisores dicte mense tunc pro tempore exunt... hanc? presentem litteram tunc
reddent Johan Boodt predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tricesimo
quinto in vigilia nativitatis beati Johannis baptiste

Marge rechts:
Petri ad
cathedram
enen Arnol-
dus gl

Marge links:
Sander die tripmaicker
Aert Dircksz
Salome Aertss
Claes Coenen
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21v / s. 46)
70 ) 23-11-1432. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Boschstraet

Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vand’ Molen
vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream sitis? in opido de Zautboemell inter Symonem Metseleer Arnoldi et Gouburgis
filiam Gerardi Wijsen Heijlwigis filie Ghiselberti Buijsen in allodio sine censu et aggere
hereditarie possidendam Et Johannes predictus domui et aree predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam warandiam facere Heijlwigis predicte super domo et area predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht di-
citur de eisdem Quo facto Heijlwigis predicta cum eius tutore electo reddidit domum et
aream predictas Johanni predicto in hereditario censu possidendam pro tredecim gross... Flandren....
bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis die beati Martini hyemalis proximo
Et deinde? singulis annis pro tredecim gross.... Flandren... prout prescripti sunt hereditarij census
aut pagamento pro eis prout prescriptum est in die beati Martini hyemalis Heijlwigis predicte jure
censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIIº
feria sexta post octavam beate Martini hyemalis

marge L:
Martini
XIIJ Vleemsche
groten

Marge R:
Jacop Berchman
Peter Ghijsbertsz
Heijn Baert    1401
Rueger Baert
Marten Jansz
inden Leest?
Transfix.
Aanhangend: 25-10-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
71 ) 27-12-1403. Schepenen: Henricus Moliaert en Philippus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliaert et Philippus de Horwinen scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Walteri ven-
didit et optulit pro centum antiquis aureis clipeis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
domum et aream site in opido de Zautbomell in platea dicta Waterstraete apud portam
dictam Waterpoort inter heredes Johannes Petri et viam seu semitam muri opidi n.... ab uno
latere et heredes mercatoris Arnoldi Allentiers filij Fije ab alio latere Ghiselberto Hack
Johannis in allodio sine censu et aggere excepto censu de jure exinde solvendo hereditarie possi-
dendam Et Johannes Gheijnsie predictus domum et aream predictus renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui domu et aree predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere dicto Ghiselberto Hack super domo et area predictis per annum et diem de juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Inde est Henricus ex Insula Henrici multorum fideiussor Insuper dictus Johannes Gheijnse
promisit dicto Ghiselberto Hack perpetue indempnem conservare de censu prenotato Inde est
idem dictus Henricus ex Insula fideiussor Quo facto dictus Ghiselbertus Hack reddidit
dicto Johanni Gheijnsee domum et aream predictis in hereditario censu possidendam pro sex novis
aureis florensis monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in valore equali sin-
gulis annis die nativitatis christi Ghiselberto Hac predicto perpetue persolvendam qui..tensus?
predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino solutus non fuerit extunc omni
die sequente pena unius denarius dicti Vlemsche cleyken bonum et legalium dicto censui supercrescit
Quam penam una cum censu prescripto dictus Ghiselbertus Hack ex domo et area predictis
recuperare poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº quarto sabbato post diem nativitatis XPI [1] domini nostri [2]

Marge rechts:
Bernnt Goessensz ende
Lijsken Wouter Krijnsz
Henrick van Synthen?
alleen want nu een
huijs is
Roelof Moliaert
Desen is bij tijden
Roloff Hubertsz ende
Arnt Schoeck als gas-
sthuijsmeesters durch
Lijs Roloff Moliaerts
weduwe gelost

Marge links:
Nativitatis
Christi
Sess nij
geldersche
gulden
1. Christi
2. Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22 / s. 47)
72 ) 29-04-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Goeswinus de Werva
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Goeswinus de Werva scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti
contulit aream cum omnibus edificijs in eadem constructo? site in opido de Zautbomell inter
Johanni Tabbart et Johenni filium Johannis Hermanni quo area continet in latitudine ante
versus plateam viginti et dimidium pedes terre / et retro decem et octo pedes et sextam partem
unius pedis terre Et in longitudine decem virgatas et tres pedes terre Hermanno filio
Johannis Hermanni in hereditario censu possidendam pro censu ut jure exinde persolvendum Et pro
dimidio novo aureis florensis? monete ducis Gelrie quo? dimidius florenus valebit quinque placken Flan-
drensis bonum et legalium aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis die beatorum Phi-
lippi et Jacobi apostolorum dicto Johanni Rijke jure censuali perpetue persolvendam Et Johannes Rijke
predictus promisit dicto Hermanno perpetue indempnem conservare de censu ex dicte bonis de
jure persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto penultima die
mensis aprilis

Marge L:
Philippi
et Jacobi
j nijen Gel-
reschen gl

Marge R:
Bernt die sackdreger
Henrick van Berlikum
Desen brieff van v Vlemsche
placken is gelost mit
consent scepen ind burge-
meister in anno m vc ind Lij [1]
1. in het jaar 1552, maar er staat 1555 onder geschreven
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1405
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / s. 59)
73 ) 14-09-1402. Schepenen: Philippus de Horwinen en Theodericus Stonc?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Theodericus Sconc? scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rutgerus ex
Insula presbyter vendidit et optulit pro centum libris? eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Nycholao
ex Insula tamquam provisori mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus eiusdem mense sancti spiritus here-
ditarie possidendam Et dominus Rutgerus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua waradiam facere dicto Nycholao tamquam
provisori predicto ad opus mense predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº
secundo die exaltationis sancte crucis
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
74 ) 26-04-1429. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Henricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Henricus Mommer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefridus Luyskini vendidit
et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et aream
in tanta quantitate prout de jure sitis? sunt in opido de Zautboemell in platea dictam Oen-
selsche Straet inter communem plateam ibidem versus occidentem sitis? ab uno latere et Heyl-
wigis de Guylic et eciam pro parte Theodericum Geyll? ab alio latere Extendentis? eciam
a? communem platea ibidem versus aquilonem sitam cum uno fine / et cum alio fine super Johenni Egonis
et eius pueros ibidem versus meridiem sitis? Henrico Hamer in allodio cum censu exinde
de jure solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et Godefridus antedictus domui et
aree predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictus de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Hamer predicto super domo
et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? antedictum censum de quo? censum
Idem Godefridus promisit antedicto Henrico perpetue imdempnem conservare Quo facto Hen-
ricus Hamer predictus reddidit domum et aream prescriptis eidem Godefrido prescripties in
hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro uno florenis? aureis
dictis Arnoldus Arnenrijns? gulden [1] con... ante datum presentis? littere bonum et legalium aut equi-
valenti pagamentis pro eo die beatorum Philippi et jacobi apostolorum proximo Et deinde? singulis
annis pro uno floreis? prout prescriptis est hereditarij census aut pagamento pro eo prout prescriptis
est in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum Henrico Hamer predicto perpetue persolvendam
Qui census unius florenis? predictisi quolibet? anno in terminosolucionis predicto solutis non fuerit ...?
extunc omni die sequenti pena unius gross....? Gelren...? bonum? et legalium? censu unius florenis? predicti
supercrescet quam penam una cum antedicto censu unius florenis? prescriptis Henricus Hamer predictus
ex domo et aream predictis recuperare poterit quum? diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCCº vicesimo nono crastino beati Marcii ewangeliste

Marge links:
Aert vander maze
Eno? Struijffs
Gerit Cardinaell
Thonis Willem die Vrijess soen
Mo. Jan Geritsz
1. een gouden gulden of Arnoldus-gulden
Transfix.
Aanhangend: 31-12-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
75 ) 05-06-1412. Schepenen: Philippus de Horwinen en Johannes Hagestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
       Oenselsche Straet
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Johannes Hagestout scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cesarius de Malsen tamquam
provisore mense sancti spiritus de Zautbomell nomine et ex parte eiusdem mense contulit domum et aream
sitis? in opido de Zautbomell prope portam dicto Oenselsche Poert inter Heylwigis relictam
Johannes de Beest et Johannem Kint? qui? area continet in latitudine ante versus plateam trigin-
ta pedes et terciam partem unius pedis terre, et retro viginti septem pedes et quartam parte
unius pedis terre Et extendit a communem platea usque ad aream domini Rodolphi de Sleden?
presbyteri. Waltero Somer? in hereditario censu possidendam pro uno antiquis aureis clipeo monete
regis? Francie bonum et legalium hereditarij census aut alio bono pagamento in valore equali
singulis annis die beati Remigij mense sancti spiritus predicte jure censuali perpetue persolvendam
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº duodecimo dominica post octavas
penthecostes

Marge L:
Remigij
enen alden
fr. schilt

Marge R:
Aris Loem?
Jan Bartten
Gielis Jansz
Jan Gorisz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
76 ) 14-03-1381. Schepenen: Gerardus Zewout en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Gerardus Zewout et Gerardus Raet scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Bata relicta Theoderici de Stralen cum eius tutore
electo contulit domum et aream continentur in longitudine triginta duos pedes terre et oc-
tavam partem pedis terre et in latitudine ante versus plateam in uno fine decem et octo pedes et
quartam partem pedis terre et retro in alio fine decem et novem pedes et quartam partem pedis terre
sitas? in opido de Zautbomell inter heredes Theoderici de Stralen predicti et Thomam tinctorem –

Thome predicto in hereditario censu possidendam pro viginti solidos denariorum legalium grosso reg....
Tur.... pro sedecim denariis computatis? aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis in
die nativitatis beati Johannis baptiste Bate predicte jure censuali perpetue persolvendam Et
Bata cum eius tutore electo predictam promisit Thome predicto domum et aream predictas
pro censu predicto adversus omnes juri comparere volentes perpetue warandizane Insuper Henricus

de Stralen Johannes Neudo et Cristina cum eius tutore electo liberi dicte Theodericus de Stralen

et Henricus Teetse Arnoldi Mans super domo et aream predictis ad opus Thome antedicti re-

nunciaverunt preterea Bata cum eius tutore electo predictam promisit Heylwigen et Hildewaerden

eius pueros inpubens facere renunciare cum ad annos venerint pubertatis super domo et area
predictis ad opus Thome antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº

octuagesimo primo quartadecima die mensis martij
Transfix.
Aanhangend: 20-06-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
77 ) 04-01-1409. Schepenen: Everardus de Balveren en Gerardus de Dyeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Gerardus de Dyeden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc ven-
didit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Houschilt et Paulum Wijnkeni? Hen-
rico Mommer ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allodio cum censu exin.... de jure
solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico predicto ad opus mense antedicte super domo
et aream predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? dictum censum Quo facto dictus Henricus
tamquam provisore dicte mense nomine et ex parte dicte mense reddidit Johanni antedicto domui et
aree predictas in hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro
quarta parte unius aureis denariis dicti Engelsche nobell bonum? et legalium? aut equivalenti pagamento
pro eadem quarto parte denariis antedicti die Penthecostes proximo post unum annum Et deinde? singulis
annis pro quarta parte unius aureis denariis antedicti hereditarij census aut alio bono pagamento in
valore equali singulis annis in die Penthecostes mense sancti spiritus jure censuali
perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº nono feria quarta
post diem circumcisionis domini
Marge links:
Henrick Boudewijns soen
Jan Loeff
Willem Loeff
....?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
78 ) 20-05-1407. Schepenen: Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aelbertus Marcelij vendidit et
optulit pro centum libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Neudoni Aelberti ad opus Petri Mercelij
hereditarie possidendam Et dictus Aelbertus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Neudoni ad opus dicti Petri super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septimo vicesima die mensis May
Transfix.
Hangt aan: 28-03-1404
Aanhangend: 09-02-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / s. 35)
79 ) 14-06-1406. Schepenen: Johannes Conrardi en Nycholaus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Conrardi et Nycholaus Baert scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Albertus Mercelij vendidit et
optulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Cruijck hereditarie pos-
sidendam et dictus Albertus litteris et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volents Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria tercia post diem beati Odulphi
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1399
Aanhangend: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
80 ) 11-06-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Malsen Johannes vendidit et optulit
pro ducentum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor virgatas
minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loo inter Johenni
de Malsen filium Arnoldi Glummers et communem vicum Aelberto filio Marcelij in allodio sine censu et
sine aggere excepto censu trium librarum denariorum legalium mense sancti spiritus de Zautbomell et excepto
censum trium et dimidie librarum denariorum legalium decano et capello ecclesie de Zautbomell de jure exinde
solvendo/um? hereditarie possidendam Et Arnoldus de Malsen predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
dicto Aelberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter? censum prelibatum Inde Johannes
de Malsen frater dicti Arnoldi est fideiussore. Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quarto feria sexta post diem Sacramenti

Marge R:
In die Loe
XIIJ hont
Datum: op de 6e dag na de 9e donderdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
81 ) 28-03-1404. Schepenen: Goeswinus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Goeswinus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Crolle et Yda
eius filia cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Ydam predictis tangunt et ad
eos de jure pertinent Aelberto filio Marcelij hereditarie possidendam Et Gerardus et Yda
cum suo tutore electo predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere wa-
randiam ex parte ipsorem dicto Aelberto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus et Yda predicti promiserunt facere renunciare
Badeloge filiam dicti Gerardi infra hinc et diem nativitatis XPI [1] proximi post quatuor annos et
Johenni filium dicti Gerardi facere renunciare infra hinc et diem nativitatis XPI [1] proximi post sex
annos super litteris et earum contentis predictis ad opus Aelberti antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCCº quarto feria sexta post dominica palmarum
1. Christi
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1396
Aanhangend: 20-05-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
82 ) 06-04-1403. Schepenen: Theodericus Sconck en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Theodericus Sconck et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de Nulant [1. Moliert] promisit Egberto de
Dodenberch? et Nycholao ex Insula tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem
mense sancti spiritus quinque et dimidij denariorum dictus Vleemsche placken bonum et legalium hereditarij census
aut equivalens pagamentum pro eis singulis annis die beati Petri ad cathedram mense sancti spriritus
predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area cum omnibus suis atti-
nencijs site in opido de Zautbomell prope portam dictam Veltpoirte inter Theodericum Slim
ab uno latere communem plateam et heredes Johannis Rubkens ab alio latere Et dictus Henricus de Nulant
promisit dictus provisoribus ad opus mense predicte censum predictum adversus omnes juri comparere
volente perpetue warandizare ex bonis prenotatis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº tercio sexta die mensis aprilis

Marge L:
Ghijsbert Auwrijns
bouhuijs
Gerit Jansz van
Rossem

Marge R:
Petri [ad]
cathe[dram
vj Vl[eemsche]
plack[en]
1. Doorgestreept.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26v / s. 56)
83 ) 20-01-1402. Schepenen: Henricus Moliart Petri en Theodericus Sconc?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart Petri et Theodericus Sconc? scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gertrudis filia Theo-
derici de Hecell cum eius tutore electo quia sibi jure acquisunt? omnia bona dominum Nycholai Hacken
presbyteri vendidit et optulit pro quadraginta libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Aelberto
Marcelij hereditarie possidendam ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell Et dicta Gertrudem
cum suo tutore electo litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Aelberto ad opus mense sancti spiritus
predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo
secundo vicesima die mensis Januarij
Transfix.
Hangt aan: 04-07-1368
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11 / s. 25)
84 ) 20-07-1401. Schepenen: Ghiselbertus de Rossem en Goeswinus Johannes
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus de Rossem et Goeswinus Johannes scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Man Arnoldi
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et amicorum suorum
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Henrico Teetse
ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam Et Arnoldus predictus
littere et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua
warandiam facere dicto Henrico Teetse ad opus mense sancti spiritus predicti super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº Quadringentesimo primo vicesima die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
85 ) 25-04-1401. Schepenen: Henricus Moliart en Godefridus de Kessel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Moliart et Godefridus de Kessel scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Moliart Petri
vendidit et optulit pro viginti libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litterarum cui
hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Baert ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Henricus Moliart Pe-
tri predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere dicto Henrico Baert ad opus mense sancti spiritus predicte super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentisimo primo vicesimo quinta die mensis
aprilis
Transfix.
Hangt aan: 11-05-1388
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04v / s. 12)
86 ) 17-12-1360. Schepenen: Gerardus de Hoesden en Gerardus Engels
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
            Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gerardus de Hoesden et Gerardus Engels scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Fey filius Neudonis
vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus
hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur inquantum
dicte littere et contenta earum dominum Henricum Fey tangunt et ad eum pertinent Gherardo
Zewout hereditarie possidendam Et Henricus Fey predictus litteris et earum contentis predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Gerardo
Zewout predicto super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo in vi-
gilia beati Valentini
NB. het is niet zeker welke Valentini hier bedoeld wordt dus de exacte datum is onzeker.
Transfix.
Hangt aan: 02-02-1357
Aanhangend: 12-08-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 02v / s. 08)
87 ) 30-11-1371. Schepenen: Wolterus Teetse en Egho de Francia
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris nos Wolterus Teetse et Egho de Francia scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod ego Wolterus Teetse predictus tamquam tutor Gerardi Teetse mei fi-
lij vendidi et optuli pro duodecim libris/libras? denariorum legalium michi ut fatebar persolutis litteram cui
hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Conrardo Buijst?

et Gerardo Scriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti
spiritus hereditarie possidendam Et ego Wolterus Teetse tamquam tutor Gerardi predicti littere et eius
contentis predictis renunciavi promisi facere renunciare omnes qui ex parte mea de jure littere
et eius contentis predictis renunciare tenentur Promisi eciam warandiam facere ex parte mea Con-
rardo et Gerardo Scriver predictis ad opus dicte mense sancti spiritus super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte mea omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper ego Wolterus predictus
promisi Gerardum meum filium predictum cum ad annos venerit pubertatis facere renunciare super littera
et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini

Mº CCCº septuagesimoprimo feria sexta post diem beate Katherine virginis
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
88 ) 09-01-1363. Schepenen: Johannes de Werva en Mylo Fey
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Mylo Fey scabini in Zautbomell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis [1] filius Eccreni de Well vendidit et optulit
pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est trans-

fixa et omniam in dictis litteris contentis sicuti ibidem continentur exceptis t...? decem solidis hereditarij
census conscriptis in principali litteram sovend...? ex domo et aream Goeswini de Rossem sartoris

sitas in opido de Zautbomell inter Gerardum Scryptorem et Robbertum Koec qui? eciam? decem
solidi predicti sunt excepti in littera? transfixa littere principali domino Wilhelmo de Rossem presbytero

hereditarie possidendam Et Johannes filius Eccreni predictus dictis litteris et eius contentis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Wilhelmo predicto super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria quarta post Epiphania domini
1. Zijn voornaam "Johannes" is hier weggevallen
Transfix.
Hangt aan: 17-10-1361
Aanhangend: 20-06-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
89 ) 17-10-1361. Schepenen: Gerardus Engels en Henricus Storm
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Gerardus Engels et Henricus Storm scabini in Zautbo-

mell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mylo Fey vendidit et optulit pro
quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa
et contentis eius prout ibidem continentur Johanni filio Ecreni de Well hereditarie possidendam

exceptis t.... decem solidis hereditarij census conscriptis in dictam litteram solvendam ex domo et

area Goeswini de Rossem sartoris sitas in opido de Zautbomell inter Gerardum Scriptorem
et Robbertum Koec Et Mylo supradictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam warandiam facere Johanni predicto super litteram et contentis eius predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo primo
dominica post beate Victoris
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1360
Aanhangend: 09-01-1363
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
90 ) 12-09-1370. Schepenen: Arnoldus de Puijflick en Wilhelmus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijflick et Wilhelmus Schoen scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus de Tyell vendidit et op-
tulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur Conrardo Buijst (Vuijst?) et Gerardo

Schriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti spiritus hereditarie
possidendam Et Petrus de Tyell predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Conrardo et Gerardo predictis ad opus dicte mense
sancti spiritus super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insu-
per dictus Petrus promisit Conrardo et Gerardo predictis ad opus mense sancti spiritus
quam? si domus et area in dictis litteris conscriptis in futuro tempore pro? censu quatuor librarum denariorum
legalium non sufficiunt? ex eisdem dicte mense sancti spiritus persolvendam? extunc? dicta mensa sancti spiritus
seu eius provisores pro tempore existentis? def....? quod? dicta mensa sancti spiritus en censu quatuor librarum
in dictis litteris conscriptis habuerit? recuperare poterint? ex domo et area Petri de Tyel predicti

in opido de Zautboemell site inter Johannem Vincke? et Ulindem? filiam Henrici Poppelmans
q.... diucius noluerint? expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº

septuagesimo in crastino beate Marci ewangeliste
Transfix.
Hangt aan: 12-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 10 / s. 23)
91 ) 21-06-1389. Schepenen: Philippus de Horwinen en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Rutgerus de Dyechden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Horwinen con-
tulit domum et aream duas et dimidium virgatas et unum pedem terre .....? quanta/quarta? parte unius
pedis terre in uno fine versus communem platea et in alio fine duas et dimidium virgatas terre
minus uno pede? et tercia parte unius pede? terre in latitudine / et in longitudine quatuor vir-
gatas et tres peden? terre continentur sitas? in opido de Zautbomell inter dominum Gerardum
de Horwinen et Eghonem Gerardi Henrico Storme Henrici Storms in hereditario censu
possidendam pro censu exin[de]? de jure solvendam et pro uno aureis florenis? monete ducis Gelrie
bono et legalis? et pro decem denarijs dictis placken monete Dordracen.... bonis et legalibus
hereditarij census vel alio bono pagamento in valore equali singulis annis die Pasche dicto
Gerardo de Horwinen jure censuali perpetue persolvendam Et dictus Gerardus de Horwinen
promisit dicto Henrico Storme? perpetue indempnem servare de censu ex domo et area predictis
de jure solvendam excepto censu unius aureis florenis? et decem denariorum dictorum? placken predictis
Insuper dictus Gerardus de Horwinen promisit dicto Henrico Storme? domum et aream pre-
dictas adversus omnes juri comparere volentes perpetue warandisare pro censu unius aureis
floreni? et decem denariorum? dictis placken predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº octuagesimo nono vicesima prima die mensis Junij
Vide ultimas litteras
transfixas

Marge links:
Dirck Otten speld-
maickers dochter
Aert Dircksz ende
Lenaert Jansz
Transfix.
Aanhangend: 04-10-1392
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 14v / scan 32)
92 ) 11-06-1400. Schepenen: Petrus ex Insula en Henricus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Petrus ex Insula et Henricus Moliart scabini in Zautbo-
mell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc vendidit
et optulit pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Smit?? et suos pueros
ab uno latere et dictum Gerardum et eius pueros, Wilhelmum Arnoldi? et heredes
Andree Mols? ab alio latere, domino Rutgero ex Insula presbytero in allodio sine censu et aggere
exceptis censu de jure exin[de?] solvendam hereditarie possidendam, Et sciendam est quod domus et
area prescriptis sitas? sunt in platea hospitalis de Zautboemell Et Johannes de Wijc
predictus domum et aree predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui
et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto domino
Rutgero super domo et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Johannes
Molle Petri domui et aree predictis ad opus dicti domini Rutgeri renunciavit Preterea Johannes
de Wijck predictus promisit dicto domino Rutgero perpetue indempnem conservare de censu pre-
libato Quo facto dictus dominus Rutgerus reddidit dicto Johanni de Wijc domum et aream
predictas in hereditario censu possidendam pro tribus quartalibus aureis unius denarij aureis
dicti Engelschen nobell monete regis Anglie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in va-
lore equali singulis annis die Penthecostes dicto domino Rutgero jure censuali perpetue
persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo feria sexta
post diem penthecostes

Marge links:
Henrick Baudecijns? soen
Jan Loeff
Willem Loeff
Seris? Naijen?
Transfix.
Aanhangend: 14-09-1402
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
93 ) 20-06-1399. Schepenen: Philippus de Horwinen en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Jordanus Jordani scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Conrardus Sanderi vendidit et op-
tulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera
est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Alberto Mercelij hereditarie possidendam
Et dictus Conrardus littere et eius contentis predictis ad opus dicti Alberti renunciavit Promittens
deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimonono feria sexta post diem beati Viti
Datum: zaterdag na 15 juni.
Transfix.
Hangt aan: 14-03-1381
Aanhangend: 14-06-1406
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
94 ) 12-08-1394. Schepenen: Petrus ex Insula en Jordanus Jordani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Petrus ex Insula et Jordanus Jordani scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes de Pulle et Otto de
Groensbeke litteris quibus hec presens littera est transfixa et omnibus earum contentis prout ibidem conti-
nentur ad opus Herberni Heymanni de Wijc renunciaverunt promittens ex parte ipsorem
omne plegium deponere quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº nonagesimo quarto duodecima die mensis Augusti
Transfix.
Hangt aan: 17-12-1360
Aanhangend: 15-04-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03 / s. 09)
95 ) 15-04-1399. Schepenen: Philippus de Horwinen en Rodolphus vander Weteringen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Rodolphus vander Weteringen
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Herbernus Heyman-
ni de Wijck vendidit et optulit pro quinquaginta libris/bras? denariorum legalium eidem ut fatebatur per-
solutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur
exceptis censu triginta septem solidoriis? et sex denariorum? denariorum legalium in litteris quibus hec
presens littera est transfixa conscriptis Johanni de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell
hereditarie possidendam Et dictus Herbernus litteris et earum contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam dicto Johanni de Tyell ad
opus mense sancti spiritus de Zautboemell super litteris et earum contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo
nono decimaquinta die mensis Aprilis
Transfix.
Hangt aan: 12-08-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03 / s. 09)
96 ) 21-09-1393. Schepenen: Ludowicus Wolteri en Florencius Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ludowicus Wolteri et Florencius Holle scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici super omni jure
quod idem Johannes habet in littera cui hec presens littera est transfixa et omnibus eius contentis prout
ibidem continentur ad opus Theoderici Stoute sui filij renunciavit Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo tercio die beati Mathee apostoli
Aangenomen is dat met Mathee wordt bedoeld Matheus en niet Mathias.
Transfix.
Hangt aan: 21-11-1368
Aanhangend: 30-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30v / s. 64)
97 ) 21-09-1393. Schepenen: Ludowicus Walteri en Florencius Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ludowicus Walteri et Florencius Holle scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici super omne jure
quod idem Johannes habit in littera cui hec presens littera est transfixa et omnibus eius contentis prout
ibidem continentur ad opus Theoderici Stoute sui filij renunciavit Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo tercio die beati Mathee apostoli
Aangenomen is dat met Mathee wordt bedoeld Matheus en niet Mathias.
Transfix.
Hangt aan: 21-11-1378
Aanhangend: 30-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 29v / s. 62)
98 ) 06-10-1392. Schepenen: Johannes Moliaert Theoderici en Gerardus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliaert Theoderici et Gerardus de Horwinen

scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Philippus de Horwinen
vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni de Est

hereditarie possidendam Et Philippus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni de Est pre-
dictis super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo secundo

sexta die mensis Octobris
Transfix.
Hangt aan: 04-10-1392
Aanhangend: 24-06-1394
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 15 / scan 33)
99 ) 15-04-1392. Schepenen: Wilhelmus de Balveren en Godefridus de Kessel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
     Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus de Balveren et Godefridus de Kessel scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Wilhelmi Mols et Mech-
teldis relicta Petri Mols Wilhelmi cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro ducentum
libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia
earum contenta prout ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Mechteldis
tangunt et ad eos de jure pertinente Wilhelmo de Nywelant Henrici hereditarie possidendam
Et Gerardus et Mechteldis cum eius tutore electo predicto litteris et earum contentis predictis renuncia-
verunt Promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte ipsorem facere warandiam dicto Wilhel-
mo de Nywelant super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus
omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Insuper dicta Mechteldis promisit Margaretam eius filiam cum eius tutore electo facere
rununciare dicte beati Johannis baptiste nativitatis proximo post sex annos super litteris et earum contentis
predictis ad opus dicti Wilhelmi de Nywelant Et si dicta Margareta non renunciaverit ut
prescriptam est extunc dicta Mechteldis promisit dicto Wilhelmo de Nywelant triginta aureis
florenos monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis deinde ad
voluntatem dicti Wilhelmi de Nywelant ad jus opidi nostri persolvendam Insuper dicta Mechteldis
promisit Henricum eius filium facere renunciare super litteris et earum contentis predictis die pasche proximo
post novem annos ad opus dicti Wilhelmi de Nywelant Et si dictus Henricus non renunciaverit
dicte monete bonis et legalibus de..... ad voluntatem dicti Wilhelmi de Nywelant ad jus opidi nostri
persolvendam Inde Henricus Poppelman pater dicte Mechteldis est fideiussor Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo secundo crastino die pasche
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1377
Aanhangend: 07-11-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 58v / scan 93)
100 ) 19-08-1408. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Paulus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-3-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Paulus Baert scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina relicta Ghiselberti Sanderi de
Rossem cum eius tutore electo vendidit et optulit pro quinqueginta antiquis clipeis bonis
et legalibus eidem ut fatebatur persolutis quinque hont et quinque virgatas terre site in jurisdictione de
Zautbomell Opten Borchwall inter Aleidis relicta Wenemarus Ysoboldi et Weijndelmodis
filiam dicti Wenemari ab uno latere Et heredes Jacobi Wijsen ab alio latere Heijnrico Baert
Rodolphi in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Cristina predicta cum eius tutore
predicto dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere Heinrico Baert predicto super terra predicta per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht
dicitur de eadem Insuper ego Paulus predictus dicte terre ad opus Heinrici Baert predicti renunci-
avi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo octavo dominica post
diem assumpcionis beate Marie virginis gloriose

Marge L:
Opten borch-
wall
V hont
Datum: zondag na 15 aug
Transfix.
Aanhangend: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)